Aktualności

J.K. Rowling pracuje nad nowymi książkami!

J.K. Row­ling na swo­im pro­fi­lu na Twit­te­rze ujaw­ni­ła, że pra­cu­je nad dwie­ma nowy­mi książ­ka­mi – jed­ną z nich wyda pod swo­im nazwi­skiem, zaś dru­gą – jako Robert Gal­bra­ith. Gdy czy­tel­ni­cy obwia­li się, że Row­ling porzu­ci twór­czość lite­rac­ką na rzecz sce­na­riu­szy do kon­ty­nu­acji fil­mu “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”, pisar­ka uspo­ko­iła, że zawsze pra­cu­je nad jakąś powie­ścią, ponie­waż to jej działka.


Jakie powie­ści szy­ku­je autor­ka, może­my się jedy­nie domy­ślać. Pod pseu­do­ni­mem Rober­ta Gal­bra­itha wyda­wa­ła do tej pory wyłącz­nie książ­ki o Cor­mo­ra­nie Stri­ke­’u (Woła­nie kukuł­ki, Jedwab­nik, Żni­wa zła) – jako że pla­no­wa­nych jest sie­dem tomów, może­my spo­dzie­wać się czwar­tej odsło­ny tej historii.

O wie­le bar­dziej intry­gu­ją­ce jest nato­miast, co Row­ling pla­nu­je wydać pod wła­snym nazwi­skiem. Do tej pory sygno­wa­ła nim książ­ki zwią­za­ne ze świa­tem Har­ry­’e­go Pot­te­ra oraz powieść dla doro­słych “Traf­ny wybór”. W minio­nych wywia­dach wspo­mi­na­ła zarów­no o pla­nach na powieść dla dzie­ci, jak i dla doro­słych, zaś powrót do cza­ro­dziej­skie­go świa­ta (w tym roku odby­ły się pre­mie­ra sztu­ki “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te dziec­ko” oraz pre­mie­ra fil­mu “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”) mógł sku­sić ją do napi­sa­nia kolej­nej książ­ki w tym uni­wer­sum. Poza kla­sycz­nym sied­miok­sią­giem powsta­ły wszak trzy wolu­mi­ny uda­ją­ce książ­ki czy­ta­ne przez cza­ro­dzie­jów (“Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” – nie mylić z fil­mem, “Quid­ditch przez wie­ki” oraz “Baśnie Bar­da Beedle­’a”; jed­nak tyl­ko te ostat­nie pisar­ka sygno­wa­ła wła­snym nazwiskiem).

Zanim jed­nak tek­sty te powsta­ną, może­my ocze­ki­wać jesz­cze wyda­nia sce­na­riu­sza “Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt…”, któ­ry uka­że się ana­lo­gicz­nie do sce­na­riu­sza “Prze­klę­te­go Dziecka”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy