Aktualności

Rekordowe czytanie! Książki w Biedronkach za 4,99 zł!

Rekor­do­we czy­ta­nie” to pro­mo­cja Bie­dron­ki, w któ­rej w nie­wia­ry­god­nie niskiej cenie dostęp­nych będzie aż 1,5 mln ksią­żek. Pro­mo­cja roz­pocz­nie się 25 maja i potrwa do 6 czerw­ca lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. Za jed­ną książ­kę zapła­ci­my zale­d­wie 4,99 zł. W ofer­cie m.in. książ­ki Tess Ger­rit­sen, Joh­na Gri­sha­ma, Rafa­ła Dęb­skie­go czy Micha­ła Ogór­ka, a tak­że kla­sy­ki wprost z listy lek­tur, któ­re pomo­gą uzu­peł­nić biblio­tecz­ki i przy­da­dzą się w szkole.

Poni­żej roz­sze­rzo­na lista dostęp­nych pozy­cji (bez okładek):

CUDOWNY CHŁOPAKR.J. Pala­cioWzru­sza­ją­ca i jed­no­cze­śnie prze­za­baw­na opo­wieść o wal­ce dziec­ka z prze­ciw­no­ścia­mi losu.

August jest inte­li­gent­nym, dow­cip­nym chłop­cem i jego życie wyglą­da­ło­by pew­nie zupeł­nie ina­czej, gdy­by nie jeden zmu­to­wa­ny gen, z powo­du któ­re­go ma zde­for­mo­wa­ną twarz i, zanim skoń­czył 10 lat, musiał przejść 27 ope­ra­cji. Do tej pory patrzył na sie­bie ocza­mi bez­wa­run­ko­wo kocha­ją­cych go rodzi­ców i sio­stry. Teraz, gdy idzie do szko­ły – od razu do pią­tej kla­sy – przyj­dzie mu się zmie­rzyć ze świa­tem rówie­śni­ków i star­szych uczniów, z ostra­cy­zmem, uprze­dze­nia­mi, a cza­sem ze zwy­kłym cham­stwem i pod­ło­ścią. Spo­tka się jed­nak rów­nież z dobro­cią, przy­jaź­nią i wspa­nia­ło­myśl­no­ścią. Kon­takt z rówie­śni­ka­mi odmie­ni Augu­sta. Ale czy tyl­ko jego?

NR 1 NA LIŚCIE BESTSELLERÓW NEW YORK TIMESA! NAJLEPSZA KSIĄŻKA AMAZONA W 2012 ROKU!
JEDNA ZE 100 KSIĄŻEK NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCYCH SIĘ W 2013 ROKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH!

NAJLEPSZA DZIECIĘCA KSIĄŻKA 2012 ROKU WEDŁUG: Scho­ol Libra­ry Jour­nal, Publi­shers Weekly, Kir­kus Reviews oraz Booklist.

Sher­lock Hol­mes Doli­na StrachuArthur Conan DoyleWyma­rzo­ny pre­zent dla wszyst­kich miło­śni­ków Sher­loc­ka Hol­me­sa – genial­ne­go detek­ty­wa ama­to­ra, mistrza deduk­cji – oraz talen­tu lite­rac­kie­go angiel­skie­go pisa­rza Arthu­ra Conan Doy­le­’a, któ­ry tę nie­zwy­kłą postać powo­łał do życia na kar­tach swych powie­ści i opo­wia­dań. W serii więk­szość utwo­rów z Hol­me­sem i jego przy­ja­cie­lem, dok­to­rem Wat­so­nem, w rolach głównych.
Sher­lock Hol­mes Pies Baskerville’ówArthur Conan DoyleTo jed­na z naj­bar­dziej zna­nych powie­ści Conan Doyle’a. Tym razem sław­ny detek­tyw Sher­lock Hol­mes i jego przy­ja­ciel dok­tor Wat­son muszą roz­wi­kłać zagad­kę­ta­jem­ni­czych zgo­nów wśród spad­ko­bier­ców for­tu­ny Baske­rvil­lów. Pozna­ją ponu­rą rodzin­ną legen­dę i nara­ża­jąc się na nie­bez­pie­czeń­stwo, tro­pią krwio­żer­czą bestię oraz… bez­względ­ne­go mordercę.
Mar­twe jezioroOlga Rud­nic­kaBeata – nie­za­leż­na trzy­dzie­sto­let­nia sin­giel­ka – zaczy­na podej­rze­wać, że z rodzi­ną, z któ­rą od lat nie utrzy­mu­je żad­ne­go kon­tak­tu, nie łączą jej nawet wię­zy krwi. Wynaj­mu­je pry­wat­ne­go detek­ty­wa, ale ten, mimo odkry­cia wie­lu zaska­ku­ją­cych tro­pów, nie potra­fi jej pomóc. W poszu­ki­wa­niu praw­dy o prze­szło­ści wspie­ra Beatę przy­ja­ciół­ka – roz­trze­pa­na Ula, któ­ra przy oka­zji chce wyswa­tać ją ze swo­im bra­tem. Lawi­nę zda­rzeń wywo­łu­je nie­spo­dzie­wa­ne zapro­sze­nie od rodzi­ny na ślub znie­na­wi­dzo­nej sio­stry… Mar­twe jezio­ro to fascy­nu­ją­ce połą­cze­nie kry­mi­na­łu oraz roman­su iskrzą­ce­go się iro­nicz­nym humo­rem – to książ­ka, któ­ra wcią­ga czy­tel­ni­ka od pierw­szych stron!
Były sobie świn­ki trzyOlga Rud­nic­kaBycie żoną swo­je­go męża ma pew­ne zale­ty – peł­ne kon­to i nad­miar wol­ne­go cza­su. W zamian wystar­czy tyl­ko pil­no­wać, by mąż nie zapo­mi­nał, dzię­ki komu żyje peł­nią szczę­ścia. Układ dzia­ła jak w zegar­ku, ale do cza­su… Jol­ka, Mar­tu­sia i Kama pew­ne­go dnia odkry­wa­ją, że w metry­ce lat im przy­by­wa, nie uby­wa, poja­wia­ją się kurze łap­ki, dodat­ko­we kilo­gra­my, a w życiu ich mężów inne kobie­ty. Przy­ja­ciół­ki posta­na­wia­ją zmie­nić swój stan cywil­ny, zanim zro­bią to ich mężo­wie. Tyl­ko te nie­szczę­sne inter­cy­zy… W tej sytu­acji moż­na zro­bić tyl­ko jed­no. Zostać boga­tą wdo­wą. Żeby to tyl­ko było takie proste…
Nie­wi­dzial­ny. Kolek­cja Mistrzy­nie Kry­mi­na­łu Obyczajowego.Mari Jung­stedtKolek­cja powie­ści łączą­cych kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­ną intry­gę z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi. To książ­ki trzy­ma­ją­ce w napię­ciu, z atmos­fe­rą tajem­ni­cy i zagro­że­nia, peł­ne zwro­tów akcji, z zaska­ku­ją­cym zakoń­cze­niem. Wie­le z nich to świa­to­we best­sel­le­ry. Autor­ka­mi jest pięć popu­lar­nych pisar­kek: Mari Jung­stedt (Szwe­cja), Joy Fiel­ding (Kana­da), Karin Wahl­berg (Szwe­cja), San­dra Brown (USA) oraz Rosa­mund Lup­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia). Po raz pierw­szy ich książ­ki zosta­ły wyda­ne w jed­nej, ele­ganc­kiej kolekcji.Na malow­ni­czej Gotlan­dii, pod­czas sezo­nu tury­stycz­ne­go, zosta­je zamor­do­wa­na mło­da dziew­czy­na. Podej­rze­nie pada na jej męża, jako że poprzed­nie­go wie­czo­ra widzia­no, jak doszło mię­dzy nimi do burz­li­wej kłót­ni. Inspek­tor Anders Knu­tas, po zapo­zna­niu się ze spra­wą, roz­po­czy­na ruty­no­we docho­dze­nie. Parę dni póź­niej zosta­je odna­le­zio­ne cia­ło innej mło­dej kobie­ty zamor­do­wa­nej w podob­ny spo­sób. Śledz­two zaczy­na się kom­pli­ko­wać, a inspek­tor musi pogo­dzić się z fak­tem, iż przyj­dzie mu się zmie­rzyć z sza­le­ją­cym na wyspie psy­cho­pa­tycz­nym zabój­cą. Jego wysił­ki wspie­rać będzie docie­kli­wy dzien­ni­karz Johan Berg, któ­ry pomo­że mu zebrać w całość frag­men­ty tej skom­pli­ko­wa­nej i prze­ra­ża­ją­cej ukła­dan­ki, a tak­że doło­ży wszel­kich sta­rań, aby poznać logi­kę mor­der­cy i odtwo­rzyć histo­rię ofiar.
We wła­snym gronieMari Jung­stedtLato, gru­pa stu­den­tów arche­olo­gii bie­rze udział w orga­ni­zo­wa­nym na Gotlan­dii mię­dzy­na­ro­do­wym kur­sie arche­olo­gicz­nym Urok let­nich waka­cji szyb­ko mija, gdy ginie holen­der­ska stu­dent­ka, Mar­ti­na Floch­ten. Sek­cja zwłok wyka­zu­je, że zosta­ła ona uto­pio­na, oka­le­czo­na nożem, a następ­nie powie­szo­na. Mimo licz­nych prze­słu­chań, a nawet pomo­cy zaprzy­jaź­nio­nych funk­cjo­na­riu­szy z CBŚ, mor­der­ca wciąż pozo­sta­je nie­zna­ny. Spo­sób doko­na­nia mor­der­stwa suge­ru­je, że może ono mieć cha­rak­ter rytu­al­ny, na co nie ma jed­nak jesz­cze żad­nych dowo­dów. Poza tym poli­cja sta­ra się nie ujaw­niać tego aspek­tu spra­wy, by nie wywo­łać pani­ki ani wśród tury­stów, ani miej­sco­wej lud­no­ści. Napię­cie rośnie, gdy poja­wia­ją się kolej­ne ofiary.
W ŚWIETLE PRAWA T.1 RAPORT PELIKANA  OPJohn Gri­shamZabój­stwa, któ­rych ofia­ra­mi są sędzio­wie Sądu Naj­wyż­sze­go, wstrzą­sa­ją ame­ry­kań­ską opi­nią publicz­ną. Dar­by Shaw, ambit­na stu­dent­ka pra­wa z Nowe­go Orle­anu, ma na ten temat wła­sną teo­rię. Prze­ka­zu­je ją przy­ja­cie­lo­wi, Tho­ma­so­wi Cal­la­ha­no­wi, a ten zna­jo­me­mu w FBI. Kie­dy Tho­mas ginie w wyni­ku wybu­chu bom­by pod­ło­żo­nej w jego samo­cho­dzie, Dar­by, prze­ko­na­na, że podzie­li jego los, musi się ukry­wać. Nie może zaufać niko­mu, a zwłasz­cza FBI.
W ŚWIETLE PRAWA T.2 KLIENT  OPJohn Gri­shamZ jed­nej stro­ny mafia, z dru­giej ame­ry­kań­ski sys­tem praw­ny. Nie wia­do­mo co gorsze.

Jede­na­sto­let­ni Marc Sway jest świad­kiem samo­bój­stwa nowo­or­le­ań­skie­go praw­ni­ka, któ­ry przed śmier­cią wyja­wia mu, gdzie ukry­to zwło­ki zamor­do­wa­ne­go sena­to­ra. Wycho­wa­ny przez uli­cę chło­piec wie, że on i jego rodzi­na są w śmier­tel­nym nie­bez­pie­czeń­stwie. Mafia chce go uci­szyć a ambit­ny pro­ku­ra­tor zmu­sić do zeznań. Jedy­ną nadzie­ją Mar­ka jest Reg­gie Love, nie­kon­wen­cjo­nal­na praw­nicz­ka, któ­ra zro­bi wszyst­ko, by chro­nić swo­je­go nie­let­nie­go klienta.

W ŚWIETLE PRAWA T.3 WIĘZIENNY PRAWNIK  OPJohn Gri­shamMal­colm Ban­ni­ster odsia­du­je wyrok dzie­sie­ciu lat za prze­step­stwo, w któ­re został wpla­ta­ny. Po wyczer­pa­niu wszel­kich mozli­wo­sci ape­la­cji zabi­ja czas, udzie­la­jac porad praw­nych osa­dzo­nym, i marzy o opusz­cze­niu murów zakła­du kar­ne­go. Szan­sa na to nad­cho­dzi nie­spo­dzie­wa­nie, gdy oka­zu­je sie, ze jeden ze współ­wie­zniów zna spraw­ce i motyw zamor­do­wa­nia sedzie­go fede­ral­ne­go. A Mal­colm ma pomysł, jak te wie­dze wyko­rzy­stac. Nie tyl­ko do uzy­ska­nia wol­no­sci, lecz tak­ze do zemsty na ludziach, któ­rzy zruj­no­wa­li mu zycie.
CHIRURG. ANATOMIA ZBRODNI  TOM 1 OPTess Ger­rit­senW Bosto­nie gra­su­je mor­der­ca bio­rą­cy na cel samot­ne kobie­ty. Pra­sa nazwa­ła go Chi­rur­giem, ponie­waż zanim odbie­rze życie swo­im ofia­rom, z prze­ra­ża­ją­cą pre­cy­zją usu­wa im maci­ce. Bez znieczulenia.

Podob­na seria mor­derstw mia­ła miej­sce dwa lata wcze­śniej. Pro­blem w tym, że spraw­ca został wte­dy zastrze­lo­ny przez dok­tor Cathe­ri­ne Cor­dell, któ­rej jako jedy­nej uda­ło się ujść z życiem. Teraz znów jest na celow­ni­ku mor­der­cy… Jej sprzy­mie­rzeń­ca­mi są detek­ty­wi Tho­mas Moore i Jane Riz­zo­li. Ale nawet oni mogą nie ochro­nić dok­tor Cor­dell przed genial­nym myśli­wym ze skalpelem…

DAWCA.  ANATOMIA ZBRODNI  TOM 2 OPTess Ger­rit­senPowieść wyda­na wcze­śniej pt “Żni­wo”.

Dok­tor Abby DiMat­teo, sta­żyst­ka na oddzia­le chi­rur­gii bostoń­skie­go szpi­ta­la, podej­mu­je decy­zję, któ­ra może zawa­żyć na jej karie­rze. Kie­dy dowia­du­je się, że ser­ce prze­zna­czo­ne dla umie­ra­ją­ce­go nasto­lat­ka ma zostać wsz­cze­pio­ne żonie milio­ne­ra, wbrew prze­ło­żo­nym ratu­je życie chłopca.

Tym­cza­sem jak za dotknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdż­ki poja­wia się nowy daw­ca i ope­ra­cja kobie­ty docho­dzi do skut­ku. Cud czy tyl­ko przy­pa­dek? Abby zaczy­na sta­wiać nie­wy­god­ne pyta­nia… Wła­dze szpi­ta­la i inni leka­rze nale­ga­ją, aby zapo­mnia­ła o spra­wie. Jeśli nie posłu­cha tej rady, przyj­dzie jej za to sło­no zapłacić…

Zawsze ktoś patrzy. Kolek­cja Mistrzy­nie Kry­mi­na­łu Oby­cza­jo­we­go. Tom 2Joy Fiel­dingKolek­cja powie­ści łączą­cych kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­ną intry­gę z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi. To książ­ki trzy­ma­ją­ce w napię­ciu, z atmos­fe­rą tajem­ni­cy i zagro­że­nia, peł­ne zwro­tów akcji, z zaska­ku­ją­cym zakoń­cze­niem. Wie­le z nich to świa­to­we best­sel­le­ry. Autor­ka­mi jest pięć popu­lar­nych pisar­kek: Mari Jung­stedt (Szwe­cja), Joy Fiel­ding (Kana­da), Karin Wahl­berg (Szwe­cja), San­dra Brown (USA) oraz Rosa­mund Lup­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia). Po raz pierw­szy ich książ­ki zosta­ły wyda­ne w jed­nej, ele­ganc­kiej kolekcji.Bailey Car­pen­ter – detek­tyw w reno­mo­wa­nej fir­mie praw­ni­czej z Mia­mi – śle­dzi w środ­ku nocy męż­czy­znę uni­ka­ją­ce­go pła­ce­nia ali­men­tów. Sku­pio­na na zbie­ra­niu dowo­dów, nie myśli o swo­im bez­pie­czeń­stwie. Wte­dy wła­śnie zosta­je zgwał­co­na. Od tej chwi­li zaczy­na­ją nawie­dzać ją kosz­ma­ry i przy­wi­dze­nia, któ­rych nie potra­fi oddzie­lić od rze­czy­wi­sto­ści. Strach nie pozwa­la jej opu­ścić wła­sne­go miesz­ka­nia. Gdy przy­pa­tru­je się przez lor­net­kę loka­to­rom domu naprze­ciw­ko, zauwa­ża przy­stoj­ne­go sąsia­da – a potem orien­tu­je się, że on obser­wu­je ją. Być może to ten sam czło­wiek, któ­ry znisz­czył jej życie…
We wła­snym gro­nie. Kolek­cja Mistrzy­nie Kry­mi­na­łu Oby­cza­jo­we­go. Tom 4Mari Jung­stedtKolek­cja powie­ści łączą­cych kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­ną intry­gę z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi. To książ­ki trzy­ma­ją­ce w napię­ciu, z atmos­fe­rą tajem­ni­cy i zagro­że­nia, peł­ne zwro­tów akcji, z zaska­ku­ją­cym zakoń­cze­niem. Wie­le z nich to świa­to­we best­sel­le­ry. Autor­ka­mi jest pięć popu­lar­nych pisar­kek: Mari Jung­stedt (Szwe­cja), Joy Fiel­ding (Kana­da), Karin Wahl­berg (Szwe­cja), San­dra Brown (USA) oraz Rosa­mund Lup­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia). Po raz pierw­szy ich książ­ki zosta­ły wyda­ne w jed­nej, ele­ganc­kiej kolekcji.To następ­na książ­ka z cyklu gotlandz­kie­go z inspek­to­rem Knu­ta­sem i dzien­ni­ka­rzem Ber­giem w roli głównej.
Lato, gru­pa stu­den­tów bie­rze udział w orga­ni­zo­wa­nym na Gotlan­dii mię­dzy­na­ro­do­wym kur­sie arche­olo­gicz­nym. Nagle ginie jed­na z uczest­ni­czek – holen­der­ka Mar­ti­na Floch­ten. Sek­cja zwłok wyka­zu­je, że zosta­ła ona uto­pio­na, oka­le­czo­na nożem, a następ­nie powie­szo­na. Spo­sób doko­na­nia mor­der­stwa suge­ru­je, że może mieć ono cha­rak­ter rytu­al­ny, cze­go jed­nak nie uda­ło się jesz­cze udo­wod­nić. Poza tym poli­cja sta­ra się nie ujaw­niać tego aspek­tu spra­wy, by nie wywo­łać pani­ki ani wśród tury­stów, ani wśród miej­sco­wej ludności.
Napię­cie rośnie, gdy poja­wia­ją się kolej­ne ofiary.
Sio­stra. Kolek­cja Mistrzy­nie Kry­mi­na­łu Oby­cza­jo­we­go. Tom 13Rosa­mund LuptonKolek­cja powie­ści łączą­cych kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­ną intry­gę z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi. To książ­ki trzy­ma­ją­ce w napię­ciu, z atmos­fe­rą tajem­ni­cy i zagro­że­nia, peł­ne zwro­tów akcji, z zaska­ku­ją­cym zakoń­cze­niem. Wie­le z nich to świa­to­we best­sel­le­ry. Autor­ka­mi jest pięć popu­lar­nych pisar­kek: Mari Jung­stedt (Szwe­cja), Joy Fiel­ding (Kana­da), Karin Wahl­berg (Szwe­cja), San­dra Brown (USA) oraz Rosa­mund Lup­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia). Po raz pierw­szy ich książ­ki zosta­ły wyda­ne w jed­nej, ele­ganc­kiej kolekcji.Beatrice Hem­ming przy­la­tu­je z Nowe­go Jor­ku do Lon­dy­nu, by sta­wić czo­ła prze­ra­ża­ją­cej wia­do­mo­ści: po wie­lu godzi­nach poszu­ki­wań zosta­je odna­le­zio­ne cia­ło jej uko­cha­nej młod­szej sio­stry. Poli­cja, przy­ja­cie­le, a nawet mat­ka są prze­ko­na­ni, że Tess popeł­ni­ła samo­bój­stwo. Tyl­ko zroz­pa­czo­na Beatri­ce głę­bo­ko wie­rzy, że sio­stra nie ode­bra­ła sobie życia. Nie bacząc na nie­bez­pie­czeń­stwa, posta­na­wia sama roz­wi­kłać mrocz­ną zagad­kę. Jest oszo­ło­mio­na, gdy odkry­wa, jak mało wie­dzia­ła o życiu Tess i jej tajem­ni­cach. Praw­da, któ­rą stop­nio­wo uda­je jej się poznać, oka­zu­je się bar­dziej szo­ku­ją­ca niż naj­gor­sze podejrzenia…
ŁowyEmi­lia KiereśSekre­ty sta­re­go lasu, nie­bez­pie­czeń­stwa kry­ją­ce się w świe­tli­stym jezio­rze… Daj się wcią­gnąć w przy­jem­ność śle­dze­nia zaba­wy lite­rac­kiej, krok po kro­ku zbli­ża­jąc się do roz­wią­za­nia nie­praw­do­po­dob­nej zagadki.
Dzię­ki za tę podróżTom­my WallachEpic­ka lek­cja miło­ści w San Francisco

Sie­dem­na­sto­let­ni Par­ker po tra­gicz­nym wypad­ku samo­cho­do­wym zała­mał się i prze­stał mówić. Zamiast myśleć o przy­szło­ści po matu­rze, czę­sto waga­ru­je. Spę­dza czas w hote­lach, obser­wu­jąc i okra­da­jąc gości. Pew­ne­go dnia spo­ty­ka tajem­ni­czą Zeldę o srebr­nych wło­sach, któ­ra twier­dzi, że jest nie­co star­sza, niż suge­ro­wał­by jej wygląd. Czy dziew­czy­na i jej gru­by plik bank­no­tów spra­wią, że Par­ker znów będzie cie­szyć się życiem?
Ory­gi­nal­na powieść o pierw­szej i ostat­niej miło­ści. Dosko­na­ła lek­tu­ra dla fanów pro­zy Joh­na Greena.

Kolej­na inte­li­gent­na i zaska­ku­ją­ca książ­ka nowej ame­ry­kań­skiej gwiaz­dy lite­ra­tu­ry mło­dzie­żo­wej, Tommy’ego Wallacha

Nie­sa­mo­wi­ta histo­ria na nie­ba­nal­ne Walentynki

Wcią­ga­ją­ca opo­wieść o doj­rze­wa­niu i sile wię­zi”. Kir­kus Reviews

Nie­waż­ne, czy jesteś roman­ty­kiem. Nawet zbla­zo­wa­ny czy­tel­nik zako­cha się w tej parze: mło­dy odlu­dek I kobie­ta przy­by­ła z inne­go cza­su”. Shelf Awareness

Zelda to fascy­nu­ją­ca postać, tajem­ni­cza jak syre­na z baśni. Cudow­nie się czy­ta o tym, jak flir­tu­je, roz­rzu­ca dola­ry i mądrze wydo­by­wa Par­ke­ra z jego men­tal­ne­go odosob­nie­nia. Powieść nie­sie istot­ny prze­kaz: nie ma życia bez bólu – ale i bez nadziei”. New York Times Book Review

Baśnio­wa kon­wen­cja skrzy się słod­ko-gorz­ki­mi momen­ta­mi o wiel­kiej emo­cjo­nal­nej sile. Par­ker zmu­sza czy­tel­ni­ka, by sam zde­cy­do­wał, co zda­rzy­ło się napraw­dę, a co jest tyl­ko opo­wie­ścią”. Publi­she­r’s Weekly

JDabrowsky.Takie tamJan Dąbrow­skiPisząc książ­kę Takie tam mia­łem podob­ny cel, co przy two­rze­niu fil­mów na YT – chcia­łem, by Two­je mię­śnie twa­rzy, cho­ciaż na chwil­kę wywo­ła­ły bez­cen­ny uśmiech. Mam nadzie­ję, że mi się to uda­ło i będziesz się przy czy­ta­niu bawić wybor­nie. Wie­rzę, że dzię­ki tej książ­ce uwie­rzysz, że wszyst­ko w dzi­siej­szym świe­cie jest moż­li­we, a dzię­ki inter­ne­to­wi i jego wiel­kim zaso­bom, masz szan­sę na roz­wój w każ­dej dzie­dzi­nie. Świat stoi przed Tobą otworem!
Girl Onli­ne soloZoe SuggŻycie Pen­ny wró­ci­ło do normy.

Na począt­ku nowe­go roku szkol­ne­go jest goto­wa sta­wić świa­tu czo­ła w poje­dyn­kę. Noah skró­cił swo­je świa­to­we tour­née, zapadł się pod zie­mię i nikt – nawet Pen­ny – nie ma poję­cia, co się z nim dzie­je. Megan zapra­sza Pen­ny do swo­jej aka­de­mii arty­stycz­nej, więc nada­rza się oka­zja do zawar­cia nowych przyjaźni.

Dobrym spo­so­bem na tęsk­no­tę jest poma­ga­nie wszyst­kim wokół. Elliot potrze­bu­je swo­jej naj­lep­szej przy­ja­ciół­ki bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek, a nowo pozna­na Posey zma­ga się z tre­mą i szu­ka pomoc­nej dło­ni. Ale czy Cal­lum, cza­ru­ją­cy Szkot z aka­de­mii Megan, jest w sta­nie roz­pro­szyć smut­ki Pen­ny? Czy uda się jej zapo­mnieć o Noah, sko­ro wciąż prze­śla­du­ją ją wspomnienia?

Na pla­ży Che­sil (wyda­nie filmowe)Ian McE­wanNomi­no­wa­na do Man Booker Pri­ze nie­zwy­kle sub­tel­na opo­wieść o tym, ile w życiu zna­czą nie­wy­po­wie­dzia­ne sło­wa i nie­uczy­nio­ne gesty.

Czer­wiec 1962 roku. Para nowo­żeń­ców przy­by­wa do hote­li­ku na połu­dnio­wym wybrze­żu Anglii, by spę­dzić tam noc poślub­ną. Flo­ren­ce, cór­ka biz­nes­me­na i filo­zof­ki, jest uta­len­to­wa­ną skrzy­pacz­ką marzą­cą o zało­że­niu wła­sne­go kwar­te­tu smycz­ko­we­go. Edward to zdol­ny absol­went histo­rii inte­re­su­ją­cy się wpły­wem wiel­kich ludzi na kształt dziejów.
Obo­je z nie­po­ko­jem myślą o chwi­li, gdy skon­su­mu­ją mał­żeń­stwo – ona boi się fizycz­ne­go zbli­że­nia, on oba­wia się, że nie spro­sta cze­ka­ją­ce­mu go zada­niu. Nie­moż­ność poko­na­nia barier i nie­umie­jęt­ność roz­mo­wy o wspól­nych pro­ble­mach dopro­wa­dzą do dramatu…

Fil­mo­wa adap­ta­cja powie­ści tra­fi do pol­skich kin latem 2018 roku. W ekra­ni­za­cji głów­ne role gra­ją Saoir­se Ronan („Grand Buda­pest Hotel”, „Bro­oklyn”, „Lady Bird”) i Bil­ly How­le („Poczu­cie kre­su”, „Dun­kier­ka”)

Na pla­ży Che­sil uka­zu­je w peł­nej kra­sie bły­sko­tli­wość pro­zy McEwana.
„Obse­rver”

McE­wan udo­wad­nia, że jest wni­kli­wym obser­wa­to­rem ludz­kie­go umysłu.
„The New York Times Book Review”

Nasz naj­lep­szy pisarz!
„The Times”

Abso­lut­ny mistrz pióra!
„New Statesman”

Pra­gnie­nieCar­rie JonesKsiąż­ka dla tych, któ­rzy kocha­li “Zmierzch” i odczu­wa­ją po nim Pra­gnie­nie cze­goś wię­cej. – “Scho­ol Libra­ry Journal”.
Zara kolek­cjo­nu­je fobie tak, jak inne nasto­lat­ki kolek­cjo­nu­ją przy­ja­ciół na Face­bo­oku. Nic dziw­ne­go, że do tej pory jej życie nie było usła­ne róża­mi. Ojciec Zary znik­nął daw­no temu, uko­cha­ny ojczym wła­śnie umarł, a mat­ka odpu­ści­ła sobie rodzi­ciel­skie obo­wiąz­ki. Boha­ter­ka musi zamiesz­kać z bab­cią w sen­nym, zim­nym mia­stecz­ku w Maine – tam ponoć nie gro­zi jej żad­ne nie­bez­pie­czeń­stwo tyl­ko do cza­su. W pro­win­cjo­nal­nym życiu Zary poja­wia się tajem­ni­czy męż­czy­zna, któ­ry wywo­łu­je w dziew­czy­nie para­li­żu­ją­cy strach. To król pik­sów – prze­ra­ża­ją­cych, bynaj­mniej nie mito­lo­gicz­nych istot wysy­sa­ją­cych z ludzi krew, a wraz z nią – i duszę.
Pierw­sza część nowej serii dla mło­dzie­ży. Jej tajem­ni­ce, romans, boha­te­ro­wie z róż­nych świa­tów spra­wia­ją że obie powie­ści z cyklu (następ­na to Cap­ti­va­te – Znie­wo­le­nie), tra­fi­ły na świa­to­we listy best­sel­le­rów, w tym “New York Timesa”.
Eko­lo­gicz­ne dzie­cia­ki. 100 rze­czy, któ­re możesz zro­bić, by oca­lić planetęKim McKay; Jen­ny BonninPomóż oca­lić naszą pla­ne­tę! Czy wiesz, co jest naj­lep­szym źró­dłem ener­gii? Czy rozu­miesz takie ter­mi­ny jak recy­kling, ślad węglo­wy i glo­bal­ne ocie­ple­nie? Czy wiesz, jaki śro­dek trans­por­tu jest naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny? Czy potra­fisz zor­ga­ni­zo­wać eko­lo­gicz­ne przy­ję­cie? Czy umiesz odróż­nić surow­ce natu­ral­ne od syn­te­tycz­nych? Czy wiesz, jak oca­lić drze­wa i dla­cze­go jedze­nie świe­żych warzyw i owo­ców jest korzyst­ne dla śro­do­wi­ska? Czy potra­fisz zmie­nić śmie­ci w dzie­ła sztu­ki? Czy sły­sza­łeś o eko­tu­ry­sty­ce? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia znaj­dziesz w książ­ce Eko­lo­gicz­ne dzie­cia­ki peł­nej zabaw­nych, łatwych i prak­tycz­nych spo­so­bów na popra­wie­nie kon­dy­cji naszej pla­ne­ty. Dzię­ki nim ochro­na Zie­mi będzie dużo łatwiej­sza i cie­kaw­sza. Kim McKay i Jen­ny Bon­nin pro­po­nu­ją 100 prak­tycz­nych wska­zó­wek i zabaw­nych spo­so­bów na zmniej­sze­nie nie­ko­rzyst­ne­go wpły­wu na kli­mat. Znaj­dziesz tu rów­nież wie­le inte­re­su­ją­cych stron inter­ne­to­wych, któ­re pomo­gą ci uzu­peł­nić wie­dzę o eko­lo­gii. Zasta­nów się nad swo­im wpły­wem na śro­do­wi­sko. Pomyśl o tym, jak zuży­wać mniej wody, ener­gii i pro­du­ko­wać mniej śmie­ci. Dbaj o śro­do­wi­sko, a i ono zatrosz­czy się o cie­bie. Możesz zmie­nić świat!
Intry­gi wam­pi­rów. Wam­pir do wynajęciaJ.R. RainKim jest Luna? Mat­ką, żoną, pry­wat­nym detek­ty­wem – oraz wam­pi­rem. Przed sze­ścio­ma laty Saman­tha Moon, pra­cow­ni­ca fede­ral­ne­go urzę­du, była zwy­kłą kobie­tą, miesz­ka­ła na przed­mie­ściu i wozi­ła dzie­ci na tre­nin­gi. Nagle jed­no nie­spo­dzie­wa­ne, nie­praw­do­po­dob­ne wyda­rze­nie – atak wam­pi­ra – zmie­ni­ło jej życie na zawsze. A “zawsze” to bar­dzo dłu­go dla kogoś, kto nie może umrzeć…
Saman­tha Moon pro­wa­dzi śledz­two w spra­wie podej­rza­nej śmier­ci zna­ne­go bok­se­ra. Szyb­ko oka­zu­je się, że za tra­gicz­nym zgo­nem na rin­gu kry­je się coś wię­cej. Podą­ża­jąc tro­pem, któ­ry odkry­je przed nią prze­szłość zawod­ni­ka, Saman­tha natra­fi na coś zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­ne­go. Coś, o czym mówi się wyłącz­nie szep­tem. Będzie też musia­ła zmie­rzyć się z pro­ble­mem nad­przy­ro­dzo­nych mocy, któ­re zaczy­na­ją się obja­wiać u jej naj­bliż­szych – oraz ze zdra­dą, po któ­rej jej świat zachwie­je się w posadach.
Wil­ko­za­cy 3: Księ­ży­co­wy sztyletRafał Dęb­skiPol­ska liże rany po pierw­szym roz­bio­rze, a Sicz Zapo­ro­ska stoi u pro­gu zagła­dy. Krwa­wa Kata­rzy­na, przez Rosjan zwa­na Wiel­ką, nie wyba­cza nigdy i niko­mu. Nie daru­je też Koza­kom ostat­nie­go powsta­nia, wznie­co­ne­go przez Jemie­lia­na Puga­czo­wa. Lecz przede wszyst­kim nie daru­je im umi­ło­wa­nia wol­no­ści. Bo Kata­rzy­na to Rosja, a Rosja nie tole­ru­je wol­nej myśli i wol­nej woli. W efek­cie dziel­ni mołoj­cy oraz daw­ni kon­fe­de­ra­ci bar­scy muszą sta­nąć ramię w ramię prze­ciw­ko odwiecz­nym wrogom.W obli­czu zagro­że­nia ze stro­ny impe­rium moskiew­skie­go, Wil­ko­za­cy musie­li opu­ścić daw­ne sicze, prze­nieść się jak naj­da­lej od ludz­kich sie­dzib, pozwo­lić o sobie zapo­mnieć. Jed­nak świat o nich zapo­mnieć nie chce. Nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się arte­fakt, któ­ry sta­no­wi śmier­tel­ne zagro­że­nie dla walecz­nych Wilków…

Wojen­ne zma­ga­nia, poli­tycz­ne intry­gi, gorą­ca miłość, a tak­że skraj­nie grzesz­ne namięt­no­ści. Jest tu miej­sce na płacz, ale i na uśmiech, na honor i zdra­dę, przy­jaźń i nie­na­wiść oraz na wszyst­ko, co mie­ści się mię­dzy poję­cia­mi przy­zwo­ito­ści i podłości.

Waż­ny­mi oso­ba­mi dra­ma­tu uczy­nił autor posta­cie histo­rycz­ne, mię­dzy inny­mi Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go, mar­szał­ka Mała­chow­skie­go, cary­cę Kata­rzy­nę, amba­sa­do­ra von Stac­kel­ber­ga. Kre­śli też Rafał Dęb­ski całą ple­ja­dę peł­no­krwi­stych boha­te­rów, wobec któ­rych trud­no pozo­stać obojętnym.

A co naj­waż­niej­sze, miło­śni­cy serii po raz kolej­ny będą mie­li oka­zję spo­tkać ata­ma­na Wil­ko­za­ków Miche­ja i jego wier­ne­go dru­ha Kiry­ła, star­szych już o sto dwa­dzie­ścia lat, ale bodaj jesz­cze bar­dziej inte­re­su­ją­cych i jesz­cze sil­niej­szych… I znów ich wro­go­wie będą mogli się prze­ko­nać na wła­snej skó­rze, że nie wol­no dopro­wa­dzać Wil­ka do osta­tecz­no­ści. Bo wtedy…

Wscho­dzą­ce gwiaz­dy. Cykl Ogień ludz­ko­ści. Tom 3Micha­el CobleyGoto­we do woj­ny flo­ty gru­pu­ją się wokół Darien. Wszyst­kie mają ten sam cel. Pra­gną prze­jąć kon­tro­lę nad nowo odkry­tą pla­ne­tą i zyskać dostęp do potęż­nej bro­ni w jej cen­trum. Despo­tycz­na Hege­mo­nia, któ­ra kon­tro­lu­je więk­szość zna­nych świa­tów, chce rów­nież zająć i ten, ale miesz­kań­cy Darien nie mają zamia­ru pod­dać się bez wal­ki, od któ­rej wyni­ków będzie zale­ża­ła ich przyszłość.Jednakże głów­ni gra­cze nie mają peł­nej kon­tro­li nad sytu­acją. Wro­gie SI zin­fil­tro­wa­ły klu­czo­we umy­sły i mają tyl­ko jeden cel, któ­rym jest znisz­cze­nie orga­nicz­ne­go życia…
Pułap­ka czasuMade­le­ine L’EngleWyda­nie zwią­za­ne z wej­ściem na ekra­ny peł­no­me­tra­żo­we­go fil­mu, zawie­ra­ją­ce wpro­wa­dze­nie reży­ser­ki Avy DuVernay.

W roku 1962 Made­le­ine L’En­gle zade­biu­to­wa­ła powie­ścią “Pułap­ka cza­su”, któ­ra w roku 1963 zosta­ła nagro­dzo­na New­be­ry Medal. Łączą­ca naukę i fan­ta­sty­kę, ciem­ność i świa­tło, strach i przy­jaźń histo­ria sta­ła się kla­sy­ką lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej i jest uwiel­bia­na na całym świe­cie. A teraz Disney prze­no­si ją na srebr­ny ekran! Ekra­ni­za­cja w gwiaz­dor­skiej obsa­dzie, w któ­rej zna­leź­li się: Oprah Win­frey, Reese Wither­spo­on, Min­dy Kaling, Chris Pine i nowi­cjusz­ka Storm Reid, oży­wi świat “Pułap­ki” dla nowe­go poko­le­nia fanów.

TekstDmi­try Glukhovsky„Ode­bra­łeś mi przy­szłość. Ja zabio­rę ci twoją”.

Smart­fon stał się kopią zapa­so­wą two­jej duszy. Bac­ku­pem życia. Pamię­cią maso­wą dla naj­żyw­szych wspo­mnień. To w nim zapi­su­jesz swo­je uśmiech­nię­te sel­fie i nim nagry­wasz chwi­le szczę­ścia. W skrzyn­ce odbior­czej trzy­masz e‑maile od mat­ki i całą biz­ne­so­wą kore­spon­den­cję, kuli­sy two­jej pra­cy. Histo­ria prze­glą­da­rek to wyczer­pu­ją­ca lista two­ich aktu­al­nych zain­te­re­so­wań. A SMS‑y i wia­do­mo­ści w komu­ni­ka­to­rach to two­je miło­sne wyzna­nia, poże­gna­nia, kłót­nie przy roz­sta­niach, zdję­cia pokus i świa­dec­twa grze­chów, łzy, pre­ten­sje i żale.

Takie cza­sy. Obra­zy. I tekst. Smart­fon to ty. Ktoś, kto zdo­bę­dzie twój tele­fon, może łatwo stać się tobą. Twoi naj­bliż­si i zna­jo­mi nawet nie zauwa­żą nicze­go podej­rza­ne­go. A kie­dy w koń­cu się spo­strze­gą, będzie już za póź­no. Dla nich i dla ciebie.

Tekst to pierw­sza powieść reali­stycz­na Dmi­tri­ja Glukhovsky’ego, auto­ra best­sel­le­rów Metro 2033, Futu.re i Czas zmierz­chu oraz zbio­ru opo­wia­dań Witaj­cie w Rosji. Tekst to pro­za na sty­ku thril­le­ra, kry­mi­na­łu, noir i dra­ma­tu. To opo­wieść o star­ciu poko­leń, nie­moż­li­wej miło­ści i nie­spra­wie­dli­wej karze. Jej akcja roz­gry­wa się we współ­cze­snej Moskwie i na jej przedmieściach.

World of War­craft: Tra­vel­ler. WędrowiecGreg WeismanWorld of War­craft. Tra­ve­ler to pierw­sza książ­ka z nowej serii dla młod­szych czy­tel­ni­ków opar­ta na grze wideo Bliz­zard Enter­ta­in­ment – World of War­craft. Praw­dzi­wie epic­ka fabu­ła umiesz­czo­na zosta­ła na zie­miach Aze­roth. Cała gama wyjąt­ko­wych posta­ci zachwy­ci zarów­no mło­dych czy­tel­ni­ków. jak i fanów gry.

Minę­ły lata od dnia, w któ­rym dwu­na­sto­let­ni Ara­mar Thor­ne, bystry chło­piec z nie­od­łącz­nym szki­cow­ni­kiem w dło­ni, widział po raz ostat­ni swo­je­go ojca. Gdy więc kapi­tan Grey­don Thor­ne scho­dzi na brzeg i pro­po­nu­je syno­wi, by ten dołą­czył doń na pokła­dzie okrę­tu, Aram ma wra­że­nie, że ktoś mu na nowo nama­lo­wał cały świat. Na morzu jed­nak Aram napo­ty­ka pew­ne pro­ble­my w kon­tak­tach z zało­gą, szcze­gól­nie zaś z dru­gim matem Maka­są – nad wyraz twar­dą nasto­lat­ką, któ­ra z nie­chę­cią przy­ję­ła Ara­ma pod swo­ją komen­dę. Gdy wresz­cie Aram powo­li zaczy­na się odnaj­dy­wać na pokła­dzie ojcow­skie­go okrę­tu, ban­da pira­tów ata­ku­je sta­tek i po raz kolej­ny cały świat chłop­ca zosta­je wywró­co­ny do góry nogami.

Aram i Maka­sa pró­bu­ją razem odna­leźć dro­gę do domu i napo­ty­ka­ją na swej dro­dze róż­ne isto­ty – te prze­ra­ża­ją­ce i te wspa­nia­łe. Aram pró­bu­je zro­zu­mieć miesz­kań­ców Aze­roth, kre­śląc ich por­tre­ty w swo­im szki­cow­ni­ku i nawią­zu­jąc nie­praw­do­po­dob­ne przyjaźnie.
W swo­jej podró­ży uży­wa­ją sta­re­go kom­pa­su Grey­do­na, lecz ten nigdy nie wska­zu­je pół­no­cy. Sko­ro kom­pas nie pro­wa­dzi Ara­ma i Maka­sy do bez­piecz­ne­go domu, ku jakie­mu prze­zna­cze­niu ich wiedzie?

Greg Weisman całe swo­je życie opo­wia­dał histo­rie. Jest naj­bar­dziej zna­ny jako twór­ca disney­ow­skich Gar­gul­ców, oraz sce­na­rzy­sta i pro­du­cent wie­lu seria­li ani­mo­wa­nych: The Spec­ta­cu­lar Spi­der-Man oraz Liga Mło­dych Marve­la, Star Wars: Rebe­lian­ci i W.I.T.C.H. Autor komik­sów oraz dwóch powie­ści dla mło­dych czy­tel­ni­ków: Rain of Ghost i Spi­rits of Ash and Foam. Greg miesz­ka w Los Ange­les w Kalifornii.

Marvel: X‑Men. Saga Mrocz­nej PhoenixStu­art MoorePrze­pro­wa­dza­jąc waha­dło­wiec przez potęż­ny roz­błysk sło­necz­ny, Jean Grey poświę­ca swo­je życie, by ura­to­wać X‑Menów. Zda­rza się cud i super­bo­ha­ter­ka się odradza.

Pho­enix – jak gło­si jej imię – powra­ca do życia, sta­jąc się jed­ną z naj­po­tęż­niej­szych istot we wszech­świe­cie. Lecz kie­dy wraz z X‑Menami bie­rze udział w ata­ku na taj­ną orga­ni­za­cję o nazwie Hel­l­fi­re Club, pada ofia­rą mani­pu­la­cji, zdra­dza przy­ja­ciół z dru­ży­ny i zmie­nia się w Czar­ną Królową.

Gdy moce Jean wymy­ka­ją się spod kon­tro­li, sta­je się jasne, że trze­ba ją powstrzy­mać. Są tacy, któ­rzy za wszel­ką cenę pra­gną jej śmier­ci; tym­cza­sem X‑Meni robią wszyst­ko, by opa­no­wać Siłę Pho­enix, nie zabi­ja­jąc przy tym Jean. Od ich zma­gań zale­żą losy świata.

Pan Tade­usz. ABC Kla­sy­ka pol­ska. Lek­tu­ry. Tom 1Adam Mic­kie­wiczNaj­waż­niej­sze pol­skie dzie­ła na jed­nej pół­ce! Wyjąt­ko­wa kolek­cja, któ­ra pozwa­la poznać bogac­two pol­skiej lite­ra­tu­ry. By je odkry­wać i sta­le powracać.
ABC Kla­sy­ka pol­ska. Lek­tu­ry – książ­ki obo­wiąz­ko­we w każ­dym wieku!Pan Tade­usz – napi­sa­na z epic­kim roz­ma­chem epo­pe­ja naro­do­wa Ada­ma Mic­kie­wi­cza, jed­ne­go z wiesz­czów epo­ki roman­ty­zmu. Afir­ma­cja rodzi­mych tra­dy­cji i war­to­ści, zro­dzo­ny z nostal­gii ide­al­ny obraz ojczy­stych stron. Dzie­ło ponad­cza­so­we i wciąż żywe w świa­do­mo­ści Pola­ków, mię­dzy inny­mi dzię­ki ekra­ni­za­cji Andrze­ja Waj­dy z 1999 r. czy słyn­nym ilu­stra­cjom Micha­ła Andriollego.
Przed­wio­śnie. ABC Kla­sy­ka pol­ska. Lek­tu­ry. Tom 4Ste­fan ŻeromskiNaj­waż­niej­sze pol­skie dzie­ła na jed­nej pół­ce! Wyjąt­ko­wa kolek­cja, któ­ra pozwa­la poznać bogac­two pol­skiej lite­ra­tu­ry. By je odkry­wać i sta­le powracać.
ABC Kla­sy­ka pol­ska. Lek­tu­ry – książ­ki obo­wiąz­ko­we w każ­dym wieku!Przedwiośnie Ste­fa­na Żerom­skie­go – wyda­na w 1924 roku jed­na z naj­waż­niej­szych pol­skich powie­ści poli­tycz­no-oby­cza­jo­wych (zna­na też z ekra­ni­za­cji Fili­pa Bajo­na z 2001 roku z Mate­uszem Damięc­kim w roli Ceza­re­go Bary­ki). Powsta­ła po odzy­ska­niu przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści sta­no­wi waż­ny głos w dys­ku­sji o poli­tycz­nym i spo­łecz­nym obli­czu pań­stwa. Ście­ra­ją się w niej dwie kon­cep­cje budo­wy i zmian odro­dzo­ne­go kra­ju – sys­te­ma­tycz­ne, roz­waż­ne refor­my obok komu­ni­stycz­nej rewo­lu­cji. Pomię­dzy tymi ide­olo­gia­mi roz­gry­wa się życie Ceza­re­go Bary­ki, Pola­ka uro­dzo­ne­go w Baku, mło­de­go nie­po­kor­ne­go rewo­lu­cjo­ni­sty, wie­rzą­ce­go w snu­tą przez jego ojca uto­pij­ną wizję szkla­nych domów. Wyru­sza do Pol­ski, by je odna­leźć. Rze­czy­wi­stość zmu­sza go jed­nak do zwe­ry­fi­ko­wa­nia wyobra­żeń i ocze­ki­wań. To jeden z naj­więk­szych bun­tow­ni­ków i ide­ali­stów w pol­skiej lite­ra­tu­rze, roman­tycz­ny boha­ter począt­ku XX wie­ku. Posta­wio­ny mię­dzy róż­ny­mi racja­mi świa­do­mie wybie­ra wła­sną, indy­wi­du­al­ną drogę.
W pusty­ni i w pusz­czy. Seria Wiel­ka kolek­cja dzieł Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. Tom 17Hen­ryk SienkiewiczKolek­cja dzieł wybit­ne­go pol­skie­go pisa­rza Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza – kla­sy­ka lite­ra­tu­ry i mistrza pla­stycz­nych opi­sów, któ­ry zdo­był w 1905 roku lite­rac­ką Nagro­dę Nobla za cało­kształt swo­jej twórczości.

Palą­ce słoń­ce pusty­ni, egzo­tycz­ne pięk­no buszu, sta­ro­żyt­ne egip­skie mia­sta, zwy­cza­je dzi­kich ple­mion Afry­ki – to tło pasjo­nu­ją­cej powie­ści przy­go­do­wej, któ­ra od ponad 100 lat cie­szy się nie­słab­ną­cym powo­dze­niem, zwłasz­cza wśród młodzieży.

W pusty­ni i w pusz­czy prze­tłu­ma­czo­no na wie­le języ­ków, a dwie ekra­ni­za­cje powie­ści sta­ły się kino­wy­mi hitami.

Koniec XIX wie­ku. W Suda­nie trwa powsta­nie Mah­die­go prze­ciw Egip­to­wi i Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jego zwo­len­ni­cy pory­wa­ją dzie­ci inży­nie­rów budu­ją­cych Kanał Sueski – Angiel­kę Nel Raw­li­son i Pola­ka Sta­sia Tar­kow­skie­go. Chcą wymie­nić ich na swo­ich bli­skich, któ­rych aresz­to­wa­no. Ta dwój­ka zosta­je zmu­szo­na do dłu­giej i wyczer­pu­ją­cej podró­ży wzdłuż Nilu i przez Saha­rę. Uda­je się im wpraw­dzie uwol­nić, jed­nak to nie koniec ich kło­po­tów. Muszą ucie­kać jak naj­da­lej od swo­ich prze­śla­dow­ców, a jedy­na dro­ga wie­dzie w głąb dzi­kiej, peł­nej dra­pież­ni­ków, afry­kań­skiej dżun­gli. Nie unik­ną też spo­tkań z groź­ny­mi murzyń­ski­mi plemionami.
Na Sta­sia i Nel cze­ka wie­le nie­bez­pie­czeństw i przy­gód, któ­re oka­żą się dla nich praw­dzi­wą szko­łą życia.

KOLEKCJA PAULLINA SIMONS T.12 JEDENAŚCIE GODZIN  OPPAULLINA SIMONSW upal­ny dzień mło­da kobie­ta w zaawan­so­wa­nej cią­ży wycho­dzi z cen­trum han­dlo­we­go. Jej życie upły­wa na dba­niu o uko­cha­ne­go męża Richa i dwie córecz­ki oraz ocze­ki­wa­niu naro­dzin trze­cie­go dziec­ka. Nagle życie to zosta­je bru­tal­nie zakłó­co­ne przez zde­spe­ro­wa­ne­go mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry pory­wa Didi. Jakie są jego motywy?

Roz­po­czy­na się mor­der­czy wyścig z cza­sem – z udzia­łem poli­cji, FBI i zroz­pa­czo­ne­go Richa. W cią­gu kolej­nych jede­na­stu godzin Didi docie­ra do gra­nic ludz­kiej wytrzy­ma­ło­ści, mie­rząc się z kosz­mar­nym przeznaczeniem.

Dru­ga oso­ba licz­by pojedynczejSay­ed KashuaPro­za Kashui pozwa­la spoj­rzeć na sto­sun­ki izra­el­sko-pale­styń­skie ocza­mi Ara­bów miesz­ka­ją­cych w Jero­zo­li­mie, pró­bu­ją­cych łączyć swą pale­styń­ską toż­sa­mość ze sta­tu­sem oby­wa­te­li Izra­ela. To histo­ria roman­su, któ­re­go być może nie było. Meto­dycz­ne adwo­kac­kie śledz­two i obse­syj­ne pra­gnie­nie zemsty. Ton opo­wie­ści dale­ki jest od sku­pio­nej powa­gi, a losy głów­nych boha­te­rów prze­pla­ta­ją się z cierp­kim, iro­nicz­nym humo­rem nar­ra­to­ra. Pro­za Kashui odda­je emo­cje i kom­plek­sy arab­skiej spo­łecz­no­ści Jero­zo­li­my, ale nie oszczę­dza cię­tych przy­ty­ków żad­nej ze stron naj­bar­dziej upo­rczy­we­go kon­flik­tu Bli­skie­go Wschodu.
Limas­solYishai Sarid„Limas­sol” to fascy­nu­ją­ca powieść szpie­gow­ska o patrio­ty­zmie, zdra­dzie i nie­moż­li­wej miło­ści. Boha­te­rem tej pasjo­nu­ją­cej i prze­wrot­nej powie­ści jest bez­i­mien­ny funk­cjo­na­riusz izra­el­skiej Służ­by Bez­pie­czeń­stwa Ogól­ne­go (Szin Bet). Jego głów­nym zada­niem jest uda­rem­nia­nie samo­bój­czych zama­chów ter­ro­ry­stycz­nych na tere­nie Izra­ela. Poświę­ca się temu bez resz­ty, co dopro­wa­dza do kry­zy­su w jego mał­żeń­stwie. I wła­śnie wte­dy zosta­je mu powie­rzo­na nowa i bar­dzo nie­ty­po­wa misja. Pod pozo­rem pobie­ra­nia lek­cji kre­atyw­ne­go pisa­nia ma dotrzeć do tela­wiw­skiej pisar­ki i dzia­łacz­ki ruchu poko­jo­we­go, któ­ra może go napro­wa­dzić na ślad groź­ne­go ter­ro­ry­sty. Dość szyb­ko anga­żu­je się w jej powi­kła­ne życie: z jed­nej stro­ny syn nar­ko­man, a z dru­giej – pale­styń­ski arty­sta z Gazy, nie­ule­czal­nie cho­ry na raka. To wła­śnie jego syn jest nie­bez­piecz­nym ter­ro­ry­stą, któ­ry dzia­ła na całym Bli­skim Wscho­dzie i od daw­na wymy­ka się izra­el­skim służ­bom. Celem ope­ra­cji jest jego likwi­da­cja. Dopie­ro na miej­scu reali­za­cji mister­nie przy­go­to­wa­ne­go pla­nu w cypryj­skim Limas­sol boha­ter powie­ści musi wybie­rać mię­dzy lojal­no­ścią wobec służ­by, pań­stwa, daw­nych kole­gów a nowy­mi przyjaźniami.
Księż­nicz­ka mafii. Seria dra­ma­ty kobiet. Praw­dzi­we histo­rie. Tom 2Mari­sa MericoW kolek­cji uka­że się 25 szo­ku­ją­cych auto­bio­gra­fii, któ­rych nie wymy­ślił­by żaden pisarz ani sce­na­rzy­sta. Zda­rzy­ły się, ponie­waż napi­sa­ło je życie.
Ludzie wolą tonąć w morzuLeore Day­anZda­rzy­ło się wam usły­szeć na nagra­niu obcy głos, by po chwi­li zdać sobie spra­wę, że to wasz wła­sny? To uczu­cie będzie towa­rzy­szyć wam pod­czas śle­dze­nia poczy­nań boha­te­rów Dayana.
Zbiór opo­wia­dań Leore­’a Day­ana “Ludzie wolą tonąć w morzu” przed­sta­wia sytu­acje zda­wa­ło­by się banal­ne, któ­re za chwi­lę wyła­mu­ją się z ram tego co zna­ne i ocze­ki­wa­ne, a następ­nie błą­dzą w rejo­ny sur­re­ali­zmu. Pro­stym, codzien­nym języ­kiem, czę­sto posłu­gu­jąc się dużą dozą humo­ru autor dostar­cza nam opo­wie­ści osa­dzo­ne głę­bo­ko w izra­el­skiej rzeczywistości.
Zbiór opo­wia­dań “Ludzie wolą tonąć w morzu” ini­cju­je cykl ksią­żek “Współ­cze­sna pro­za izraelska”.
Odwie­dzi­nyHila BlumNatan i Nili, dwo­je zako­cha­nych, któ­rzy nie­daw­no się pozna­li, wybie­ra­ją się do Pary­ża. W trak­cie kola­cji w eks­klu­zyw­nej restau­ra­cji docho­dzi do dziw­ne­go zda­rze­nia, któ­re kom­pli­ku­je koniec ich waka­cji w tym mie­ście. Dzie­więć lat póź­niej są mał­żeń­stwem i razem wycho­wu­ją dwie córki.
Pew­ne­go dnia dzwo­ni fran­cu­ski milio­ner pozna­ny w cza­sie pary­skich waka­cji. Naru­sza­jąc kru­chą har­mo­nię ich życia. Fran­cuz przy­jeż­dża do Izra­ela i pra­gnie się z nimi spotkać.„Odwiedziny” to bły­sko­tli­wa powieść, lek­ka, a zara­zem ostra niczym brzy­twa. To pierw­sza książ­ka Hili Blum, cenio­nej redak­tor­ki literackiej.
Ja, Anto­ni de Tounens, król PatagoniiRASPAIL JEANFascy­nu­ją­ca opo­wieść o marze­niach i sza­leń­stwie, o wier­no­ści sobie i samot­no­ści, uho­no­ro­wa­na pre­sti­żo­wą nagro­dą Aka­de­mii Fran­cu­skiej – Grand Prix du Roman. „Ja, Anto­ni de Tounens, król Pata­go­nii” to jed­na z naj­gło­śniej­szych powie­ści Jeana Raspa­ila, auto­ra takich best­sel­le­rów, jak „Pier­ścień ryba­ka”, „Sire”, „Król zza morza”. Jest to opo­wieść opar­ta na auten­tycz­nej bio­gra­fii fran­cu­skie­go praw­ni­ka, któ­ry w 1860 roku został kró­lem Indian pata­goń­skich. Uro­dzo­ny w zapa­dłej wio­sce, „odkrył” w sobie krą­żą­cą krew i pod wpły­wem dzieł sław­nych podróż­ni­ków zapra­gnął usta­no­wić fran­cu­ską kolo­nię w Pato­lo­gii. Niczym nowy Don Kicho­te zaczął reali­zo­wać zuchwa­ły plan, nie licząc się z nikim i z niczym. Tak stał się zało­ży­cie­lem dyna­stii kró­lów Pata­go­nii, któ­ra ist­nie­je do dziś…
Lilah / Suzan­na. Seria Książ­ki o miło­ści. Tom 1Nora RobertsCzte­ry sio­stry Cal­ho­un wal­czą o zacho­wa­nie sta­rej, malow­ni­czo poło­żo­nej, rodzin­nej rezy­den­cji. Nie­spo­dzie­wa­nie pozna­ją legen­dę o nie­speł­nio­nej miło­ści ich pra­bab­ci i ukry­tych szma­rag­dach… Roman­tycz­na i zmy­sło­wa Lilah ratu­je z fal oce­anu ran­ne­go męż­czy­znę. Na szczę­ście Max Quar­ter­ma­in szyb­ko docho­dzi o sie­bie. W podzię­ce za ura­to­wa­nie życia posta­na­wia pomóc Lilah w poszu­ki­wa­niu zagi­nio­nych rodzin­nych szma­rag­dów. Nie wie, że śle­dzi go ktoś, kto dla klej­no­tów jest gotów na wszystko…Niezależna i zdy­stan­so­wa­na Suzan­na, po kosz­ma­rze upo­ka­rza­ją­ce­go mał­żeń­stwa i roz­wo­du, musi odbu­do­wać poczu­cie wła­snej war­to­ści. Holt Brad­ford, roz­cza­ro­wa­ny życiem były poli­cjant, marzy o świę­tym spo­ko­ju. Obo­je bro­nią się przed nie­chcia­nym uczu­ciem. Jego dzia­dek i jej pra­bab­cia kie­dy prze­gra­li wal­kę o miłość. Czy Suzan­ne i Hol­to­wi uda się dopi­sać szczę­śli­we zakoń­cze­nie rodzin­nej legendy?

Książ­ki o miło­ści – Nory Roberts – Mistrzy­ni lite­ra­tu­ry dla kobiet
Autor­ka ponad 200 best­sel­le­rów prze­tłu­ma­czo­nych na 25 języ­ków, sprze­da­nych w ponad 400 milio­nach egzem­pla­rzy. Jed­na ze 100 naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób na świe­cie na liście New York Timesa.

W kolek­cji Książ­ki o miło­ści uka­żą się naj­lep­sze powie­ści oby­cza­jo­we autorki

KSIĄŻKI O MIŁOŚCI T.14 TAJEMNICZA GWIAZDA  POCKET  BRNora RobertsKsiąż­ki o miło­ści – Nory Roberts – Mistrzy­ni lite­ra­tu­ry dla kobiet
Autor­ka ponad 200 best­sel­le­rów prze­tłu­ma­czo­nych na 25 języ­ków, sprze­da­nych w ponad 400 milio­nach egzem­pla­rzy. Jed­na ze 100 naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób na świe­cie na liście New York Timesa.W kolek­cji Książ­ki o miło­ści uka­żą się naj­lep­sze powie­ści oby­cza­jo­we autorki
KSIĄŻKI O MIŁOŚCI T.15 KŁAMSTWA I TAJEMNICE  POCKET  BRNora RobertsKsiąż­ki o miło­ści – Nory Roberts – Mistrzy­ni lite­ra­tu­ry dla kobiet
Autor­ka ponad 200 best­sel­le­rów prze­tłu­ma­czo­nych na 25 języ­ków, sprze­da­nych w ponad 400 milio­nach egzem­pla­rzy. Jed­na ze 100 naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób na świe­cie na liście New York Timesa.W kolek­cji Książ­ki o miło­ści uka­żą się naj­lep­sze powie­ści oby­cza­jo­we autorki
WSZYSTKIE KOLORY MIŁOŚCI T.2 LIST W BUTELCE S7 OPNicho­las SparksWyrzu­co­na za bur­tę butel­ka mogła tra­fić w naj­od­le­glej­szy zaką­tek świa­ta. Tym­cza­sem fale wyrzu­ci­ły ją na pla­żę w zato­ce Cape Cod, gdzie tra­fi­ła w ręce The­re­sy Osbor­ne. W środ­ku był list miło­sny zaczy­na­ją­cy się od słów: „Moja naj­droż­sza Cathe­ri­ne, tęsk­nię za Tobą, uko­cha­na, tak jak zawsze, ale dzi­siaj było mi bar­dzo cięż­ko, bo oce­an śpie­wał o naszym wspól­nym życiu”. Zain­try­go­wa­na histo­rią pary kochan­ków The­re­sa roz­po­czy­na poszu­ki­wa­nia czło­wie­ka, któ­ry potra­fił tak moc­no i wier­nie kochać.

W fil­mo­we posta­cie wcie­li­li się Robin Wri­ght i Kevin Costner.

SEZON NA MIŁOŚĆ T.1 PO PÓŁNOCY  BRDia­na PalmerKolek­cja powie­ści o miło­ści autor­stwa jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych na świe­cie auto­rek tego gatun­ku. Każ­dy tom to wzru­sza­ją­ca histo­ria ludz­kich uczuć, rela­cji i związ­ków, któ­re napo­ty­ka­ją roz­ma­ite trudności.
Powo­jen­ni. Część 1. Lite­ra­tu­ra Pol­skie­go Roman­su. Tom 9Hele­na MniszkównaNie­któ­rzy uzna­ją tę powieść za naj­wy­bit­niej­szą w dorob­ku pisar­ki. Jej akcja toczy się w Pol­sce i w Gru­zji w okre­sie wojen bol­sze­wic­kich, stąd nic dziw­ne­go, że w okre­sie Pol­ski Ludo­wej książ­kę prze­mil­cza­no. Opo­wia­da ona o życiu pol­skie­go zie­miań­stwa w trud­nej rze­czy­wi­sto­ści lat dwu­dzie­stych. Są w niej wąt­ki sen­sa­cyj­ne, oby­cza­jo­we , nawet sce­ny bata­li­stycz­ne, ale naj­moc­niej­szy jest moc­no poplą­ta­ny wątek miło­śny z męż­czy­zna­mi roz­dar­ty­mi mię­dzy uczu­ciem i pożą­da­niem oraz kobie­ta­mi ocze­ku­ją­cy­mi „tego jedynego”.

Zbiór powie­ści i opo­wia­dań Hele­ny Mnisz­ków­ny. Jest to pierw­sze, naj­bar­dziej kom­plet­ne wyda­nie dzieł autorki.
Skła­da­ją się na nią powie­ści Hele­ny Mnisz­ków­ny oraz zbiór jej opo­wia­dań, a tak­że bio­gra­fia pisar­ki. Wśród powie­ści znaj­du­ją się te naj­bar­dziej zna­ne, jak roz­po­czy­na­ją­ca serię “Trę­do­wa­ta” czy “Ordy­nat Micho­row­ski”, kil­ka innych, nie­odmien­nie koja­rzo­nych z nazwi­skiem naj­słyn­niej­szej pol­skiej autor­ki melo­dra­ma­tów, jak “Gehen­na” czy “Dzie­dzic­two”, oraz utwo­ry mniej zna­ne i rzad­ko wzna­wia­ne, a war­te przy­po­mnie­nia. Jest to naj­bar­dziej kom­plet­ne i ujed­no­li­co­ne wyda­nie dzieł Hele­ny Mnisz­ków­ny w historii.

Z ogniem. Miłość Gra­ży­ny Bace­wicz w przeded­niu wojnyJoan­na SendłakOpar­ta na fak­tach powieść o pło­mien­nym roman­sie, któ­ry roz­kwi­tał mimo odle­gło­ści dzie­lą­cej zako­cha­nych. To histo­ria mło­dej, nie­po­kor­nej artyst­ki wal­czą­cej o należ­ne jej miej­sce w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez męż­czyzn, z szy­ku­ją­cą się do woj­ny Euro­pą w tle.

Gra­ży­na Bace­wicz i Andrzej Bier­nac­ki pozna­li się w War­sza­wie w 1935 roku. Ona, dwu­dzie­sto­sze­ścio­let­nia wów­czas kom­po­zy­tor­ka i skrzy­pacz­ka po stu­diach w War­sza­wie i Pary­żu. On, trzy­dzie­sto­dwu­let­ni lekarz, któ­ry dzię­ki sty­pen­dium wyje­chał na prze­ło­mie lat 1935 i 1936 na rocz­ny staż do Wied­nia, Rzy­mu, Davos, Pary­ża, Szcze­ci­na, Ham­bur­ga i Ber­li­na. Wła­śnie ten rok roz­łą­ki narze­czo­nych, zaowo­co­wał lista­mi, na któ­rych zosta­ła opar­ta powieść wnucz­ki skrzy­pacz­ki. Joan­na Sen­dłak – wnucz­ka Gra­ży­ny Bace­wicz i Andrze­ja Bier­nac­kie­go. Uro­dzi­ła się i stu­dio­wa­ła w War­sza­wie, naj­pierw malar­stwo na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, potem filo­zo­fię na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Wysta­wia­ła obra­zy w gale­riach, publi­ko­wa­ła opo­wia­da­nia w pismach lite­rac­kich. Wyda­ła trzy powie­ści: Szklan­ka ambro­zji, Fano i filo­zo­fo­wie i Marzy­ciel z 76th Street.

HISTORIA II WOJNY ŚWIATEJ T.1 HITLER NAZIZM I III RZESZA  OPIwo­na KienzlerWyjąt­ko­wa kolek­cja “Histo­ria II woj­ny świa­to­wej” w 25 tomach przy­bli­ży czy­tel­ni­kom naj­więk­szy i naj­bar­dziej krwa­wy kon­flikt zbroj­ny w dzie­jach ludzkości.
HISTORIA II WOJNY ŚWIATEJ T.3 ŚWIAT 1939 OPIwo­na KienzlerWyjąt­ko­wa kolek­cja “Histo­ria II woj­ny świa­to­wej” w 25 tomach przy­bli­ży czy­tel­ni­kom naj­więk­szy i naj­bar­dziej krwa­wy kon­flikt zbroj­ny w dzie­jach ludzkości.
Kino teatr kaba­ret. Dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne. Tom 2Sła­wo­mir KoperKolek­cja „Dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” to wyjąt­ko­wa seria 48 ksią­żek o świe­cie, któ­ry prze­mi­nął, ale któ­ry wart jest przypomnienia.
Zapra­sza­my czy­tel­ni­ków do sen­ty­men­tal­nej podró­ży, w któ­rej posta­ra­my się przed­sta­wić naj­waż­niej­sze aspek­ty życia w tam­tych czasach.
Opo­wie­my o tym, jak Pola­cy pra­co­wa­li i odpo­czy­wa­li, co ich wzru­sza­ło, inte­re­so­wa­ło czy bul­wer­so­wa­ło. W naszej serii nie zapo­mni­my tak­że o poważ­niej­szych tema­tach, takich jak: poli­ty­ka, roz­wój nauki i prze­my­słu oraz sto­su­nek do mniej­szo­ści naro­do­wych. Zatem, cytu­jąc sło­wa zna­ne­go szla­gie­ru z 1935 roku, powróć­my jak za daw­nych lat…
Morze, nasze morze. Dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne. Tom 4Sła­wo­mir KoperKolek­cja „Dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” to wyjąt­ko­wa seria 48 ksią­żek o świe­cie, któ­ry prze­mi­nął, ale któ­ry wart jest przypomnienia.
Zapra­sza­my czy­tel­ni­ków do sen­ty­men­tal­nej podró­ży, w któ­rej posta­ra­my się przed­sta­wić naj­waż­niej­sze aspek­ty życia w tam­tych czasach.
Opo­wie­my o tym, jak Pola­cy pra­co­wa­li i odpo­czy­wa­li, co ich wzru­sza­ło, inte­re­so­wa­ło czy bul­wer­so­wa­ło. W naszej serii nie zapo­mni­my tak­że o poważ­niej­szych tema­tach, takich jak: poli­ty­ka, roz­wój nauki i prze­my­słu oraz sto­su­nek do mniej­szo­ści naro­do­wych. Zatem, cytu­jąc sło­wa zna­ne­go szla­gie­ru z 1935 roku, powróć­my jak za daw­nych lat…
Pol­ska OgórkowaMichał Ogó­rekMichał Ogó­rek, mistrz dow­ci­pu, elo­kwen­cji i iro­nii, autor prze­śmiesz­nych felie­to­nów w „Gaze­cie Wybor­czej”, zapra­sza na lek­cje: pol­skie­go, histo­rii, higie­ny, reli­gii, sek­su oraz pod­staw przed­się­bior­czo­ści. Nauczy­cie­lem wspo­ma­ga­ją­cym jest rysow­nik Jacek Gawłowski.

Sys­tem edu­ka­cji jest tak urzą­dzo­ny, aby do szko­ły musie­li cho­dzić tyl­ko mło­dzi. W szko­le mło­dy czło­wiek musi się uczyć życia star­szych ludzi, któ­re nie jest dla nie­go nic a nic inte­re­su­ją­ce. Coraz bar­dziej dra­ma­tycz­ne sta­je się pyta­nie: dla­cze­go to mło­dzi mają uczyć się od star­szych, jak było, a nie raczej star­si od mło­dych, jak jest? Odwró­ce­niu tej fatal­nej ten­den­cji słu­żyć ma niniej­szy pod­ręcz­nik, skie­ro­wa­ny wyłącz­nie do osób, któ­re już wie­le się nauczy­ły, ale nie­ko­niecz­nie tego, co im się w życiu przydaje.

Odda­je­my Pań­stwu do rąk pierw­szy pod­ręcz­nik dla wszyst­kich klas, bez ogra­ni­czeń wiekowych.
Zatwier­dzam do użyt­ku pozasz­kol­ne­go. Pod­ręcz­nik wieloletni.
Joan­na Kluzik-Rostkowska

Pol­ska jest dla mnie jak dziec­ko, któ­rym trze­ba się cią­gle zaj­mo­wać, a ono sika i kopie. Nie pozwa­la zasnąć, nie daje nawet pomy­śleć o niczym innym. Ale kie­dy przy­cho­dzi co do cze­go, to oka­zu­je się, że nic inne­go nie mamy.
Michał Ogórek

Blon­dyn­ka nad Gan­ge­sem (wyda­nie pocketowe)Beata Paw­li­kow­skaW książ­ce “Blon­dyn­ka nad Gan­ge­sem” Beata Paw­li­kow­ska prze­ko­nu­je, że Indie są trud­ne do zro­zu­mie­nia i opi­sa­nia, przez co są wyjąt­ko­we. To świet­na szko­ła nie tyl­ko podró­żo­wa­nia, ale i życia, któ­ra uczy nowe­go spo­so­bu myśle­nia, tole­ran­cji i sza­cun­ku do tego, co nieznane.Beata Paw­li­kow­ska zawsze podró­żu­je z apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym, kame­rą i notat­ni­kiem. Pod­czas wypra­wy do Indii, na kil­ku tysią­cach zdjęć i kil­ku­na­stu fil­mach udo­ku­men­to­wa­ła ota­cza­ją­cą ją codzien­ność. Dzię­ki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii powsta­ły wir­tu­al­ne gale­rie naj­lep­szych foto­gra­fii i dodat­ko­wych mate­ria­łów wideo, któ­re prze­nio­są czy­tel­ni­ka w świat opi­sa­ny w książ­ce. Te spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne mate­ria­ły mul­ti­me­dial­ne moż­na obej­rzeć dzię­ki apli­ka­cji Tap2C.
Świat taj­nych służbArtur Gór­skiTaj­ne służ­by są wszę­dzie. Osta­tecz­nie taka jest ich misja: zapo­bie­gać zagro­że­niu, któ­re może cza­ić się na każ­dym kro­ku. Cza­sem ta obec­ność słu­ży pań­stwu i spo­łe­czeń­stwu, a cza­sem – nie­ste­ty – jedy­nie gru­pie rzą­dzą­cych. Zda­rza się, że to taj­ne służ­by sta­no­wią zagro­że­nie, szcze­gól­nie gdy ich dzia­łal­ność wymy­ka się spod jakiej­kol­wiek kon­tro­li. Autor wysłu­chał opi­nii wie­lu wybit­nych przed­sta­wi­cie­li świa­ta służb i mię­dzy inny­mi, na ich wie­dzy oraz doświad­cze­niu opie­ra się ta książka.

Dowiesz się z niej, że:
– CIA jest zapra­co­wa­na i popeł­nia nie­wy­ba­czal­ne błędy
– Mos­sad lubi wyra­fi­no­wa­ne, teatral­ne mistyfikacje
– han­del bro­nią to wyjąt­ko­wo nie­bez­piecz­ny interes…
– …a pra­ca „przy­kryw­kow­ca” to nie­ustan­ne cho­dze­nie po linie
– Zachar­ski nie musi czuć kom­plek­su Bonda

Świę­ty Jan Paweł IIpra­ca zbiorowaNiniej­szy album to pró­ba uka­za­nia dro­gi, któ­ra z Wado­wic, „gdzie wszyst­ko się zaczę­ło”, zawio­dła Karo­la Woj­ty­łę do świętości.
W szcze­gó­ło­wym kalen­da­rium przy­po­mi­na­my wyda­rze­nia, któ­re dopro­wa­dzi­ły do wybo­ru pol­skie­go bisku­pa na Sto­li­cę Apo­stol­ską, oraz dzie­je nie­zwy­kłe­go pon­ty­fi­ka­tu, nazna­czo­ne­go licz­ny­mi piel­grzym­ka­mi i podró­ża­mi apostolskimi.
W osob­nych roz­dzia­łach wspo­mi­na­my momen­ty, któ­re dla nas, Pola­ków, mały wyjąt­ko­we zna­cze­nie – wizy­ty św. Jana Paw­ła II na ojczy­stej ziemi.
Album sta­no­wi tak­że pamiąt­kę z nie­zwy­kłe­go dnia – 27 kwiet­nia 2014 – w któ­rym Jan Paweł II został ogło­szo­ny świę­tym. Kano­ni­za­cja stu­le­cia, jak nazwa­ły to wyda­rze­nie media, przy­cią­gnę­ła do Waty­ka­nu nie­mal 800 tysię­cy wier­nych z całe­go świa­ta, a wśród nich tysią­ce Polaków.
Anty­de­pre­san­tyMari­ka Mar­ta KosakowskaJak żyć peł­nią życia? Skąd brać radość? Jak wyjść ze sko­ru­py samot­no­ści? Jak poro­zu­mieć się ze sobą i z inny­mi ludź­mi? Wresz­cie jak upo­rać się z fak­tem, że ci ostat­ni wciąż nie speł­nia­ją naszych ocze­ki­wań? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań szu­ka autor­ka “Siły ognia“i “Moje­go ser­ca”, snu­jąc opo­wieść o tym, jak powsta­ją pio­sen­ki i jak nie­chcą­cy robi się karie­rę w muzy­ce i mediach.Czytelnik dosta­je do ręki roz­bra­ja­ją­co szcze­ry list, któ­re­go nadaw­czy­ni bywa prze­wod­ni­kiem po świe­cie kobie­ty, ale rów­nież z dużą dozą poczu­cia humo­ru por­tre­tu­je cza­sy zmian ustro­jo­wych lat dzie­więć­dzie­sią­tych i dora­sta­nie w tych realiach. Ponad­to w książ­ce znaj­du­ją się sło­wa pra­wie trzy­dzie­stu pio­se­nek ubra­nych w kon­tekst, któ­ry dotąd pozo­sta­wał tajemnicą.

Mari­ka Mar­ta Kosa­kow­ska uro­dzi­ła się w 1980 roku w Bia­łym­sto­ku. Autor­ka tek­stów, woka­list­ka i kom­po­zy­tor­ka. Karie­rę zaczy­na­ła w 2002 roku. Na kon­cie ma czte­ry pły­ty stu­dyj­ne, jed­ną kon­cer­to­wą i licz­ne gościn­ne udzia­ły. Kil­ka lat pra­co­wa­ła w radiu i tele­wi­zji (m.in. pro­wa­dzi­ła The Voice of Poland). Nomi­no­wa­na do Fry­de­ry­ków i Super­je­dy­nek. Wystę­po­wa­ła na naj­więk­szych kra­jo­wych festi­wa­lach i wie­lo­krot­nie repre­zen­to­wa­ła Pol­skę za gra­ni­cą: w licz­nych kra­jach euro­pej­skich, USA, Indiach i Chinach.

Kolo­ro­wan­ka Fran­cu­skie kli­ma­ty. Art Anti-StressKabu­ki (ilustr.)Poda­ruj sobie chwi­lę relak­su i daj się uwieść wyjąt­ko­wym zdję­ciom fran­cu­skiej prowincji.
Tajem­ni­cze ulicz­ki uro­kli­wych mia­ste­czek, małe por­ty rybac­kie Bre­ta­nii, wynio­słe zam­ki połu­dnia Fran­cji, witry­ny skle­po­we jak sprzed stulecia…
Daj się zain­spi­ro­wać 60 nastro­jo­wym wido­kom i stwórz wyjąt­ko­we obrazy.
Anty­stre­so­wa kolo­ro­wan­ka. Część 5: Wzo­ry etnicznepra­ca zbiorowaKre­atyw­na tera­pia antystresowa.
Kolo­ro­wan­ki anty­stre­so­we poma­ga­ją się wyci­szyć i uko­ić sko­ła­ta­ne ner­wy. Ten wyma­ga­ją­cy pre­cy­zji rodzaj aktyw­no­ści pozwa­la uwol­nić umysł od natło­ku myśli i się­gnąć do naj­głęb­szych pokła­dów jaźni.
W serii: Man­da­le, Sece­sja, Kalej­do­sko­py, Kwia­ty, Wzo­ry etnicz­ne, Sztu­ka japoń­ska, Tatu­aże, Op-art.
Anty­stre­so­wa kolo­ro­wan­ka. Część 4: Kwiatypra­ca zbiorowaKre­atyw­na tera­pia antystresowa.
Kolo­ro­wan­ki anty­stre­so­we poma­ga­ją się wyci­szyć i uko­ić sko­ła­ta­ne ner­wy. Ten wyma­ga­ją­cy pre­cy­zji rodzaj aktyw­no­ści pozwa­la uwol­nić umysł od natło­ku myśli i się­gnąć do naj­głęb­szych pokła­dów jaźni.
W serii: Man­da­le, Sece­sja, Kalej­do­sko­py, Kwia­ty, Wzo­ry etnicz­ne, Sztu­ka japoń­ska, Tatu­aże, Op-art.
Orna­men­ty. Anty­stre­so­wy relaks kolorowankowyAgniesz­ka KamińskaTa anty­stre­so­wa kolo­ro­wan­ka zapew­ni ci upra­gnio­ny relaks. W trak­cie ryso­wa­nia powró­ci spo­kój, poczu­jesz uko­je­nie sko­ła­ta­nych ner­wów, odprę­żysz się i nadasz kłę­bią­cym się w gło­wie myślom wła­ści­wy bieg. Się­gnij po kred­ki i poda­ruj sobie chwi­lę wytchnienia.
Poznaj pozo­sta­łe anty­stre­so­we kolo­ro­wan­ki z tej serii: Kwia­ty, Kalej­do­sko­py, W koro­nach drzew.
Mini­Re­laks Ener­gia. Anty­stre­so­wa kolorowankapra­ca zbiorowaNie wol­no mylić ener­gii z gorączką.
Emi­le Cio­ran­Weź kred­ki lub fla­ma­stry i wygo­spo­da­ruj kil­ka minut tyl­ko dla siebie.
Kolo­ro­wan­ka anty­stre­so­wa to pro­po­zy­cja dla osób, któ­re posta­no­wi­ły pozbyć się złych emo­cji towa­rzy­szą­cych im w życiu codzien­nym. Tym razem wszyst­kie odprę­ża­ją­ce rysun­ki i wzo­ry zosta­ły wyda­ne w małym, poręcz­nym for­ma­cie. Książ­ka ta zmie­ści się nawet w małej toreb­ce i zapew­ni relaks w wie­lu róż­nych sytuacjach.
To nie­zwy­kłe doświad­cze­nie dostar­czy ci wie­le radości.
Agro­wy­pas. Naj­lep­sze miej­sca na waka­cje pod grusząDariusz Jędrze­jew­ski“Agro­wy­pas” to prze­wod­nik tury­stycz­ny lub raczej pod­ręcz­nik spę­dza­nia wol­ne­go cza­su na pol­skiej wsi. Ma zain­spi­ro­wać do pró­by poszu­ki­wa­nia pięk­nych miejsc, w któ­rych moż­na wypo­cząć w oto­cze­niu wspa­nia­łej przy­ro­dy, nie­ko­niecz­nie w tłu­mie tury­stów. Autor­ski wybór miejsc odpo­wied­nich do wypo­czyn­ku na wsi jest tyl­ko jed­nym z wie­lu możliwych.
Chce­my poka­zać, że wieś ma do zaofe­ro­wa­nia o wie­le wię­cej atrak­cji niż zbie­ra­nie grzy­bów i jagód czy mle­ko pro­sto od kro­wy. Wieś to tak­że roz­ryw­ki kul­tu­ral­ne i spor­to­we oraz wspa­nia­ła baza wypa­do­wa. Dzię­ki wsiom agro­tu­ry­stycz­nym mamy szan­sę poznać bli­żej regio­ny, w któ­rych nie ma wiel­kich hote­li i ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych. Zawsze też może­my zerwać grusz­kę z drze­wa, pod któ­rym wła­śnie ucię­li­śmy sobie popo­łu­dnio­wą drzem­kę. Zapra­sza­my na wcza­sy pod gruszą.
Pora­da na Euro­pę. Tanie podróżowanieJakub Pora­daMyślisz o urlo­pie? Wyko­rzy­stuj week­en­dy i każ­dy wol­ny dzień. Pod­po­wiem ci, jak to zro­bić. Bar­ce­lo­na, Bri­gh­ton czy Liver­po­ol? A może moraw­ska toska­nia albo węgier­ska pusz­ta? Wystar­czy poszu­kać w sie­ci bile­tów albo usiąść za kół­kiem. Każ­dy spo­sób jest dobry, by poznać nowe miej­sca i ludzi.

Podob­no przy­go­da zaczy­na się tam, gdzie koń­czy się roz­są­dek. Myślę, że wza­jem­nie się one uzu­peł­nia­ją. Prze­ko­naj się, że podró­żo­wa­nie daje moż­li­wość lep­sze­go zro­zu­mie­nia Pol­ski i świa­ta, radość z nauki histo­rii, geo­gra­fii oraz pozna­wa­nia ludzi i języ­ków obcych. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak coś, cze­go nie da się kupić ani nauczyć: radość życia. Jest bez­cen­na. Za inne rze­czy zapła­cisz kartą.

Odwiedź ze mną: Bar­ce­lo­nę, Ostra­wę, Ber­lin, Bri­gh­ton, Sztok­holm, Medzi­la­bor­ce, Haj­dúszo­bosz­ló, Rzym, Dublin, Liverpool.

Roz­wiń swo­ją wyobraźnięTem­ple GrandinŚwia­to­wej sła­wy rzecz­nicz­ka osób z auty­zmem, naukow­czy­ni i wyna­laz­czy­ni Tem­ple Gran­din napi­sa­ła książ­kę peł­ną oso­bi­stych histo­rii, wyna­laz­ków i fak­tów, któ­ra roz­pa­li umy­sły i uskrzy­dli mło­dych wynalazców.

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, co spra­wia, że lata­wiec lata, a łód­ka pły­wa? Dla­cze­go płat­ki śnie­gu są syme­trycz­ne, a piłecz­ki do gol­fa mają malut­kie dołecz­ki? Czy pró­bo­wa­li­ście kie­dyś skon­stru­ować kalej­do­skop albo szczudła?

W książ­ce Roz­wiń swo­ją wyobraź­nię Tem­ple Gran­din opi­su­je kon­cep­cje kry­ją­ce się za tymi i inny­mi pyta­nia­mi. Zagłę­bia się w naukę leżą­cą u pod­staw wyna­laz­ków, opi­su­je, jak róż­ni ludzie two­rzy­li i popra­wia­li pomy­sły, w mia­rę jak się roz­wi­ja­ły, oraz jak mło­dzi wyna­laz­cy mogą maj­ster­ko­wać, eks­pe­ry­men­to­wać i wpro­wa­dzać inno­wa­cje. A wszyst­ko to okra­sza zabaw­ny­mi histo­ryj­ka­mi o tym, jak sama w dzie­ciń­stwie maj­ster­ko­wa­ła, kon­stru­owa­ła i two­rzy­ła wynalazki.

Roz­wiń swo­ją wyobraź­nię to wię­cej niż porad­nik, jak budo­wać róż­ne rze­czy. Tem­ple Gran­din poka­zu­je róż­ne spo­so­by patrze­nia na świat. Wzy­wa nie tyl­ko do dzia­ła­nia, ale też do roz­wi­ja­nia wyobraź­ni. Poka­zu­je czy­tel­ni­kom, że nie ma jed­ne­go spo­so­bu podej­ścia do pro­ble­mu, ale zawsze klu­czem jest otwar­ty i docie­kli­wy umysł.

Rze­czo­zmę­cze­nie. Jak żyć peł­niej, posia­da­jąc mniejJames Wal­l­manNowa­tor­ska książ­ka spe­cja­li­sty od pro­gno­zo­wa­nia tren­dów Jame­sa Wal­l­ma­na opi­su­je coraz powszech­niej­sze poczu­cie rze­czo­zmę­cze­nia i jed­no­cze­śnie daje nam recep­tę na to, jak się przed nim uchro­nić. Mamy wię­cej rze­czy, niż kie­dy­kol­wiek będzie­my potrze­bo­wać – ubra­nia, któ­rych nie nosi­my, sprzę­ty, któ­rych nie uży­wa­my, zabaw­ki, któ­ry­mi się nie bawi­my. Jed­nak posia­da­nie tego, co, jak nam się wyda­wa­ło, chcie­li­śmy posia­dać, nie czy­ni nas szczę­śliw­szy­mi. Taką posta­wą szko­dzi­my pla­ne­cie. Zagra­ca­my nasze domy. Jeste­śmy zestre­so­wa­ni i zmę­cze­ni nad­mia­rem. To może nas nawet zabić.
W tej książ­ce James Wal­l­man poka­zu­je nam, że coraz więk­sza licz­ba osób odwra­ca się od nie­po­ha­mo­wa­nej kon­sump­cji. Robią tak wyso­cy ran­gą mana­ge­ro­wie firm tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, któ­rzy sprze­da­ją wszyst­ko, co posiadają,a tak­że dobrze sytu­owa­ne rodzi­ny, któ­re prze­pro­wa­dza­ją się do odda­lo­nej od uczęsz­cza­nych trak­tów gór­skiej chaty.
Roz­wią­za­nie pro­po­no­wa­ne przez Wal­l­ma­na nie jest tak rady­kal­ne, ale nie spo­sób prze­ce­nić jego zna­cze­nia. Zda­niem Wal­l­ma­na musi­my zre­wi­do­wać nasze war­to­ści. Musi­my mniej sku­piać się na tym, co posia­da­my, a bar­dziej na tym, cze­go doświad­cza­my. Zamiast kupo­wać nowy zega­rek lub kolej­ną parę butów, powin­ni­śmy zain­we­sto­wać w doświad­cze­nia, któ­re może­my dzie­lić z inny­mi, takie jak wyjazd na waka­cje czy spo­tka­nie z przyjaciółmi.
Zdro­wa kuch­nia Kuch­nia lightpra­ca zbiorowaW tej książ­ce znaj­du­ją się prze­pi­sy na sałat­ki, prze­ką­ski, obia­dy, pod­wie­czor­ki i dese­ry. Dzię­ki pro­po­zy­cjom kuch­ni light dowie­my się, jak szyb­ko przy­go­to­wać odżyw­cze, lek­kie dla żołąd­ka i smacz­ne dania, któ­re sta­ną się naszym sprzy­mie­rzeń­cem w wal­ce o zdro­wie i mło­dy wygląd.
Zdro­wa kuch­nia Liczy­my kaloriepra­ca zbiorowaW tej książ­ce znaj­du­ją się prze­pi­sy na dania wege­ta­riań­skie, ryb­ne, z owo­ca­mi morza i mię­sne. Licze­nie kalo­rii połą­czo­ne z wła­ści­wym odży­wia­niem jest dobrą meto­dą na utrzy­ma­nie sta­łej wagi i zacho­wa­nie zdro­wia na dłu­gie lata.
Pol­ska. Tatrzań­ski Park NarodowyPaweł Ska­wiń­ski; Zbi­gniew MoździerzTatry jako naj­wyż­sze i nie­zwy­kle pięk­ne pol­skie góry budzą duże zain­te­re­so­wa­nie i są chęt­nie odwie­dza­ne przez tury­stów. Pro­jekt utwo­rze­nia Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go poja­wił się jesz­cze w latach mię­dzy­wo­jen­nych, uda­ło się go jed­nak zre­ali­zo­wać dopie­ro po woj­nie. Tatry mogą poszczy­cić się naj­dłuż­szą w Pol­sce histo­rią sta­rań o ochro­nę przy­ro­dy, się­ga­ją­cą jesz­cze XIX wie­ku. Do zadań par­ku nale­ży przede wszyst­kim ochro­na obsza­rów o uni­ka­to­wych walo­rach przy­rod­ni­czych, kul­tu­ro­wych i kra­jo­bra­zo­wych. Po stro­nie sło­wac­kiej powstał Tatran­sky Narod­ny Park, któ­ry wraz z TPN sta­no­wi od 1992 roku Mię­dzy­na­ro­do­wy Rezer­wat Bios­fe­ry UNESCO „Tatry”. W naszej książ­ce Czy­tel­nik znaj­dzie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o par­ku, przy­ro­dzie i kul­tu­rze Tatr, zna­ko­mi­cie uzu­peł­nio­ne przez wyso­kiej jako­ści fotografie.
Modli­twy za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II. Fakt reli­gia 2/2018pra­ca zbiorowaŚw. Jan Paweł II, wiel­ki papież prze­ło­mu tysiąc­le­ci – jed­na z naj­wy­bit­niej­szych posta­ci w dzie­jach Pol­ski, ale przede wszyst­kim – świę­ty. Każ­dy z nas pra­gnął go spo­tkać, by choć przez chwi­lę móc z nim pobyć, poroz­ma­wiać, opo­wie­dzieć o tro­skach i rado­ściach, popro­sić o radę i modli­twę… Wie­rząc w sku­tecz­ne orę­dow­nic­two św. Jana Paw­ła II, pro­śmy wszech­mo­gą­ce­go Boga o wszel­kie potrzeb­ne łaski.
Kie­szon­ko­wy słow­nik ortograficznypra­ca zbiorowaKie­szon­ko­wy słow­nik orto­gra­ficz­ny to boga­ty zbiór naj­bar­dziej aktu­al­nych reguł i haseł.
Auto­rem i redak­to­rem nauko­wym słow­ni­ka jest prof. dr hab. Jerzy Pod­rac­ki – pro­fe­sor zwy­czaj­ny w Insty­tu­cie Polo­ni­sty­ki Sto­so­wa­nej Wydzia­łu Polo­ni­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, kie­row­nik Zakła­du Edu­ka­cji i Glot­to­dy­dak­ty­ki Polo­ni­stycz­nej w tym Insty­tu­cie, kie­row­nik Pra­cow­ni Języ­ka Elek­tro­nicz­nych Środ­ków Prze­ka­zu na UW, czło­nek Rady Języ­ka Pol­skie­go przy Pre­zy­dium PAN.
Słow­nik zawiera:
– ponad 20 000 haseł
– naj­now­sze wyrazy
– for­my odmia­ny wyra­zów i zna­cze­nia ich podziału
– boga­ty wstęp z zasa­da­mi pisow­ni i interpunkcji
– sys­tem odsy­ła­czy do zasad pisowni
– tek­sty dyktand
Słow­nik angiel­ski z rozmówkamiAndrzej Kaznow­ski; Tade­usz J. GrzebieniowskiSłow­nik angiel­sko-pol­ski, pol­sko-angiel­ski z roz­mów­ka­mi prze­zna­czo­ny jest głów­nie dla tury­stów pol­skich podró­żu­ją­cych po kra­jach anglo­ję­zycz­nych, a tak­że dla osób roz­po­czy­na­ją­cych naukę języ­ka angiel­skie­go. Może być rów­nież przy­dat­ny obco­ję­zycz­ne­mu tury­ście odwie­dza­ją­ce­mu Polskę.
– oko­ło 25 000 haseł i zwro­tów, współ­cze­sne słownictwo
– wyra­że­nia idio­ma­tycz­ne i potoczne
– zasa­dy wymo­wy angiel­skich haseł
– roz­mów­ki pol­sko-angiel­skie ( z wymo­wą bry­tyj­ską i amerykańską)
Czy­tam sam. Kot w butach. Książ­ka z naklejkamiRober­ta ZilioBaj­ki przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie do samo­dziel­ne­go czy­ta­nia. Pięk­ne ilu­stra­cje zachwy­cą wszyst­kie dzie­ci, a krót­kie, pro­ste zda­nia pomo­gą im nabrać zaufa­nia do wła­snych umie­jęt­no­ści, tak aby każ­dy począt­ku­ją­cy czy­tel­nik mógł na koniec powie­dzieć z dumą: „Czy­tam sam!”

W każ­dej książ­ce zna­la­zły się dodat­ko­wo naklej­ki, któ­re dzie­ci mogą przy­kle­ić, gdzie tyl­ko zechcą.

W serii m.in.: Jaś i Mał­go­sia, Kop­ciu­szek, Trzy małe świn­ki, Śpią­ca Kró­lew­na, Kró­lo­wa Śnie­gu, Pino­kio, Czer­wo­ny Kap­tu­rek, Kot w butach, Roszpunka.

Czy­tam sam. Śpią­ca Kró­lew­na. Książ­ka z naklejkamiRober­ta ZilioBaj­ki z tej serii zosta­ły przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie do samo­dziel­ne­go czytania.
Pięk­ne ilu­stra­cje zachwy­cą wszyst­kie dzie­ci, a pro­ste zda­nia pomo­gą im nabrać zaufa­nia do wła­snych umie­jęt­no­ści, tak aby każ­dy począt­ku­ją­cy czy­tel­nik mógł na koniec powie­dzieć z dumą: „Czy­tam sam!”W każ­dej książ­ce zna­la­zły się dodat­ko­wo naklej­ki, któ­re dzie­ci mogą przy­kle­ić, gdzie tyl­ko zechcą.W serii m.in.: Jaś i Mał­go­sia, Kop­ciu­szek, Trzy małe świn­ki, Kró­lo­wa Śnie­gu, Pino­kio, Czer­wo­ny Kap­tu­rek, Mała Syren­ka, Pięk­na i Bestia, Śpią­ca Królewna.
Kolo­ro­wan­ka dla malusz­ka z naklejkamiIlo­na Bry­dak (ilustr.)Czas roz­po­cząć przy­go­dę z kredkami!
W tej książ­ce malu­chy znaj­dą duże, pro­ste rysun­ki do poko­lo­ro­wa­nia. Dzię­ki barw­nym kon­tu­rom dzie­ci nie tyl­ko będą wie­dzia­ły, jaką kred­kę wybrać, ale też nauczą się roz­po­zna­wać pod­sta­wo­we kolory.
Od krop­ki do krop­ki. Wśród kibicówpra­ca zbiorowaSeria Od krop­ki do krop­ki zapew­ni miłe spę­dze­nie cza­su pod­czas two­rze­nia rysun­ków przez łącze­nie kolej­nych punk­tów i kolo­ro­wa­nie powsta­łych w ten spo­sób obrazków.
Tytu­ły w serii: Zabaw­ne zwie­rząt­ka, Leśne zwie­rząt­ka, Dzi­kie zwie­rząt­ka, Wiej­skie zwie­rząt­ka, Na sta­dio­nie, Wśród pił­ka­rzy, Wśród kibi­ców, Pojazdy.
Nakle­jaj i kolo­ruj. Pocią­gi i inne pojazdypra­ca zbiorowaTo seria ksią­że­czek dla naj­młod­szych. Dzie­ci mogą uzu­peł­niać ilu­stra­cje kolo­ro­wy­mi naklej­ka­mi i kolo­ro­wać wybra­ne elementy.
Nakle­jaj i kolo­ruj. Samo­cho­dy, moto­cy­kle i inne pojazdypra­ca zbiorowaTo seria ksią­że­czek dla naj­młod­szych. Dzie­ci mogą uzu­peł­niać ilu­stra­cje kolo­ro­wy­mi naklej­ka­mi i kolo­ro­wać wybra­ne elementy.
Super kolor 3+Moni­ka KalinowskaSeria „Super­ko­lor” to superzabawa!
Dzię­ki zamiesz­czo­nym w książ­ce kolo­ro­wan­kom powsta­ną wspa­nia­łe pra­ce pla­stycz­ne. Malu­chy mogą ryso­wać, dory­so­wy­wać nowe obraz­ki i kolo­ro­wać. Przed nimi wspa­nia­ła przy­go­da z kredkami!
Super kolor 4+Moni­ka KalinowskaSeria „Super­ko­lor” to superzabawa!
Dzię­ki zamiesz­czo­nym w książ­ce kolo­ro­wan­kom powsta­ną wspa­nia­łe pra­ce pla­stycz­ne. Malu­chy mogą ryso­wać, dory­so­wy­wać nowe obraz­ki i kolo­ro­wać. Przed nimi wspa­nia­ła przy­go­da z kredkami!
Teen Top Fashion Makijażpra­ca zbiorowaOkryj wszyst­kie sekre­ty makijażu.
Aby zro­bić maki­jaż dosko­na­ły, będziesz potrze­bo­wa­ła cie­ni do oczu, szmin­ki i pudru w róż­nych odcie­niach. Wybierz kolo­ry, któ­re naj­bar­dziej lubisz, albo prze­czy­taj nasze wska­zów­ki, jak stwo­rzyć ide­al­ny look każ­dej modelki.
Teraz nasze top model­ki wyglą­da­ją dosko­na­le! Dosko­na­le bawią się na wspa­nia­łej imprezie…
Teen Top Fashion Top modelkipra­ca zbiorowaPrze­żyj dzień jak top modelka!
Pomóż Julii, Zosi, Kasi i Ani przy­go­to­wać się do sesji zdję­cio­wej. Wyobraź sobie styl, któ­ry naj­le­piej będzie do nich paso­wał i wybierz stro­je oraz akcesoria.
Teraz nasze top model­ki wyglą­da­ją dosko­na­le! Robią sobie wspól­ne zdjęcie…
Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wie. Zwie­dza­my z kredkamiKin­ga Kula­wiec­ka (ilustr.); Krzysz­tof WiśniewskiSeria “Zwie­dza­my z kred­ka­mi” zabie­ra w naj­cie­kaw­sze miej­sca nasze­go kraju.
Cie­ka­we infor­ma­cje są na każ­dej stro­nie, ale zaba­wa z kred­ka­mi na stro­nie prawej.
Zwie­dza­nie jest inspi­ru­ją­ce, a kolo­ro­wa­nie fascynujące.
Każ­dy zeszyt z serii “Zwie­dza­my z kred­ka­mi” to wspo­mnie­nie z miejsc odwie­dza­nych lub przy­go­to­wa­nie do wyprawy.
Czy jesteś moja mamu­sią? Mała kaczusz­ka. Dotknij i poczujAnna Bań­kow­ska-Lach (tłum.)Mała kaczusz­ka wszę­dzie szu­ka swo­jej mamy. Spo­ty­ka wie­le zwie­rząt, ale żad­ne nie potra­fi jej pomóc. Czy kaczusz­ce uda się odna­leźć mamu­się? Dzię­ki tej pro­stej i uro­czej histo­rii dzie­ci pozna­ją nowe słów­ka i z pew­no­ścią zachwy­cą się przy­ja­zny­mi posta­cia­mi i barw­ny­mi ilustracjami.
Ruszaj w drogę!Herve Tul­letZamknij oczy, połóż palec na magicz­nej linii i wybierz się w podróż do świa­ta wyobraźni.
Dokąd zapro­wa­dzi cię twój palec?
Ksią­żecz­ka autor­stwa Hervé Tul­le­ta – twór­cy best­sel­le­ro­we­go „Naci­śnij mnie”.
Żaba w AfryceMarek Dut­kie­wiczMAREK DUT­KIE­WICZ-autor takich kul­to­wych prze­bo­jów jak SZKLANA POGODA,JOLKA,JOLKA-PAMIĘTASZ,SŁODKIEGO,MIŁEGO ŻYCIA,WINDĄ DO NIEBA,DMUCHAWCE,LATAWCE, WIATR,CHODŻ ‚POMALUJ MÓJ ŚWIAT,ZA OSTATNI GROSZ i set­ki innych, wystę­pu­je w nowej roli-Pisa­rza Dla Dzie­ci. Kocha­ne dzie­ci, dro­dzy rodzi­ce-niech was roz­ba­wi „Żaba w Afry­ce”! Trze­ba być ponu­rym ponu­ra­kiem, aby nie uśmiech­nąć się do pin­gwi­nów dwóch, nie chi­cho­tać wraz z dziel­nym dzię­cio­łem, nie współ­czuć tajem­ni­czo zagi­nio­nym dżdżow­ni­com. A co mają sobie do powie­dze­nia har­cerz i yeti, jakie są skut­ki ata­ku tor­na­da, jak skoń­czy­ła się podróż życia żaby? I jakie są wyni­ki poli­cyj­ne­go śledz­twa w spra­wie zagad­ko­wej kra­dzie­ży kury? Na te wszyst­kie drę­czą­ce nas pyta­nia odpo­wia­da książ­ka. Ta książ­ka. ŻABA W AFRYCE.
Graj w piłkęHerve Tul­letZgnieć kawa­łek papie­ru w kul­kę i zacznij grać. Sam wyzna­czasz zasa­dy. Możesz zdo­by­wać gole, toczyć pił­kę po ścież­ce albo tra­fiać nią do wybra­ne­go celu. Graj w poje­dyn­kę albo z kole­ga­mi. Książ­kę postaw albo połóż na sto­le, możesz ją też zawie­sić. Rzu­caj pił­kę, pstry­kaj w nią, strze­laj z gumo­wej pro­cy albo ude­rzaj ją kawał­kiem kar­to­nu, któ­ry znaj­dziesz w środ­ku. Baw się dobrze. Ale uwa­żaj, bo zda­rza się, że doro­śli poży­cza­ją sobie tę grę, cza­sem nawet zabie­ra­ją ją do pra­cy. Pamię­taj, żeby zawsze mieć ją na oku!
Chat­ka 5‑latkaElż­bie­ta LekanKsią­żecz­ka “Chat­ka 5‑latka” to zbiór atrak­cyj­nych zadań oraz histo­ry­jek z naklej­ka­mi przy­go­to­wa­nych na mia­rę moż­li­wo­ści dziec­ka pię­cio­let­nie­go. Dzię­ki swo­jej róż­no­rod­no­ści zapew­nia­ją małe­mu czy­tel­ni­ko­wi zarów­no roz­wój jak i zabawę.
Dziec­ko zga­du­je, słu­cha, rysu­je, nakle­ja. Barw­ne ilu­stra­cje oraz naklej­ki z pew­no­ścią zain­te­re­su­ją malucha.
W serii: “Chat­ka 2‑latka”, “Chat­ka 3‑latka”, “Chat­ka 4‑latka”, “Chat­ka 5‑latka”.
Naklej­ki. Uro­cze zwierzątkapra­ca zbiorowaKsią­żecz­ka z naklej­ka­mi do uzu­peł­nia­nia obrazków.
Wyraź­ne ilu­stra­cje, pro­ste i duże kształ­ty pozwo­lą nawet naj­młod­szym dzie­ciom umie­ścić nalep­ki w odpo­wied­nich miejscach.
Hot Whe­els Roz­wią­zy­wan­ka. Labi­ryn­ty i zagad­ki. Zeszyt 2pra­ca zbiorowaCzy jesteś goto­wy na wiel­ką przy­go­dę z wyjąt­ko­wy­mi pojaz­da­mi Hot Wheels?

W tej serii będziesz mógł kolo­ro­wać i nakle­jać, a tak­że roz­wią­zy­wać cie­ka­we zada­nia. Zeszy­ty z wyzwa­nia­mi zapew­nią mnó­stwo zaba­wy przy poko­ny­wa­niu labi­ryn­tów, wyszu­ki­wa­niu nie­pa­su­ją­cych przed­mio­tów czy róż­nic mię­dzy obrazkami.

Przed tobą wspa­nia­ła przygoda!

Ency­klo­pe­dia Na ścież­kach wie­dzy. 100 zam­ków i pałacówpra­ca zbiorowaDzie­ci z natu­ry są cie­ka­we świa­ta i chcą poznać wszyst­ko, co znaj­dzie się w zasię­gu ich wzro­ku. Jed­nak ani rodzi­ce, ani nauczy­cie­le nie są eks­per­ta­mi zna­ją­cy­mi odpo­wie­dzi na każ­de z pytań nur­tu­ją­cych cie­ka­wość naj­młod­szych. Dla­te­go wła­śnie książ­ki peł­nią rolę nie­za­stą­pio­ne­go źró­dła informacji.

Seria “Na ścież­kach wie­dzy” – to bank infor­ma­cji i cie­ka­wo­stek dla całej rodziny.

Tę książ­kę napraw­dę war­to mieć!

10-minu­to­we opo­wiast­ki: Dla­cze­go zwie­rzę­ta mają ogony?Pie­tro FerrariSeria skła­da­ją­ca się z trzech grup ksią­że­czek adre­so­wa­nych do począt­ku­ją­cych czy­tel­ni­ków. Widocz­ne w tytu­le licz­by (5–10-15) odno­szą się do minut, któ­re powin­na trwać lek­tu­ra poszcze­gól­nych opowiastek.

Na koń­cu każ­dej ksią­żecz­ki zamiesz­czo­no quiz dla małych czy­tel­ni­ków, spraw­dza­ją­cy sto­pień zro­zu­mie­nia tekstu.

15-minu­to­we opo­wiast­ki: Cór­ka Słoń­ca i KsiężycaFran­ce­sca LazzaratoSeria skła­da­ją­ca się z trzech grup ksią­że­czek adre­so­wa­nych do począt­ku­ją­cych czy­tel­ni­ków. Widocz­ne w tytu­le licz­by (5–10-15) odno­szą się do minut, któ­re powin­na trwać lek­tu­ra poszcze­gól­nych opowiastek.

Na koń­cu każ­dej ksią­żecz­ki zamiesz­czo­no quiz dla małych czy­tel­ni­ków, spraw­dza­ją­cy sto­pień zro­zu­mie­nia tekstu.

5‑minutowe opo­wiast­ki: Osioł i oszustAnna Wiśniew­skaSeria skła­da­ją­ca się z trzech grup ksią­że­czek adre­so­wa­nych do począt­ku­ją­cych czy­tel­ni­ków. Widocz­ne w tytu­le licz­by (5–10-15) odno­szą się do minut, któ­re powin­na trwać lek­tu­ra poszcze­gól­nych opowiastek.

Na koń­cu każ­dej ksią­żecz­ki zamiesz­czo­no quiz dla małych czy­tel­ni­ków, spraw­dza­ją­cy sto­pień zro­zu­mie­nia tekstu.

Bar­tek WścieklicaMar­ta FoxBar­tek Wście­kli­ca – on to się potra­fi zło­ścić i jakiż bywa upar­ty! Skąd ta złość, skąd małe kłam­stwa i cią­głe dąsa­nie się na cały świat? Może powo­dem jest… brak kogoś, kim Bar­tek mógł­by się zaopie­ko­wać? Na szczę­ście kole­dzy i kole­żan­ki z kla­sy pora­dzą sobie z pro­ble­mem Bart­ka, bo żaden Wście­kli­ca im nie strasz­ny! A Bar­tek jesz­cze Was zaskoczy!
Baśnie. Pozna­ję i kolorujępra­ca zbiorowaNakle­jaj nalep­ki, by kopio­wać kolo­ry i… baw się!
4 tytu­ły w serii „Pozna­je­my pory roku”: Wio­sna, Lato, Jesień i Zima
4 tytu­ły w serii „Pozna­ję i kolo­ru­ję”: Ryce­rze, Księż­nicz­ki, Wróż­ki, Dino­zau­ry i Baśnie.
Baw­my się w ber­ka. Na podwórkupra­ca zbiorowaZagraj w ber­ka ze zwie­rząt­ka­mi. To świet­na zabawa!
Seria peł­no­kar­to­no­wych ksią­że­czek dla naj­młod­szych. Sym­pa­tycz­ne zwie­rząt­ka miesz­ka­ją­ce w lesie, w morzu, na wiej­skim podwór­ku i na sawan­nie bawią się w ber­ka. Dziec­ko może dotknąć zwie­rzą­tek i wyczuć palusz­ka­mi fak­tu­rę ich sier­ści lub skóry.
Cie­ka­we dla­cze­go Zam­ki bły­ska­wicz­ne mają zębyBar­ba­ra TaylorKtó­re rowe­ry mają żagle? Kto wyna­lazł płaszcz przeciwdeszczowy?
Książ­ka ta zawie­ra mnó­stwo inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji i cie­ka­wo­stek o wyna­laz­kach, któ­rych uży­wa­my teraz na co dzień. Opi­su­je tak­że mniej uda­ne pomy­sły oraz te, któ­re zosta­ną dopie­ro zre­ali­zo­wa­ne w przyszłości.
To zabaw­na i fascy­nu­ją­ca lek­tu­ra nie tyl­ko dla najmłodszych!
Dzie­cia­ki z Kra­iny Nie­snu. Wiel­kie poszukiwaniaJoan­na Pre­isner; Jakub BoguszKon­ty­nu­acja nie­sa­mo­wi­tych przy­gód trój­ki przy­ja­ciół – Ame­lii, Izy i Bory­sa, któ­rzy cał­kiem nie­daw­no tra­fi­li do tajem­ni­czej Kra­iny Nie­snu. Dzie­cia­ki posta­na­wia­ją wró­cić do Nie­snu, jed­nak tym razem będą mieć towa­rzy­stwo. Nie­ste­ty, kra­ina zna­la­zła się w ogrom­nym nie­bez­pie­czeń­stwie. Czy dzie­cia­kom uda się zapo­biec kata­stro­fie? Co knu­je wstręt­na Wiedź­ma? I jaką rolę ode­gra w tym wszyst­kim nie­sfor­ny bia­ły kot?
Fisher Pri­ce Lit­tle People Świat wokół mniepra­ca zbiorowaW tej książ­ce dzie­ci znaj­dą obraz­ki do dokoń­cze­nia i poko­lo­ro­wa­nia oraz wie­le cie­ka­wych zadań, dzię­ki któ­rym będą mogły roz­wi­jać logicz­ne myśle­nie i małą moto­ry­kę oraz ćwi­czyć pisa­nie i liczenie.
Mój przy­ja­ciel piesFede­ri­ca MagrinHau, hau! Jak miło Cię poznać, mój ludz­ki przy­ja­cie­lu! Wabię się Hek­tor i jestem szcze­cia­kiem rasy… Hmm, jestem po pro­stu małym pie­skiem! Nie wiem, jakiej jestem rasy, bo moja mama to owcza­rek nie­miec­ki, a tata – labra­dor. Jestem mieszańcem!
Dzię­ki mnie poznasz wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji o psach! Dodat­ko­wo w ksią­żecz­ce znaj­dziesz naklej­ki, gry oraz roz­kła­da­ną planszę.
Ency­klo­pe­dia Na ścież­kach wie­dzy. 100 bezkręgowcówpra­ca zbiorowaDzie­ci z natu­ry są cie­ka­we świa­ta i chcą poznać wszyst­ko, co znaj­dzie się w zasię­gu ich wzro­ku. Jed­nak ani rodzi­ce, ani nauczy­cie­le nie są eks­per­ta­mi zna­ją­cy­mi odpo­wie­dzi na każ­de z pytań nur­tu­ją­cych cie­ka­wość naj­młod­szych. Dla­te­go wła­śnie książ­ki peł­nią rolę nie­za­stą­pio­ne­go źró­dła informacji.
Seria “Na ścież­kach wie­dzy” – to bank infor­ma­cji i cie­ka­wo­stek dla całej rodziny.
Tę książ­kę napraw­dę war­to mieć!
Ency­klo­pe­dia Na ścież­kach wie­dzy. 100 Instru­men­tów muzycznychKrzysz­tof Jędrze­jew­ski (red.)Dzie­ci z natu­ry są cie­ka­we świa­ta i chcą poznać wszyst­ko, co znaj­dzie się w zasię­gu ich wzro­ku. Jed­nak ani rodzi­ce, ani nauczy­cie­le nie są eks­per­ta­mi zna­ją­cy­mi odpo­wie­dzi na każ­de z pytań nur­tu­ją­cych cie­ka­wość naj­młod­szych. Dla­te­go wła­śnie książ­ki peł­nią rolę nie­za­stą­pio­ne­go źró­dła informacji.
Pre­zen­to­wa­na książ­ka zawiera:
– prze­gląd stu wspa­nia­łych instru­men­tów muzycz­nych, infor­ma­cje na temat ich budo­wy, histo­rii powsta­nia, klasyfikacji;
– cie­ka­wost­ki i fak­ty war­te zapamiętania;
– bogac­two cie­ka­wych zdjęć i ilu­stra­cji przed­sta­wia­ją­cych nie­zwy­kły świat instru­men­tów muzycznych.
Znaj­dzie­cie tu wszyst­ko, co moż­na i nale­ży wie­dzieć o stu wybra­nych instru­men­tach muzycz­nych z róż­nych stron świata.
Tę książ­kę napraw­dę war­to mieć!
Kla­sy­ka mło­dzie­żo­wa: Bia­ły KiełGuido Sgar­do­liWiel­ka lite­ra­tu­ra w małej for­mie, czy­li seria adap­ta­cji kla­sycz­nych powie­ści młodzieżowych.
Opra­co­wa­nia, nie gubiąc ducha ory­gi­na­łów, pozwa­la­ją roz­sma­ko­wać się w naj­bar­dziej zna­nych dzie­łach. Książ­ki opa­trzo­no atrak­cyj­ny­mi ilu­stra­cja­mi i wyda­no w poręcz­nym for­ma­cie. Seria pole­ca­na czy­tel­ni­kom, któ­rzy zaczy­na­ją swo­ją wiel­ką przy­go­dę z lite­ra­tu­rą światową.Biały Kieł – na moty­wach powie­ści Jac­ka Londona.
Kla­sy­ka mło­dzie­żo­wa: Czar­no­księż­nik z Kra­iny OzSilvia Ron­ca­gliaWiel­ka lite­ra­tu­ra w małej for­mie, czy­li seria adap­ta­cji kla­sycz­nych powie­ści młodzieżowych.
Opra­co­wa­nia, nie gubiąc ducha ory­gi­na­łów, pozwa­la­ją roz­sma­ko­wać się w naj­bar­dziej zna­nych dzie­łach. Książ­ki opa­trzo­no atrak­cyj­ny­mi ilu­stra­cja­mi i wyda­no w poręcz­nym for­ma­cie. Seria pole­ca­na czy­tel­ni­kom, któ­rzy zaczy­na­ją swo­ją wiel­ką przy­go­dę z lite­ra­tu­rą światową.Czarnoksiężnik z Kra­iny Oz – na moty­wach powie­ści Lyma­na Fran­ca Bauma.
Kla­sy­ka mło­dzie­żo­wa: HeidiChia­ra CarminatiWiel­ka lite­ra­tu­ra w małej for­mie, czy­li seria adap­ta­cji kla­sycz­nych powie­ści młodzieżowych.
Opra­co­wa­nia, nie gubiąc ducha ory­gi­na­łów, pozwa­la­ją roz­sma­ko­wać się w naj­bar­dziej zna­nych dzie­łach. Książ­ki opa­trzo­no atrak­cyj­ny­mi ilu­stra­cja­mi i wyda­no w poręcz­nym for­ma­cie. Seria pole­ca­na czy­tel­ni­kom, któ­rzy zaczy­na­ją swo­ją wiel­ką przy­go­dę z lite­ra­tu­rą światową.Heidi – na moty­wach powie­ści Johan­ny Spyri.
Księż­nicz­ki. Pozna­ję i kolorujępra­ca zbiorowaNakle­jaj nalep­ki, by kopio­wać kolo­ry i… baw się!
4 tytu­ły w serii „Pozna­je­my pory roku”: Wio­sna, Lato, Jesień i Zima
4 tytu­ły w serii „Pozna­ję i kolo­ru­ję”: Ryce­rze, Księż­nicz­ki, Wróż­ki, Dino­zau­ry i Baśnie.
Kum­ple z sawannypra­ca zbiorowaTa uro­cza opo­wiast­ka roz­bu­dzi wyobraź­nię każ­de­go malucha!
Dzie­ci poko­cha­ją sym­pa­tycz­nych, cie­ka­wych świa­ta boha­te­rów i towa­rzy­sząc im w weso­łych przy­go­dach, dowie­dzą się wie­lu inte­re­su­ją­cych rze­czy o egzo­tycz­nych zwierzętach.
W serii: Kum­ple z sawan­ny, Kole­dzy z dżungli
Leśne zwie­rzę­tapra­ca zbiorowaTe uro­cze ksią­żecz­ki zachwy­cą małych czytelników.
Kolo­ro­we ilu­stra­cje i umiesz­czo­ne obok nazwy zwie­rząt pozwo­lą malu­chom poznać miesz­kań­ców lasów.
W serii: Egzo­tycz­ne zwie­rzę­ta, Leśne zwie­rzę­ta, Wiej­skie zwie­rzę­ta i Polar­ne zwierzęta
Łaty na foteluKata­rzy­na BorysCzy anty­kwa­riat to tyl­ko sklep ze sta­ro­cia­mi? A może miej­sce, gdzie zacznie się naj­więk­sza przy­go­da Wasze­go życia?
Ferie zimo­we Piotr­ka, Mary­si, Fra­ni i małej Anu­si zapo­wia­da­ją się nie­cie­ka­wie. Wszyst­ko się zmie­nia, gdy odwie­dza­ją tajem­ni­czy sklep, a w ich domu poja­wia­ją się sta­ro­świec­ki domek dla lalek, zegar z kukuł­ką oraz uży­wa­ny plu­szo­wy fotel.
Czy przed­mio­ty mogą mieć duszę?
Czy potra­fią otwo­rzyć dro­gę do podró­ży mię­dzy wymia­ra­mi? I co zro­bić, gdy utknie się w pułap­ce cza­su naprze­ciw wiel­kie­go tygrysa?
Mały Ksią­żę (wyda­nie pocketowe)Anto­ine de Saint-ExuperyKsiąż­ka bez któ­rych nie spo­sób sobie wyobra­zić kano­nu lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej i młodzieżowej.
Ta uni­wer­sal­na opo­wieść o przy­jaź­ni i odpo­wie­dzial­no­ści już od poko­leń wzru­sza czy­tel­ni­ków na całym świecie.
Moja pierw­sza super­ko­lo­ro­wan­ka Szczeniętapra­ca zbiorowaSeria „Moje pierw­sze kolo­ro­wan­ki” zachwy­ci wszyst­kie dzie­ci lubią­ce kolo­ro­wan­ki. Znaj­du­ją się tu pro­ste, zabaw­ne obraz­ki do kolo­ro­wa­nia, zebra­ne według ulu­bio­nych przez dzie­ci tematów
Mój zeszyt do kolo­ro­wa­nia… Magicz­ne obraz­ki! Kolory-Cyfry-Literypra­ca zbiorowaPoko­lo­ruj obraz­ki i odkryj, co się na nich kryje!
Ponad 30 obraz­ków do poko­lo­ro­wa­nia. Cyfry, lite­ry i kolo­ro­we krop­ki to klucz, któ­ry pozwo­li odszy­fro­wać magicz­ne obrazki.
Dosko­na­ła zaba­wa roz­wi­ja­ją­ca aktyw­ność małych ciekawskich!
Rosz­pun­kapra­ca zbiorowaDzię­ki ksią­żecz­kom z tej serii dzie­ci odkry­ją magicz­ny świat baśni. Krót­kie adap­ta­cje kla­sycz­nych opo­wie­ści, kolo­ro­we ilu­stra­cje oraz roz­kła­da­ne ele­men­ty roz­bu­dzą wyobraź­nię malu­chów. Przed nimi spo­tka­nie z nie­zwy­kły­mi bohaterami!
Zbierz je wszyst­kie: Rosz­pun­ka, Księ­ga Dżun­gli, Pięk­na i Bestia, Śpią­ca Królewna.
Tygry­sek i chęć do zabawypra­ca zbiorowaTygry­sek chce się bawić.
Kar­to­no­we ksią­żecz­ki z pacyn­ką, któ­rą moż­na ani­mo­wać pod­czas lek­tu­ry, na pew­no zachwy­cą wszyst­kie malu­chy. Na wyobraź­nię wspa­nia­le podzia­ła mięk­ki łepek tygry­ska opo­wia­da­ją­cy o zaba­wach w ogro­dzie. Nie­zwy­kle waż­ne są też wycho­waw­cze tre­ści prze­ka­zy­wa­ne we wszyst­kich ksią­żecz­kach z serii z plu­szo­wą pacynką.
W serii tak­że: „Krów­ka i wiel­ka nie­spo­dzian­ka”, „Miś bawi się w cho­wa­ne­go”, „Tygry­sek i chęć zaba­wy”, „Szcze­niak i zaba­wa w ogrodzie”.
W ple­ca­ku plażowympra­ca zbiorowaW tych uro­czych ksią­żecz­kach dzie­ci znaj­dą cie­ka­we histo­ryj­ki i boha­te­rów, z któ­ry­mi moż­na się utoż­sa­mić. Razem z nimi malu­chy wyru­szą w podróż do świa­ta wyobraźni…
W serii:W toreb­ce balet­ni­cy, W waliz­ce podróż­ni­ka, W ple­ca­ku pla­żo­wym, W tor­bie weterynarza.
Weso­ły kaszkiecikBoh­dan ButenkoMistrz Buten­ko, z wła­ści­wą sobie swa­dą i dystan­sem, opo­wia­da i rysuje.
Kasz­kie­cik, cza­pecz­ka w szkoc­ką krat­kę i z dasz­kiem, a wokół niej tyle śmie­chu. Bez­tro­ski Dyz­io pró­bu­je odna­leźć wła­ści­cie­la zna­le­zio­ne­go w krza­kach nakry­cia gło­wy, wpra­wia­jąc w zakło­po­ta­nie napo­tka­ne oso­by. Cza­pecz­ka niby zwy­czaj­na, a wywo­łu­je sal­wy nie­kon­tro­lo­wa­ne­go śmie­chu. Jeśli życie nas prze­ra­sta, wokół natłok infor­ma­cji i zadań, pozwól­my sobie cza­sem na gło­śny i ser­decz­ny śmiech.
Wiej­skie zwierzętapra­ca zbiorowaTe uro­cze ksią­żecz­ki zachwy­cą małych czytelników.
Kolo­ro­we ilu­stra­cje i umiesz­czo­ne obok nazwy zwie­rząt pozwo­lą malu­chom poznać miesz­kań­ców wiej­skiej zagrody.
W serii: Egzo­tycz­ne zwie­rzę­ta, Leśne zwie­rzę­ta, Wiej­skie zwie­rzę­ta i Polar­ne zwierzęta
Won­der Woman w Super Hero HighLisa YeeJedy­na w swo­im rodza­ju, feno­me­nal­na Won­der Woman roz­po­czy­na naukę w eli­tar­nej szko­le Super Hero High. Pro­sto­li­nij­na, szcze­ra, szla­chet­na księż­nicz­ka Ama­zo­nek musi odna­leźć się w szkol­nych realiach, spro­stać super­wy­ma­ga­niom i sta­wić czo­ło fali nie­zro­zu­mia­łe­go hej­tu. Czy zdo­ła roz­wią­zać zagad­kę tajem­ni­czych ano­ni­mów, zyskać należ­ną sobie popu­lar­ność w szko­le oraz kli­kal­ność w inter­ne­cie, oca­lić świat przed zagła­dą i wygrać razem z ze szkol­ną dru­ży­ną wyma­ga­ją­cy nad­ludz­kich umie­jęt­no­ści super­tria­th­lon superbohaterów?
Wróż­ki. Pozna­ję i kolorujępra­ca zbiorowaNakle­jaj nalep­ki, by kopio­wać kolo­ry i… baw się!
4 tytu­ły w serii „Pozna­je­my pory roku”: Wio­sna, Lato, Jesień i Zima
4 tytu­ły w serii „Pozna­ję i kolo­ru­ję”: Ryce­rze, Księż­nicz­ki, Wróż­ki, Dino­zau­ry i Baśnie.
Czy­tam po angielskuEle­ono­ra BarsottiSeria czte­rech ksią­że­czek przy­go­to­wu­ją­cych dzie­ci w wie­ku 5–7 lat do nauki języ­ka angielskiego.
Ksią­żecz­ki zawie­ra­ją pod­sta­wo­we sło­wa (Pierw­sze sło­wa po angiel­sku), ponad 150 słów angiel­skich wraz z ich tłu­ma­cze­niem i wymo­wą (Czy­tam po angiel­sku), ponad 100 słów do prze­tłu­ma­cze­nia i zapi­sa­nia (Piszę po angiel­sku) oraz ponad 50 całych zwro­tów, pozwa­la­ją­cych na począt­ki kon­wer­sa­cji (Mówię po angielsku).
Wszyst­kie książ­ki ilu­stro­wa­ne są zabaw­ny­mi scen­ka­mi, któ­re pomo­gą w opa­no­wa­niu pod­staw języ­ka angielskiego.
Mówię po angielskuEle­ono­ra BarsottiSeria czte­rech ksią­że­czek przy­go­to­wu­ją­cych dzie­ci w wie­ku 5–7 lat do nauki języ­ka angielskiego.
Ksią­żecz­ki zawie­ra­ją pod­sta­wo­we sło­wa (Pierw­sze sło­wa po angiel­sku), ponad 150 słów angiel­skich wraz z ich tłu­ma­cze­niem i wymo­wą (Czy­tam po angiel­sku), ponad 100 słów do prze­tłu­ma­cze­nia i zapi­sa­nia (Piszę po angiel­sku) oraz ponad 50 całych zwro­tów, pozwa­la­ją­cych na począt­ki kon­wer­sa­cji (Mówię po angielsku).
Wszyst­kie książ­ki ilu­stro­wa­ne są zabaw­ny­mi scen­ka­mi, któ­re pomo­gą w opa­no­wa­niu pod­staw języ­ka angielskiego.
Tomek na Czar­nym Lądzie. Kolek­cja: Klub Podróż­ni­ka. Tom 4Alfred Szklar­skiKlub Podróż­ni­ka to kolek­cja kla­sycz­nych powie­ści mło­dzie­żo­wych – 35 ksią­żek takich mistrzów pió­ra, jak: Alek­san­der Dumas, Jack Lon­don czy Juliusz Ver­ne. Nie mogło w niej zabrak­nąć i pol­skich akcen­tów: cykl o Tom­ku Wil­mow­skim Alfre­da Szklar­skie­go czy „W pusty­ni i w pusz­czy” Hen­ry­ka Sienkiewicza.
Dla wszyst­kich, któ­rym nie­ob­cy jest duch przy­go­dy, praw­dzi­wa wydaw­ni­cza gratka!
Tomek u źró­deł Ama­zon­ki. Kolek­cja: Klub Podróż­ni­ka. Tom 27Alfred Szklar­skiKlub Podróż­ni­ka to kolek­cja kla­sycz­nych powie­ści mło­dzie­żo­wych – 35 ksią­żek takich mistrzów pió­ra, jak: Alek­san­der Dumas, Jack Lon­don czy Juliusz Ver­ne. Nie mogło w niej zabrak­nąć i pol­skich akcen­tów: cykl o Tom­ku Wil­mow­skim Alfre­da Szklar­skie­go czy „W pusty­ni i w pusz­czy” Hen­ry­ka Sienkiewicza.
Dla wszyst­kich, któ­rym nie­ob­cy jest duch przy­go­dy, praw­dzi­wa wydaw­ni­cza gratka!
Tomek wśród łow­ców głów. Kolek­cja: Klub Podróż­ni­ka. Tom 23Alfred Szklar­skiKlub Podróż­ni­ka to kolek­cja kla­sycz­nych powie­ści mło­dzie­żo­wych – 35 ksią­żek takich mistrzów pió­ra, jak: Alek­san­der Dumas, Jack Lon­don czy Juliusz Ver­ne. Nie mogło w niej zabrak­nąć i pol­skich akcen­tów: cykl o Tom­ku Wil­mow­skim Alfre­da Szklar­skie­go czy „W pusty­ni i w pusz­czy” Hen­ry­ka Sienkiewicza.
Dla wszyst­kich, któ­rym nie­ob­cy jest duch przy­go­dy, praw­dzi­wa wydaw­ni­cza gratka!

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy