Ciekawostki

Kim jest Joy Fielding?

Uro­dzo­na w Kana­dzie Joy Fiel­ding to tak napraw­dę Joy Tep­per­man, a nazwi­sko „Fiel­ding” prze­ję­ła po bry­tyj­skim osiem­na­sto­wiecz­nym pisa­rzu Hen­rym Fiel­din­gu. Cho­ciaż ukoń­czy­ła stu­dia lite­ra­tu­ro­znaw­cze, uwiel­bia­ła lite­ra­tu­rę, a pisa­nie sta­no­wi­ło jej hob­by od naj­młod­szych lat, to jedy­nie przy­pa­dek spra­wił, że zaję­ła się pro­fe­sjo­nal­nym pisar­stwem. Wyobraź­cie sobie, że ta best­sel­le­ro­wa twór­czy­ni doce­nia­nych na całym świe­cie thril­le­rów naj­pew­niej do dzi­siaj gra­ła­by pomniej­sze role fil­mo­we i teatral­ne, uzu­peł­nia­ne poja­wia­niem się w rekla­mach! Aktor­stwo było jej dru­gą uko­cha­ną pasją, ale na szczę­ście porzu­ci­ła marze­nia o srebr­nym ekra­nie i powró­ci­ła do tego, co kocha naj­bar­dziej na świe­cie – do lite­ra­tu­ry. Do tej pory wyda­ła dwa­dzie­ścia czte­ry powieści.

Lęki i obsesje
Powie­ści Joy Fiel­ding to thril­le­ry psy­cho­lo­gicz­ne, któ­re kła­dą nacisk na kobie­cą psy­chi­kę, trau­my i naj­gor­sze z moż­li­wych doświad­czeń. W jej powie­ściach budzą się do życia kobie­ce lęki, obse­sje, kosz­ma­ry, któ­rych nikt nie chciał­by prze­żyć w rze­czy­wi­sto­ści. Gwał­ty, mor­der­stwa, prze­moc, porwa­nia, rela­cje rodzin­ne z doświad­cze­nia­mi macie­rzyń­stwa, a to jedy­nie czu­bek góry lodo­wej, któ­ry odnaj­dzie­my w jej książkach.

Cie­ka­wost­ka
Joy Fiel­ding wie­lo­krot­nie powta­rza, że two­rzy fabu­ły nie dla samej opo­wie­ści, ale dla jej boha­te­rów, do kre­owa­nia któ­rych pod­cho­dzi raczej jak aktor­ka sto­su­jąc aktor­skie meto­dy, niż jak typo­wa pisar­ka. Podob­no wszyst­kie boha­ter­ki jej powie­ści to wytwo­ry, na któ­re skła­da­ją się ele­men­ty jej wła­snej oso­bo­wo­ści, a ich dzia­ła­nia, to odpo­wiedź samej autor­ki na pyta­nie: „Co ja bym zro­bi­ła na jej miejscu?”.

Od cze­go zacząć?
Jako że powie­ści Joy Fiel­ding sta­no­wią inte­gral­ne, samo­dziel­ne histo­rie, to nic nie stoi na prze­szko­dzie, by zacząć od koń­ca, od środ­ka, od począt­ku, czy­li jak się komu żyw­nie podo­ba. Jeśli jed­nak szu­ka­cie inspi­ra­cji, pomy­słów, czy pod­po­wie­dzi, to przy­go­dę z kana­dyj­ską autor­ką moż­na roz­po­cząć od:

Zawsze ktoś patrzy” – uło­żo­ne życie Bailey runę­ło w gru­zach po bru­tal­nym gwał­cie, z któ­re­go nie potra­fi się otrzą­snąć. Tar­ga­na kosz­ma­ra­mi, halu­cy­na­cja­mi, widzi swo­je­go napast­ni­ka w każ­dej obcej twa­rzy, ale nie podej­rze­wa, że może on ukry­wać się bli­żej niż myśli. I obser­wo­wać każ­dy jej ruch.

Zabój­cze pięk­no – ktoś zabi­ja naj­ład­niej­sze dziew­czy­ny w oko­li­cy małe­go, spo­koj­ne­go ame­ry­kań­skie­go mia­stecz­ka na Flo­ry­dzie i wkrót­ce oka­zu­je się, że jego miesz­kań­cy, za fasa­dą pozor­nej szcze­ro­ści, ukry­wa­ją nie tyl­ko swo­je kom­plek­sy, ale i nie­po­ko­ją­ce tajemnice.

Mor­der­stwa nad Sha­dow Cre­ek” – w wyni­ku nagłej zmia­ny pla­nów nie­zbyt dobra­na gru­pa zna­jo­mych wybie­ra się na wyciecz­kę w góry. Vale­rie, wkrót­ce roz­wód­ka, jej nasto­let­nia zbun­to­wa­na cór­ka Brian­ne, dwo­je eks­cen­trycz­nych przy­ja­ciół Melis­sa i James oraz Jen­ni­fer… nowa narze­czo­na męża. A w tle bru­tal­ne mor­der­stwa w gór­skich ostępach.

Teraz ją widzisz” – roz­wód, utra­ta uko­cha­nej cór­ki… Życie Mar­cy zda­je się pasmem nie­szczęść. Aż do dnia, gdy widzi swo­ją cór­kę zza szy­by pubu. Lecz czy to na pew­no ona? Suge­styw­ny por­tret zde­ter­mi­no­wa­nej kobie­ty, opusz­czo­nej przez męża i roz­pacz­li­wie potrze­bu­ją­cej miło­ści i wspar­cia, któ­ra sta­je się celem nie­bez­piecz­nej intry­gi. Czy znaj­dzie się ktoś, kto pomo­że jej przetrwać?

Lalecz­ka” – powieść sen­sa­cyj­na z miło­snym wąt­kiem. Dla Aman­dy powrót do domu po latach to rodzin­ne tajem­ni­ce i szo­ku­ją­ca praw­da, któ­ra nie może ujrzeć świa­tła dzien­ne­go. A do tego męż­czy­zna, któ­ry już raz skradł jej serce…


Do sprze­da­ży tra­fił wła­snie dru­gi tom z nowej kolek­cji Mistrzy­nie Kry­mi­na­łu Oby­cza­jo­we­go. Jest nim “Zawsze ktoś patrzy” autor­stwa Joy Fiel­ding. Jest to ide­al­na oka­zja by zapo­znać się z twór­czo­ścią autor­ki. Cała seria Mistrzy­nie Kry­mi­na­łu Oby­cza­jo­we­go łączy kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­ną intry­gę z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi. To książ­ki trzy­ma­ją­ce w napię­ciu, z atmos­fe­rą tajem­ni­cy i zagro­że­nia, peł­ne zwro­tów akcji, z zaska­ku­ją­cym zakoń­cze­niem. Wie­le z nich to świa­to­we bestsellery.

Autor­ka­mi jest pięć popu­lar­nych pisa­rek: opi­sy­wa­na przez nas Mari Jung­stedt (Szwe­cja), Joy Fiel­ding (Kana­da), Karin Wahl­berg (Szwe­cja), San­dra Brown (USA) oraz Rosa­mund Lup­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia). To pierw­sza kolek­cja łączą­ca twór­czość tych auto­rek w ele­ganc­kim, spój­nym wyda­niu. Wię­cej o serii znaj­dzie­cie TUTAJ.


Olga Kowal­ska – twór­czy­ni i ope­ra­tor­ka blo­ga oraz vlo­ga lite­rac­kie­go Wiel­ki Buk utwo­rzo­ne­go w 2012 roku. Z wykształ­ce­nia filo­log i spe­cja­list­ka od lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej XVIII wie­ku. Poże­racz ksią­żek, fil­mów, gier i kul­tu­ry w każ­dej posta­ci. Kone­ser­ka hor­ro­ru, gro­zy i scien­ce fic­tion wiecz­nie na tro­pie ide­al­nej opowieści.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy