Sprawdzasz tag

nike 2019

Aktualności

Znamy długą listę nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2019

Usta­no­wio­na w 1997 Nagro­da Lite­rac­ka Nike przy­zna­wa­na jest corocz­nie za naj­lep­szą książ­kę poprzed­nie­go roku. W kon­kur­sie uczest­ni­czyć mogą żyją­cy auto­rzy, bra­ne pod uwa­gę są zaś wszyst­kie gatun­ki lite­rac­kie. Celem nagro­dy jest pro­mo­cja pol­skiej lite­ra­tu­ry współ­cze­snej. Duży nacisk zwy­kle sędzio­wie kła­dą na powie­ści. W tym roku jed­nak tyl­ko pięć spo­śród dwu­dzie­stu nomi­no­wa­nych tytu­łów zali­cza się do bele­try­sty­ki. Czy­taj dalej

-->