Aktualności

Laureaci Bestsellerów Empiku 2019

Kolej­na edy­cja Best­sel­le­rów Empi­ku, naj­więk­sze­go w Pol­sce ple­bi­scy­tu kul­tu­ro­we­go, dobie­gła koń­ca. Wczo­raj, tj. 4 lute­go, odby­ła się w War­sza­wie uro­czy­sta gala, pod­czas któ­rej pozna­li­śmy lau­re­atów w dzie­się­ciu róż­nych kate­go­riach (w tym pię­ciu zwią­za­nych z lite­ra­tu­rą). W tym roku po raz pierw­szy przy­zna­no rów­nież nową spe­cjal­ną nagro­dę wyróż­nia­ją­cą twór­ców dopie­ro roz­po­czy­na­ją­cych swo­ją kul­tu­ro­wą ścież­kę sła­wy i chwa­ły, czy­li Odkry­cia Empiku.

Lau­re­atów Best­sel­le­rów Empi­ku wybra­li klien­ci sta­cjo­nar­nych salo­nów sie­ci i skle­pu inter­ne­to­we­go empik.com. To wła­śnie ich zaku­py decy­do­wa­ły o tym, któ­re książ­ki, pły­ty i fil­my oka­za­ły się być naj­więk­szy­mi hita­mi sprze­da­żo­wy­mi zeszłe­go roku. Poni­żej przed­sta­wia­my listę naj­więk­szych lite­rac­kich best­sel­le­rów 2019.

Lite­ra­tu­ra piękna:
Koły­san­ka z Auschwitz, Mario Esco­bar, Wydaw­nic­two Kobiece

Lite­ra­tu­ra obyczajowa:
Kolej­ne 365 dni, Blan­ka Lipiń­ska, Agora

Kryminał/Sensacja/Thriller:
Pacjent­ka, Alex Micha­eli­des, Wydaw­nic­two W.A.B.

Lite­ra­tu­ra dla dzieci:
Magicz­ne Drze­wo. Pió­ro T‑rexa. Tom 11, Andrzej Malesz­ka, Spo­łecz­ny Insty­tut Wydaw­ni­czy Znak

Audio­bo­ok:
Pacjent­ka, Alex Micha­eli­des, Wydaw­nic­two W.A.B.

Jeśli nato­miast cho­dzi o Odkry­cia Empi­ku, tu nagro­dy przy­zna­wa­ły usta­no­wio­ne wcze­śniej skła­dy sędziow­skie zło­żo­ne ze spe­cja­li­stów w swo­ich dzie­dzi­nach, uzu­peł­nio­ne o pra­cow­ni­ków sie­ci. Celem wyróż­nie­nia jest pro­mo­wa­nie mło­dych zdol­nych, któ­rzy w odważ­ny i ory­gi­nal­ny spo­sób reali­zu­ją swo­je arty­stycz­ne wizje, wyzna­cza­jąc tym samym moż­li­we kie­run­ki roz­wo­ju lite­ra­tu­ry, muzy­ki i kinematografii.

Lite­rac­kim Odkry­ciem Empi­ku, gło­sa­mi Anny Dzie­wit-Mel­ler, Maxa Cegiel­skie­go, Mag­da­le­ny Grze­bał­kow­skiej oraz eks­per­tów z Empi­ku: Ewy Sołek i Mar­ci­na Maćkiewicza, zosta­ła Domi­ni­ka Sło­wik za powieść Zimow­la. Tej mło­dej, pocho­dzą­cej z Jaworz­na pisar­ce dokład­nie mie­siąc temu przy­zna­ny został tak­że pre­sti­żo­wy Pasz­port Polityki.

Tra­dy­cyj­nie uro­czy­stą galę zakoń­czy­ło wrę­cze­nie spe­cjal­nej nagro­dy za wyda­rze­nie 2019. Tym wyróż­nie­niem zosta­ła uho­no­ro­wa­na Olga Tokar­czuk, dzię­ki któ­rej o pol­skiej lite­ra­tu­rze zno­wu zro­bi­ło się gło­śno na całym świe­cie. W imie­niu autor­ki nagro­dę ode­brał jej syn.

O lau­re­atach w pozo­sta­łych kate­go­riach może­cie prze­czy­tać na stro­nie Best­sel­le­rów Empiku:
https://www.empik.com/bestselleryempiku

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy