Sprawdzasz tag

nagroda literacka gdynia

Aktualności

Po raz szesnasty wyłonieni zostali laureaci Nagrody Literackiej Gdynia

Przez cały ostat­ni tydzień w Gdy­ni toczył się Festi­wal Mia­sto Sło­wa. Od 2006 każ­de­go roku punk­tem kul­mi­na­cyj­nym tego nad­mor­skie­go świę­ta czy­tel­ni­cze­go jest wyło­nie­nie naj­lep­szych ksią­żek w kate­go­riach: pro­za, poezja, ese­isty­ka i od 2014 prze­kład lite­rac­ki na język pol­ski. Pod­czas bie­żą­cej edy­cji festi­wa­lu na uro­czy­stej gali ogło­szo­no po raz szes­na­sty lau­re­atów pre­sti­żo­wej Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czworgu laureatów Nagrody Literackiej GDYNIA wręczono już pamiątkowe kostki

Nagro­da Lite­rac­ka GDYNIA zosta­ła usta­no­wio­na w 2006 roku przez pre­zy­den­ta nad­mor­skie­go mia­sta Woj­cie­cha Szczur­ka. Od tego cza­su kapi­tu­ła w kolej­nych latach hoj­nie nagra­dza­ła lite­ra­tów by pozo­sta­łych zachę­cać do wzmo­żo­nej pra­cy twór­czej. W cią­gu tych dwóch dekad dzia­łal­no­ści nagro­da zyska­ła sta­tus jed­nej z bar­dziej pre­sti­żo­wych i zna­czą­cych lite­rac­kich odzna­czeń w Pol­sce. W ostat­nim dniu sierp­nia ogło­szo­no tego­rocz­nych lau­re­atów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nominowani do Nagrody Literackiej Gdynia

Nagro­da Lite­rac­ka Gdy­nia nale­ży do tych bar­dziej pre­sti­żo­wych pol­skich wyróż­nień lite­rac­kich. Kapi­tu­ła nagro­dy otwar­cie przy­zna­je, że nie jest ich zada­niem nagra­dza­nie komer­cyj­nych utwo­rów, a wyła­wia­nie swo­istych pereł, nie­rzad­ko pozo­sta­ją­cych nie­zau­wa­żo­ny­mi, pomi­nię­tych przez czy­tel­ni­ków z róż­nych wzglę­dów. Celem nad­rzęd­nym jest wzbu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia nimi. W tym roku nagro­dy zosta­ną przy­zna­ne 31 sierp­nia. Tym­cza­sem orga­ni­za­to­rzy ujaw­ni­li nazwi­ska dwu­dzie­stu nomi­no­wa­nych. Czy­taj dalej

-->