Aktualności

Legimi oferuje darmową książkę dla dzieci i młodzieży

Świat ogar­nę­ła pan­de­mia, w wie­lu kra­jach, rów­nież w Pol­sce, szko­ły zosta­ły zamknię­te, zale­ca się pozo­sta­wać w domu, nie nara­żać ani sie­bie, ani innych na nie­po­trzeb­ne ryzy­ko. Ale co robić z całym tym cza­sem wol­nym? Oczy­wi­ście czy­tać! Na pew­no każ­dy z was ma w swo­jej biblio­tecz­ce książ­ki, do któ­rych jesz­cze nie zaj­rzał. Oto świet­na oka­zja, żeby nad­ro­bić zale­gło­ści. A jeśli wszyst­ko już prze­czy­ta­ne? Prze­cież zawsze moż­na dobrać sobie coś nowe­go i to bez wycho­dze­nia z domu czy nawet uni­ka­jąc kon­tak­tu z listo­no­szem. Na pomoc przy­cho­dzą książ­ki w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Legi­mi roz­da­je nawet tytu­ły dla dzie­ci i mło­dzie­ży za dar­mo!

Wystar­czy na stro­nie www.legimi.pl/czas-na-czytanie wpi­sać kod „czy­ta­my” i już moż­na bez żad­nych dodat­ko­wych opłat cie­szyć się lek­tu­rą jed­nej z dwu­dzie­stu obję­tych pro­mo­cją ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Co wię­cej, użyt­kow­nik w wie­lu przy­pad­kach ma rów­nież dostęp do wer­sji audio wybra­nej książ­ki. Jed­na z dru­gą jest tak spię­ta, że moż­na w dowol­nym momen­cie lek­tu­ry prze­rzu­cić się na słu­cha­nie i to auto­ma­tycz­nie roz­pocz­nie się w miej­scu, w któ­rym skoń­czy­li­śmy czytać.

Nie­ste­ty ofer­ta ma rów­nież swo­je ogra­ni­cze­nia. Przede wszyst­kim użyt­kow­ni­cy czyt­ni­ków Kin­dle nie sko­rzy­sta­ją z pro­mo­cji. Ebo­oki od Legi­mi w ramach tej kon­kret­nej akcji moż­na czy­tać bez­ter­mi­no­wo tyl­ko w apli­ka­cji Legi­mi, któ­ra jest dostęp­na na smart­fo­nach, table­tach, nie­któ­rych mode­lach czyt­ni­ków i kom­pu­te­rach sta­cjo­nar­nych. Przy czym nale­ży też pamię­tać, że dar­mo­we­go ebo­oka nie pobie­rze­my na dysk.

Wybra­ny ebo­ok jest cał­ko­wi­cie gra­tis. Co ozna­cza, że nie trze­ba przy oka­zji wyku­py­wać sub­skryp­cji do usłu­gi.

Jeśli więc jesteś w wie­ku szkol­nym i nie masz, co czy­tać, albo jesteś rodzi­cem dziec­ka, któ­re zosta­ło nagle uzie­mio­ne i chciał­byś zapew­nić mu cie­ka­wą roz­ryw­kę, może war­to roz­wa­żyć pro­mo­cję. Nie tak czę­sto czy­tel­ni­cy dosta­ją oka­zję poczy­ta­nia cze­goś za darmo.

Poni­żej lista tytu­łów, spo­śród któ­rych moż­na wybrać jeden gratisowy:
• Wszyst­kie jasne miej­sca, Jen­ni­fer Niven
• Dziew­czyn­ka, któ­ra wypi­ła księ­życ, Kel­ly Barnhill
• Chat­ka Puchat­ka, A. A. Milne
• Vicio­us. Nik­czem­ni, V.E. Schwab
• Pod taflą, Louise O’Neill
• Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta. Zbrod­nie Grin­del­wal­da. Sce­na­riusz ory­gi­nal­ny, Joan­ne K Rowling
• Księ­ga luster, Adam Faber
• Gdy­by oce­an nosił two­je imię, Tahe­reh Mafi
• Księ­życ jest pierw­szym umar­łym. Gdzie Dia­beł mówi dobra­noc. Tom I, Kari­na Bonowicz
• Tysiąc odłam­ków cie­bie, Clau­dia Grey
• Never­world Wake, Mari­sha Pessl
• Waka­cje z ducha­mi, Adam Bahdaj
• Woj­na, któ­ra oca­li­ła mi życie, Kim­ber­ly Bru­ba­ker Bradley
• Cza­row­ni­ce są wśród nas, Grze­gorz Kas­dep­ke, Joan­na Papu­ziń­ska, Paweł Wakuła
• Kru­cze ser­ce: Wyspa Mgieł, Maria Zdybska
• Naj­wyż­sza góra świa­ta, Anna Onichimowska
• Trin­kets, Kir­sten Smith
• Lila­na, Mał­go­rza­ta Strękowska-Zaremba
• Dro­gi Mar­ti­nie, Nic Stone
• Para­doks mario­net­ki: Spra­wa Kla­ry B., Anna Karnicka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy