Aktualności

Cztery nowe książki J.K. Rowling w przyszłym miesiącu

Już nie­ba­wem uka­żą się nowe tek­sty autor­ki, któ­ra powo­ła­ła do życia magicz­ny świat Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Będą to czte­ry ebo­oki, któ­re uka­żą się nakła­dem Pot­ter­mo­re Publi­shing. J.K. Row­ling będzie w nich roz­wi­jać magicz­ny folk­lor. Krót­kie histo­rie będą sku­pia­ły się na poszcze­gól­nych przed­mio­tach, któ­rych uczą się mło­dzi cza­ro­dzie­je.Pierw­sze dwie książ­ki “A Jour­ney Thro­ugh Charms and Defen­ce Aga­inst the Dark Arts” (Podróż przez zaklę­cia oraz obro­nę przed czar­ną magią) oraz “A Jour­ney Thro­ugh Potions and Her­bo­lo­gy” (Podróż przez elik­si­ry i zie­lar­stwo) uka­żą się 27 czerwca.

Nie­dłu­go póź­niej może­my się spo­dzie­wać kolej­nych, czy­li “A Jour­ney Thro­ugh Divi­na­tion and Astro­no­my” (Podróż przez wróż­biar­stwo i astro­no­mię) oraz “A Jour­ney Thro­ugh Care of Magi­cal Cre­atu­res” (Podróż przez opie­kę nad magicz­ny­mi stworzeniami.


Szu­kasz cie­ka­wych gadże­tów książ­ko­wych? Zaj­rzyj na  www.molom.pl

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy