Aktualności

Czworgu laureatów Nagrody Literackiej GDYNIA wręczono już pamiątkowe kostki

Nagro­da Lite­rac­ka GDYNIA zosta­ła usta­no­wio­na w 2006 roku przez pre­zy­den­ta nad­mor­skie­go mia­sta Woj­cie­cha Szczur­ka. Od tego cza­su kapi­tu­ła w kolej­nych latach hoj­nie nagra­dza­ła lite­ra­tów by pozo­sta­łych zachę­cać do wzmo­żo­nej pra­cy twór­czej. W cią­gu tych dwóch dekad dzia­łal­no­ści nagro­da zyska­ła sta­tus jed­nej z bar­dziej pre­sti­żo­wych i zna­czą­cych lite­rac­kich odzna­czeń w Pol­sce. W ostat­nim dniu sierp­nia ogło­szo­no tego­rocz­nych laureatów.

Nagro­da Lite­rac­ka GDYNIA, dzię­ki swo­jej nie­spo­ty­ka­nej dotąd for­mu­le rów­no­rzęd­ne­go wyróż­nia­nia poetów, pro­za­ików, ese­istów oraz tłu­ma­czy, szyb­ko sta­ła się waż­nym i uni­kal­nym wyda­rze­niem w pol­skim śro­do­wi­sku lite­rac­kim, czy­ta­my na ofi­cjal­nej stro­nie nagrody.

Do zakoń­czo­nej wła­śnie edy­cji kon­kur­su zgło­szo­no 426 tytu­ły. Kapi­tu­ła nagro­dy pod prze­wod­nic­twem prof. Aga­ty Bie­lik-Rob­son naj­pierw wyło­ni­ła listę dwu­dzie­stu nomi­no­wa­nych twór­ców podzie­lo­nych na czte­ry kate­go­rie: ese­isty­ka, poezja, pro­za i tłu­ma­cze­nie. Następ­nie z każ­dej z nich wybra­ła po jed­nym zwy­cięz­cy. Lau­re­aci zosta­li ogło­sze­ni 31 sierp­nia pod­czas uro­czy­stej gali w Muzeum Emi­gra­cji w Gdy­ni przy oka­zji festi­wa­lu Mia­sto Słowa.

Lau­re­aci 13. Nagro­dy Lite­rac­kiej GDYNIA:
ESEISTYKA: Krzysz­tof Mrow­ce­wicz „Ręko­pis zna­le­zio­ny na ścianie”;
POEZJA: Domi­nik Bie­lic­ki „Pawi­lo­ny”;
PROZA: Paweł Soł­tys „Mikro­ty­ki”;
PRZEKŁAD NA JĘZYK POLSKI: Sła­wa Lisiec­ka / Tho­mas Bern­hard „Cho­dze­nie. Amras”.

Każ­dy ze zwy­cięz­ców dostał z rąk pre­zy­den­ta Gdy­ni pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę, tzw. Gdyń­ską Kost­kę Lite­rac­ką autor­stwa Dobroch­ny Sura­jew­skiej oraz nagro­dę finan­so­wą w wyso­ko­ści 50 tysię­cy zło­tych. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my laureatom.

http://nagrodaliterackagdynia.pl/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy