Aktualności Ekranizacje

Scenarzyści serialowego Wiedźmina szydzili z książek Andrzeja Sapkowskiego?

Beau DeMayo, były sce­na­rzy­sta „Wiedź­mi­na”, zdra­dził, że nie­któ­rzy z twór­ców szy­dzi­li z ksią­żek i gier, co wpły­nę­ło na jakość seria­lu. Mat­thew D’Ambrosio, tak­że sce­na­rzy­sta, twier­dzi, że to zemsta za zwolnienie.

Infor­ma­cja, że Net­flix zre­ali­zu­je seria­lo­we­go „Wiedź­mi­na”, była dla czę­ści fanów mar­ki speł­nie­niem marzeń: wresz­cie twór­czość Andrze­ja Sap­kow­skie­go mogła docze­kać się seria­lu z dużym budże­tem, któ­ry miał pozwo­lić zapo­mnieć o pol­skiej adap­ta­cji z Micha­łem Żebrow­skim w roli głów­nej. Serial z Hen­rym Cavil­lem od począt­ku wzbu­dzał gorą­ce dys­ku­sje, pierw­szy sezon został przy­ję­ty cie­pło, ale dru­gi spo­tkał się z licz­ny­mi kry­tycz­ny­mi opi­nia­mi, głów­nie za wąt­ki, w któ­rych sce­na­rzy­ści ode­szli od mate­ria­łu źró­dło­we­go. Teraz pozna­li­śmy jed­ną z moż­li­wych przy­czyn: podob­no nie wszy­scy twór­cy ceni­li książ­ki Andrze­ja Sap­kow­skie­go, a wręcz otwar­cie szy­dzi­li zarów­no z nich, jak i z gier stu­dia CD Pro­jekt Red.

Beau DeMayo to sce­na­rzy­sta, któ­ry współ­two­rzył :Wiedź­mi­na” – przy­go­to­wał sce­na­riu­sze dwóch odcin­ków oraz pra­co­wał przy ani­ma­cji „Wiedź­min: Zmo­ra Wil­ka”. Obec­nie pra­cu­je nad pro­duk­cją „X‑Men 97” i w cza­sie sesji pytań i odpo­wie­dzi (Q&A) zwią­za­nej z pra­ca­mi nad ani­ma­cją oznaj­mił, że naj­waż­niej­sze w two­rze­niu zespo­łu było dla nie­go to, by tra­fi­li do nie­go praw­dzi­wi fani X‑menów. To wła­śnie przy oka­zji tej wypo­wie­dzi nawią­zał do „Wiedź­mi­na”. DeMayo sko­men­to­wał, że część sce­na­rzy­stów nie tyl­ko nie lubi­ła ksią­żek i gier, ale nawet jaw­nie z nich szydziła.

– To prze­pis na kata­stro­fę – oświad­czył i dodał, że zanim doda się coś od sie­bie, trze­ba sza­no­wać ory­gi­nal­ny utwór.

Mat­thew D’Ambrosio, inny sce­na­rzy­sta „Wiedź­mi­na”, twier­dzi, że Beau DeMayo mści się za to, że został zwol­nio­ny z prac nad seria­lem. War­to jed­nak zauwa­żyć, że pro­du­cent­ka i show­run­ner­ka Lau­ren S. His­srich od począt­ku infor­mo­wa­ła, że eki­pa seria­lu ma skła­dać się ze zdol­nych twór­ców, nie­ko­niecz­nie fanów – choć każ­dy ze sce­na­rzy­stów musiał prze­czy­tać wszyst­kie książ­ki Andrze­ja Sap­kow­skie­go o Geral­cie z Rivii.

źró­dło redania

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy