Ciekawostki

Największy mural na świecie powstał w Inczon w Korei Południowej

We wrze­śniu do Księ­gi rekor­dów Guin­nes­sa wpi­sa­ny został nowy naj­więk­szy mural na świe­cie. Pisze­my o tym, ponie­waż kore­ań­skie wła­dze posta­no­wi­ły sta­ry prze­my­sło­wy silos zamie­nić w rząd ksią­żek usta­wio­nych grzbie­ta­mi do przo­du. Mural znaj­du­je się w Inczon, por­to­wej metro­po­lii poło­żo­nej nie­da­le­ko Seu­lu w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści pań­stwa. Według zamy­słu twór­ców sym­bo­li­zo­wać ma dora­sta­nie chłopca.

Szes­na­ście komór silo­sa zosta­ło prze­kształ­co­nych w szes­na­ście ksią­żek. Te nie­ste­ty nie mają odzwier­cie­dle­nia w rze­czy­wi­sto­ści, wszyst­kie tytu­ły są fik­cyj­ne, ale i tak efekt koń­co­wy robi impo­nu­ją­ce wra­że­nie. Książ­ki z mura­lu podzie­lo­ne zosta­ły na czte­ry pory roku, a całość ma przed­sta­wiać histo­rię doj­rze­wa­nia chłopca.

Decy­zja o meta­mor­fo­zie sta­re­go silo­sa w dzie­ło sztu­ki jest czę­ścią pro­jek­tu, któ­re­go celem jest rewi­ta­li­za­cja regio­nu. Jed­nym z więk­szych ośrod­ków tury­stycz­nych w Korei Połu­dnio­wej jest Wyspa Wol­mi­do, znaj­du­ją­ca się w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie por­tu w Inczon. Lokal­ne wła­dze mają nadzie­ję, że mural choć tro­chę przy­kry­je brzy­do­tę prze­my­sło­wej czę­ści mia­sta i skło­ni jesz­cze więk­szą licz­bę tury­stów do odwiedzin.

Inwe­sty­cja kosz­to­wa­ła pra­wie pół miliar­da dola­rów. Nad pro­jek­tem od stycz­nia pra­co­wa­ło dwu­dzie­stu dwóch arty­stów. Mural ma powierzch­nię ponad 23,5 tysię­cy metrów kwa­dra­to­wych. Wcze­śniej rekord nale­żał do mura­lu w Pueblo w Kolo­ra­do, któ­ry zaj­mo­wał powierzch­nię nie­co ponad 16,6 tysię­cy metrów kwadratowych.

W pla­nach wła­dze Inczo­nu oraz zarząd­cy poru mają kolej­ne inwe­sty­cje, któ­re popra­wią wygląd znisz­czo­nych cza­sem zabu­do­wań prze­my­sło­wej prze­strze­ni miasta.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źródło:koreatimes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy