Ciekawostki

Portret fana Pottera

Czy zasta­na­wia­ło Cię kie­dyś, jak wyglą­da prze­cięt­ny fan Har­ry­’e­go Pot­te­ra w Pol­sce? W jakim jest wie­ku, jakiej płci, któ­rych boha­te­rów lubi naj­bar­dziej i czy zaczął przy­go­dę od ksią­żek czy fil­mów? Możesz dowie­dzieć się tego dzię­ki ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej przez Harry-Potter.net.pl oraz Merlin.pl, któ­rej wyni­ki zosta­ły przed­sta­wio­ne na przy­stęp­nych infografikach.

Zapra­szam do lektury!

infografika6 infografika7 info_05 info_04 info_03 info_02 info_01

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy