Aktualności Ekranizacje

HBO robi serial na podstawie bestsellerowej powieści Kirke Madeline Miller

Kir­ke to wyda­na w 2018 dru­ga powieść Made­li­ne Mil­ler, pocho­dzą­cej ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych nauczy­ciel­ki łaci­ny i gre­ki. W swo­ich książ­kach korzy­sta z moty­wów zna­nych z mito­lo­gii. Debiu­tanc­ki Achil­les. W pułap­ce prze­zna­cze­nia opo­wia­dał o miło­ści mię­dzy grec­kim hero­sem a Patro­klo­sem, mło­dym księ­ciem wyrzu­co­nym z rodzin­ne­go pała­cu. Kir­ke z kolei to histo­ria bogi­ni, któ­ra roz­wi­ja w sobie potęż­ną wiedź­mią moc umoż­li­wia­ją­cą jej rzu­ce­nie wyzwa­nia bogom, tyta­nom i potwo­rom wszel­kiej maści.

Roz­po­czy­na­ją­cy dzia­łal­ność w 2020 ser­wis stre­amin­go­wy HBO Max ogło­sił, że do pla­no­wa­nych pro­duk­cji ory­gi­nal­nych dołą­czy serial bazu­ją­cy na dru­giej powie­ści Made­li­ne Mil­ler. Za pro­jekt odpo­wie­dzial­ni są Rick Jaf­fa i Aman­da Silver. Duet pra­co­wał wcze­śniej nad sce­na­riu­sza­mi Gene­zy pla­ne­ty małp i Juras­sic World. HBO Max zamó­wi­ło od razu osiem odcin­ków, na któ­re ma się zło­żyć cała historia.

Kir­ke to epic­ka opo­wieść o miło­ści, stra­cie, tra­ge­dii i kon­flik­cie nie­śmier­tel­nych – wszyst­ko to oglą­da­ne z per­spek­ty­wy zażar­tej kobie­ty. Od dłu­gie­go cza­su jestem fan­ką dzieł Ric­ka i Aman­dy, zwłasz­cza ich zdol­no­ści do jed­no­cze­sne­go budo­wa­nia epic­kich, peł­nych polo­tu świa­tów i two­rze­nia dyna­micz­nych emo­cjo­nal­nie posta­ci, powie­dzia­ła Sarah Aubrey, sze­fo­wa pro­duk­cji wła­snych HBO Max.

Kir­ke zaraz po wyda­niu przez szes­na­ście tygo­dni utrzy­my­wa­ła się na pierw­szym miej­scu listy best­sel­le­rów „New York Time­sa” i w samych Sta­nach Zjed­no­czo­nych sprze­da­ła się w nakła­dzie ponad 500 tysię­cy egzem­pla­rzy. Powieść zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na 22 języ­ki. W Pol­sce uka­za­ła się 13 czerw­ca 2018 nakła­dem wydaw­nic­twa Albatros.

Kir­ke, Made­li­ne Miller

W domu Helio­sa, boga słoń­ca i naj­po­tęż­niej­sze­go z tyta­nów, rodzi się cór­ka. Kir­ke jest dziw­nym dziec­kiem – nie tak potęż­nym jak ojciec ani tak bez­względ­nym jak mat­ka… Dziew­czy­na pró­bu­je odna­leźć się w świe­cie śmier­tel­ni­ków, lecz odkry­wa w sobie czar­no­księ­ską moc, dzię­ki któ­rej może zagro­zić samym bogom… Z tego powo­du zosta­je wygna­na. Nie zamie­rza jed­nak prze­stać kształ­cić się w cza­rach. Jej ścież­ki skrzy­żu­ją się z Mino­tau­rem, Deda­lem, jego synem Ika­rem, mor­der­czą Medeą i, oczy­wi­ście, z prze­bie­głym Odyseuszem.

Samot­na kobie­ta zawsze nara­żo­na jest na nie­bez­pie­czeń­stwo, a Kir­ke nie­świa­do­mie budzi gniew zarów­no w ludziach, jak i w miesz­kań­cach Olim­pu. Aby ochro­nić to, co kocha, będzie musia­ła zebrać wszyst­kie siły i zde­cy­do­wać, czy nale­ży do bogów, z któ­rych się uro­dzi­ła, czy do śmier­tel­ni­ków, któ­rych pokochała.
(źró­dło opi­su: wydawca)

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy