Aktualności

Zmarł Gene Wolfe

Dotar­ła do nas smut­na wieść o śmier­ci Gene’a Wolfe’a. Jeden z tych wybit­nych, kształ­tu­ją­cych przy­szłe poko­le­nia, pisa­rzy odszedł 14 kwiet­nia po dłu­giej wal­ce z cho­ro­bą ser­ca. O śmier­ci auto­ra poin­for­mo­wał jego ame­ry­kań­ski wydaw­ca, Tor. Gene Wolf zmarł w wie­ku 87 lat. Pozo­sta­wił po sobie ponad 30 powie­ści, z któ­rych wie­le zyska­ło uzna­nie czy­tel­ni­ków na całym świecie.

Gene Wol­fe uro­dził się w Nowym Jor­ku w 1931 roku. Stu­dio­wał na Texas A&M Uni­ver­si­ty, wal­czył w woj­nie kore­ań­skiej, a póź­niej dokoń­czył edu­ka­cję inży­nie­ryj­ną na Uni­wer­sy­te­cie w Houston. Pierw­sze opo­wia­da­nie napi­sał na stu­diach, ale musia­ło jesz­cze upły­nąć tro­chę cza­su zanim swo­ją twór­czo­ścią zdo­był więk­szą uwa­gę. W mię­dzy­cza­sie Gene Wol­fe pra­co­wał mię­dzy inny­mi przy pro­jek­cie maszy­ny uży­wa­nej do pro­duk­cji chip­sów mar­ki Pringles.

Dopie­ro wyda­na w 1972 roku mikro­po­wieść Pią­ta Gło­wa Cer­be­ra, któ­ra kil­ka mie­się­cy póź­niej roz­ro­sła się do zbio­ru trzech powią­za­nych ze sobą utwo­rów sta­ła się zwia­stu­nem jego suk­ce­su. Tekst co praw­da nie dostał żad­nej nagro­dy, ale był nomi­no­wa­ny do chy­ba wszyst­kich naj­waż­niej­szych wyróż­nień, w tym do Nebu­li, Hugo i Locusa.

Naj­bar­dziej zna­ną pra­cą pisa­rza sta­ła się seria Księ­ga Nowe­go Słoń­ca skła­da­ją­ca się z czte­rech powie­ści opo­wia­da­ją­cych histo­rię Seve­ria­na, człon­ka Brac­twa Poszu­ki­wa­czy Praw­dy i Skru­chy, inny­mi sło­wy kata, w umie­ra­ją­cym świe­cie, w któ­rym Słoń­ce powo­li wyga­sa. Gene Wol­fe pisał póź­niej kolej­ne książ­ki osa­dzo­ne w tym samym uni­wer­sum. Tak powsta­ły cykle Księ­ga Dłu­gie­go Słoń­ca czy Księ­ga Krót­kie­go Słoń­ca. Oczy­wi­ście jego twór­czość to rów­nież wie­le powie­ści nie­po­wią­za­nych ze wspo­mnia­nym uni­wer­sum. Był zna­ny z gęstej od nie­prze­bra­nych alu­zji pro­zy, w któ­rej dało się odczuć sil­ny wpływ wia­ry katolickiej.

Jego powie­ści czę­sto były nomi­no­wa­ne do pre­sti­żo­wych wyróż­nień. Gene Wol­fe mógł się rów­nież pochwa­lić licz­ny­mi nagro­da­mi m.in. Bri­tish Scien­ce Fic­tion, World Fan­ta­sy, Bri­tish Fan­ta­sy, Locus, Nebu­la i Camp­bell Memo­rial Awards. W 1998 roku czy­tel­ni­cy maga­zy­nu „Locus” wybra­li Księ­gę Nowe­go Słoń­ca trze­cim naj­waż­niej­szym dzie­łem fan­ta­stycz­nym napi­sa­nym przed 1990. Wyżej zna­lazł się tyl­ko Wład­ca pier­ście­ni i Hobbit.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy