Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

Z oka­zji Hal­lo­we­en oraz mek­sy­kań­skie­go Świę­ta Zmar­łych Circ­le Bre­wing Com­pa­ny z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ci­ła swo­je stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­ka­we, wizy­ta w tym stu­diu jogi połą­czo­na jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­nia­na zosta­ła więc zamie­nio­na na Gospo­dę pod Świń­skim Łbem.

Pot­te­row­skie zaję­cia jogi popro­wa­dzi­ła instruk­tor­ka Isa­bel Bel­tran. W trak­cie ćwi­czeń wpro­wa­dza­ła nawią­za­nia do sagi, np. rzu­ca­nie zaklę­cia “Expec­to Patro­num”, a zakoń­czy­ła zacy­to­wa­niem pro­fe­so­ra Dum­ble­do­re­’a: “Nie żałuj umar­łych, Har­ry, żałuj żywych, a przede wszyst­kim tych, któ­rzy żyją bez miłości”.

Do pomy­słu zapa­li­ły się m.in. Bon­nie Wrigth oraz Evan­na Lynch, czy­li aktor­ki, któ­re w ekra­ni­za­cjach ksią­żek J.K. Row­ling wcie­li­ły się w Gin­ny Weasley oraz Lunę Lovegood.

Kolej­na pot­te­row­ska joga zapla­no­wa­na jest na 20 listo­pa­da z oka­zji pre­mie­ry fil­mu “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”. Nie­ste­ty, wszyst­kie miej­sca są już wyprzedane.

harry-potter-yoga3

harry-potter-yoga2

harry-potter-yoga4

harry-potter-ypga-6

harry-potter-yoga5

zdję­cia Ale­xa Gon­za­lez Wagner

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy