Ciekawostki

Czy ekranizacja może być dobra? Żartobliwa piosenka Sebastiana Machalskiego

Każ­da wia­do­mość o fil­mo­wej lub seria­lo­wej adap­ta­cji wywo­łu­je ogrom­ne emo­cje wśród osób, dla któ­rych dana książ­ka jest z jakie­goś powo­du waż­na. Czę­sto jed­nak narze­ka­my na nie­uda­ne ekra­ni­za­cje. Seba­stian Machal­ski w saty­rycz­ny spo­sób poka­zał, jak mogła­by wyglą­dać roz­mo­wa z twórcami.

Wiedź­min” na pod­sta­wie ksią­żek Andrze­ja Sap­kow­skie­go, Pier­ście­nie Wła­dzy posze­rza­ją­ce świat J.R.R. Tol­kie­na, „Diu­na” będą­ca ekra­ni­za­cją książ­ki Fran­ka Her­ber­ta, „Ród smo­ka” i „Gra o tron” roz­gry­wa­ją­ce się w Weste­ros stwo­rzo­nym przez George’a R.R. Mar­ti­na czy nasz pol­ski „Pan Samo­cho­dzik i Tem­pla­riu­sze” na pod­sta­wie best­sel­le­ru Zbi­gnie­wa Nie­nac­kie­go – te pro­duk­cje budzą wie­le emo­cji, a to zale­d­wie kil­ka przy­kła­dów. Przed nami kolej­ne. Ogło­szo­ne zosta­ły m.in. nowa wer­sja ekra­ni­za­cji „Opo­wie­ści z Narnii” C.S. Lewi­sa czy „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta, na ekra­ny prze­nie­sio­ne zosta­ną też „Wzgó­rze psów” Jaku­ba Żul­czy­ka, „Pro­sta spra­wa” Woj­cie­cha Chmie­la­rza czy „Pro­blem trzech ciał” Liu Cixi­na

Ogło­sze­nie wia­do­mo­ści o ekra­ni­za­cji dowol­nej książ­ki wywo­łu­je nie­zwy­kle gło­śne dys­ku­sje. Nie­ste­ty – czę­sto to, co widzi­my na ekra­nie, oka­zu­je się roz­cza­ro­wa­niem dla osób, któ­re poko­cha­ły ory­gi­nał. Do takich sytu­acji nawią­zał Seba­stian Machal­ski, aktor i woka­li­sta, two­rzą­cy krót­kie saty­rycz­ne utwo­ry na roz­ma­ite tema­ty. Tym razem zde­cy­do­wał się przed­sta­wić fana książ­ki, któ­ry w cza­sie pane­lu dys­ku­syj­ne­go na San Die­go Comic-Conie – naj­waż­niej­szej zwią­za­nej z popkul­tu­rą impre­zy na świe­cie – posta­no­wił podzię­ko­wać twór­com pra­cu­ją­cym nad ogło­szo­ną wła­śnie adap­ta­cją. Treść pio­sen­ki zaśpie­wa­nej na melo­dię „99 Luft­bal­lons” Neny pre­zen­tu­je odpo­wiedź tych­że twórców.

 

 
 
 
 
 
Wyświetl ten post na Instagramie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post udo­stęp­nio­ny przez Seba­stian Machal­ski (@machalskisebastian)

Czy zda­rzy­ło się Wam poczuć jak boha­ter pio­sen­ki Seba­stia­na Machal­skie­go? Czy macie swo­je ulu­bio­ne ekra­ni­za­cje? A może takie, o któ­rych ist­nie­niu woli­cie zapo­mnieć? Zapra­szam do dyskusji!

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy