Aktualności Zapowiedzi

Remigiusz Mróz zapowiedział nową serię powieściową.

Daw­no nie sły­sze­li­śmy o żad­nej nowej książ­ce Remi­giu­sza Mro­za. Na szczę­ście autor popu­lar­nych serii o mece­nas Joan­nie Chył­ce czy komi­sa­rzu Wik­to­rze For­ście już się zre­flek­to­wał. Na jego ofi­cjal­nej stro­nie na Face­bo­oku poja­wi­ła się infor­ma­cja o naj­bliż­szej pre­mie­rze. Powieść Listy zza gro­bu otwo­rzy zupeł­nie nowy cykl, któ­re­go boha­te­rem będzie pato­mor­fo­log Sewe­ryn Zaorski.

Pomysł na “Listy zza gro­bu” sie­dział mi w gło­wie od daw­na, a boha­te­ro­wie, któ­ry oży­li na kar­tach tej książ­ki, tak napraw­dę towa­rzy­szy­li mi rów­nie dłu­go. To chy­ba naj­bar­dziej zagad­ko­wa z moich dotych­cza­so­wych powie­ści, a zara­zem naj­bar­dziej oby­cza­jo­wa. Tur­pi­zmu tak­że nie bra­ku­je, napi­sał Remi­giusz Mróz na swo­im profilu.

Małe mia­stecz­ka zwy­kle żyją swo­im ryt­mem, naj­czę­ściej spo­koj­nym, nie­spiesz­nym. Każ­dy każ­de­go zna i może to wła­śnie dla­te­go wszyst­kie mrocz­ne tajem­ni­ce skry­wa­ne pod płasz­czy­kiem utka­nym z uprzej­mych uśmie­chów są tam tym bar­dziej dru­zgo­cą­ce. Akcja Listów zza gro­bu osa­dzo­na jest wła­śnie w takim mia­stecz­ku. I tak się skła­da, że po bar­dzo dłu­giej nie­obec­no­ści powra­ca w rodzin­ne stro­ny Sewe­ryn Zaor­ski. Może­cie być pew­ni, że jego poja­wie­nie się zabu­rzy pozor­ną rów­no­wa­gę w oko­li­cy. Zwłasz­cza, że zmar­ły ojciec nie­ja­kiej Kai Burzyń­skiej pozo­sta­wił po sobie kore­spon­den­cję, w któ­rej na pew­no zako­do­wa­na jest jakaś tajem­ni­ca, a każ­dy pato­mor­fo­log wie, że to umar­li uczą żywych.

Nowa powieść Remi­giu­sza Mro­za uka­że się na tydzień przed War­szaw­ski­mi Tar­ga­mi Książ­ki. Pre­mie­ra 15 maja nakła­dem wydaw­nic­twa Filia.

Listy zza gro­bu, Remi­giusz Mróz

Dwa­dzie­ścia lat po śmier­ci ojca Kaja Burzyń­ska wciąż otrzy­mu­je od nie­go wia­do­mo­ści. Zadbał o to, przy­go­to­wu­jąc je zawcza­su i zle­ca­jąc corocz­ną wysył­kę tego same­go, pozor­nie przy­pad­ko­we­go dnia. Po cza­sie Kaja trak­tu­je to już jedy­nie jako zwy­czaj­ną tra­dy­cję – aż do momen­tu, gdy w listach zaczy­na dostrze­gać dru­gie dno…

Tym­cza­sem do mia­stecz­ka po dwu­dzie­stu dwóch latach wra­ca Sewe­ryn Zaor­ski. Pato­mor­fo­log i samot­ny ojciec dwój­ki dzie­ci kupu­je zruj­no­wa­ny dom rodzin­ny Kai i roz­po­czy­na remont. W znisz­czo­nym gara­żu odnaj­du­je zamu­ro­wa­ną skryt­kę z mate­ria­ła­mi, któ­re rzu­ca­ją nowe świa­tło na spra­wę sprzed dwóch dekad…

(źró­dło opi­su: stro­na autora)

Książ­kę może­cie nabyć w przed­sprze­daż na światksiazki.pl kli­ka­jąc tutaj.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy