Sprawdzasz tag

Hogwarth

Aktualności Felieton

Dziedzictwo Hogwartu – powrót do krainy dzieciństwa

Już 10 lute­go odbę­dzie się pre­mie­ra „Dzie­dzic­twa Hogwar­tu”, jed­nej z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych gier ostat­nich lat. Wie­le osób pew­nie zasta­na­wia się, czy gra speł­ni ich ocze­ki­wa­nia – a poprzecz­ka stoi napraw­dę wyso­ko. W koń­cu mówi­my o poko­le­niu, któ­re wycho­wa­ło się na książ­kach o Har­rym Pot­te­rze. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Premiera gry akcji w świecie Harry’ego Pottera opóźniona

We wrze­śniu 2020 pod­czas dużej kon­so­lo­wej impre­zy zapre­zen­to­wa­ny został zwia­stun nowej gry wideo osa­dzo­nej w uni­wer­sum Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Według zapo­wie­dzi do XIX-wiecz­ne­go Hogwar­tu mie­li­śmy się prze­nieść już w tym roku. W stycz­niu na Twit­te­rze poja­wił się jed­nak komu­ni­kat od twór­ców infor­mu­ją­cy o prze­su­nię­ciu pre­mie­ry. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Cztery nowe książki J.K. Rowling w przyszłym miesiącu

Już nie­ba­wem uka­żą się nowe tek­sty autor­ki, któ­ra powo­ła­ła do życia magicz­ny świat Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Będą to czte­ry ebo­oki, któ­re uka­żą się nakła­dem Pot­ter­mo­re Publi­shing. J.K. Row­ling będzie w nich roz­wi­jać magicz­ny folk­lor. Krót­kie histo­rie będą sku­pia­ły się na poszcze­gól­nych przed­mio­tach, któ­rych uczą się mło­dzi cza­ro­dzie­je. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Fikcyjne szkoły, do których chciałbyś chodzić

Dziw­nym tra­fem lite­rac­kie szko­ły i aka­de­mie zazwy­czaj mają w sobie coś takie­go, że wyda­ją się po pro­stu lep­sze od tych rze­czy­wi­stych. Dziś przy­glą­da­my się bli­żej przy­byt­kom nauki, któ­re co praw­da nie ist­nie­ją, ale chcia­ło­by się je odwie­dzić cho­ciaż na chwi­lę. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Harry Potter świętuje 37 urodziny

31 lip­ca 1980 roku – James Pot­ter i jego żona Lily, z domu Evans, świę­tu­ją naro­dzi­ny pier­wo­rod­ne­go syna. Malec łudzą­co przy­po­mi­na małe­go Jame­sa – jest drob­nej budo­wy i ma czar­ne wło­sy, za wyjąt­kiem oczu – te ma zie­lo­ne, po Lily. W przy­szło­ści sta­nie się zna­ny jako Chło­piec, Któ­ry Prze­żył – kon­kret­nie atak czar­no­księż­ni­ka Lor­da Vol­de­mor­ta, któ­ry zamor­do­wał jego rodzi­ców i wie­le innych osób. Nie­mow­lę otrzy­ma­ło imio­na Har­ry James. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Magiczny nastrój świąt… prosto z Hogwartu!

Kath­ryn Bur­nett to pocho­dzą­ca z Wiel­kiej Bry­ta­nii fan­ka uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling, któ­ra wyko­na­ła deko­ra­cję świą­tecz­ną inspi­ro­wa­ną cał­ko­wi­cie świa­tem Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Jej drzew­ku nie zabra­kło nicze­go: klat­ki z Hedwi­gą, Nim­bu­sa 2000 czy repli­ki Hogwart Express.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

Z oka­zji Hal­lo­we­en oraz mek­sy­kań­skie­go Świę­ta Zmar­łych Circ­le Bre­wing Com­pa­ny z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ci­ła swo­je stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­ka­we, wizy­ta w tym stu­diu jogi połą­czo­na jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­nia­na zosta­ła więc zamie­nio­na na Gospo­dę pod Świń­skim Łbem.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Portret fana Pottera

Czy zasta­na­wia­ło Cię kie­dyś, jak wyglą­da prze­cięt­ny fan Har­ry­’e­go Pot­te­ra w Pol­sce? W jakim jest wie­ku, jakiej płci, któ­rych boha­te­rów lubi naj­bar­dziej i czy zaczął przy­go­dę od ksią­żek czy fil­mów? Możesz dowie­dzieć się tego dzię­ki ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej przez Harry-Potter.net.pl oraz Merlin.pl, któ­rej wyni­ki zosta­ły przed­sta­wio­ne na przy­stęp­nych infografikach.

Zapra­szam do lektury!

Czy­taj dalej

-->