Aktualności

Nominowani do Nagrody Literackiej Gdynia

Nagro­da Lite­rac­ka Gdy­nia nale­ży do tych bar­dziej pre­sti­żo­wych pol­skich wyróż­nień lite­rac­kich. Kapi­tu­ła nagro­dy otwar­cie przy­zna­je, że nie jest ich zada­niem nagra­dza­nie komer­cyj­nych utwo­rów, a wyła­wia­nie swo­istych pereł, nie­rzad­ko pozo­sta­ją­cych nie­zau­wa­żo­ny­mi, pomi­nię­tych przez czy­tel­ni­ków z róż­nych wzglę­dów. Celem nad­rzęd­nym jest wzbu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia nimi. W tym roku nagro­dy zosta­ną przy­zna­ne 31 sierp­nia. Tym­cza­sem orga­ni­za­to­rzy ujaw­ni­li nazwi­ska dwu­dzie­stu nominowanych.

Kapi­tu­ła nagro­dy nie mia­ła łatwe­go zada­nia. Do kon­kur­su zgło­szo­nych zosta­ło w sumie 426 tytu­ły wpa­so­wu­ją­ce się w czte­ry kate­go­rie: ese­isty­ka, poezja, pro­za i przekład.

Nomi­no­wa­na dwu­dziest­ka wyło­ni­ła się dopie­ro po kil­ku spo­tka­niach kapi­tu­ły, ale nie ma w tym nic dziw­ne­go, zwa­żyw­szy na ilość ksią­żek, któ­rych z roku na rok spły­wa do NLG coraz wię­cej, sko­men­to­wa­ła prze­wod­ni­czą­ca skła­du sędziow­skie­go prof. Aga­ta Bielik-Robson.

Osta­tecz­nie jury wyło­ni­ło po pięć naj­lep­szych tytu­łów w każ­dej z kategorii.

Uda­ło nam się w kate­go­rii ese­ju zesta­wić praw­dzi­wą Arkę Noego. Mamy tu “dziw­ną” książ­kę histo­rycz­ną, ele­gię o rze­czach, któ­rych nie wyrzu­ci­my, felie­to­ny pod­nie­sio­ne do ran­gi sztu­ki, dzien­nik i szkic lite­rac­ki. Naj­bar­dziej zasko­czy­ła nas sło­wiań­ska eks­plo­zja w prze­kła­dzie – dwie nomi­no­wa­ne tłu­ma­czy­ły lite­ra­tu­rę cze­ską, jest tłu­ma­cze­nie z rosyj­skie­go, buł­gar­skie­go i nie­miec­kie­go. W pro­zie, nie­co z duszą na ramie­niu, zna­leź­li­śmy wspól­ny mia­now­nik w posta­ci opo­wie­ści lokal­nych. Poezja zawsze jest żywio­łem, któ­ry tra­fia do jed­nych bar­dziej, innych mniej i przy tej kate­go­rii pod­czas pra­cy Kapi­tu­ły Nagro­dy mamy naj­wię­cej pra­cy, poin­for­mo­wał pro­fe­sor dr hab. Alek­san­der Nawa­rec­ki, czło­nek Kapi­tu­ły Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdynia.

Lau­re­aci zosta­ną ogło­sze­ni 31 sierp­nia pod­czas uro­czy­stej gali odby­wa­ją­cej się w Muzeum Emi­gra­cji w Gdy­ni. Zwy­cięz­cy otrzy­mu­ją pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki oraz nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 50 tysię­cy złotych.

Peł­na lista nominowanych:

ESEJ:

Doro­ta Masłow­ska „Jak prze­jąć kon­tro­lę nad świa­tem, nie wycho­dząc z domu”, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Kraków
Krzysz­tof Mrow­ce­wicz „Ręko­pis zna­le­zio­ny na ścia­nie”, Insty­tut Badań Lite­rac­kich PAN, Warszawa
Rado­sław Roma­niuk „Inne życie. Bio­gra­fia Jaro­sła­wa Iwasz­kie­wi­cza” t. II, Wydaw­nic­two Iskry, Warszawa
Marian Swo­rzeń „Czar­na iko­na – Bie­ło­mor. Kanał Bia­ło­mor­ski – dzie­je, ludzie, sło­wa”, Wydaw­nic­two Sic!, Warszawa
Mar­cin Wicha „Rze­czy, któ­rych nie wyrzu­ci­łem”, Wydaw­nic­two Karak­ter, Kraków

POEZJA:

Domi­nik Bie­lic­ki „Pawi­lo­ny”, Fun­da­cja na Rzecz Kul­tu­ry i Edu­ka­cji im. Tymo­te­usza Kar­po­wi­cza, Wrocław
Aga­ta Jabłoń­ska „Raport wojen­ny”, Biu­ro Lite­rac­kie, Stro­nie Śląskie
Jerzy Kron­hold „Stan­ce”, Convi­vo, Warszawa
Nata­lia Malek „Kord”, Wydaw­nic­two Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Publicz­nej i Cen­trum Ani­ma­cji Kul­tu­ry w Pozna­niu oraz Sta­ro­miej­ski Dom Kul­tu­ry w Warszawie
Maciej Topol­ski „Na koniec idą”, Dom Lite­ra­tu­ry: Sto­wa­rzy­sze­nie Pisa­rzy Pol­skich Oddział w Łodzi

PROZA:

Wal­de­mar Bawo­łek „Echo słoń­ca”, Wydaw­nic­two Czar­ne, Wołowiec
Grze­gorz Bog­dał „Flo­ry­da”, Wydaw­nic­two Czar­ne, Wołowiec
Mar­ty­na Bun­da „Nie­czu­łość”, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Kraków
Paweł Soł­tys „Mikro­ty­ki”, Wydaw­nic­two Czar­ne, Wołowiec
Alek­san­dra Zie­liń­ska „Kijan­ki i kre­to­wi­ska”, Wydaw­nic­two W.A.B., Warszawa

PRZEKŁAD NA JĘZYK POLSKI

Sła­wa Lisiec­ka /Thomas Bern­hard „Cho­dze­nie. Amras”, Wydaw­nic­two Od Do, Łódź
Adam Pomorski/Andriej Pła­to­now „Dół”, Wydaw­nic­two Czar­ne, Wołowiec
Mag­da­le­na Pytlak/Milen Ruskow „Wznie­sie­nie”, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, Kraków
Julia Różewicz/Petra Hulo­va „Maco­cha”, Wydaw­nic­two Afe­ra, Wrocław
Aga­ta Wró­bel /Anna Bola­vá „W ciem­ność”, Książ­ko­we Kli­ma­ty, Wrocław


Źródło:nagrodaliterackagdynia.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy