Sprawdzasz tag

Gene Wolfe

Aktualności

Zmarł Gene Wolfe

Dotar­ła do nas smut­na wieść o śmier­ci Gene’a Wolfe’a. Jeden z tych wybit­nych, kształ­tu­ją­cych przy­szłe poko­le­nia, pisa­rzy odszedł 14 kwiet­nia po dłu­giej wal­ce z cho­ro­bą ser­ca. O śmier­ci auto­ra poin­for­mo­wał jego ame­ry­kań­ski wydaw­ca, Tor. Gene Wolf zmarł w wie­ku 87 lat. Pozo­sta­wił po sobie ponad 30 powie­ści, z któ­rych wie­le zyska­ło uzna­nie czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Czy­taj dalej

-->