Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Problemu trzech ciał w styczniu 2024. Zobacz zwiastun!

Ame­ry­kań­ska adap­ta­cja chiń­skie­go best­sel­le­ra. Show­run­ne­rzy „Gry o tron” pra­cu­ją obec­nie dla Net­flik­sa nad adap­ta­cją „Pro­ble­mu trzech ciał” autor­stwa Liu Cixi­na. Nie­daw­no w sie­ci poja­wił się zwia­stun serialu.

Pro­blem trzech ciał” to pierw­szy tom cyklu scien­ce fic­tion „Wspo­mnie­nie o prze­szło­ści Zie­mi” autor­stwa Liu Cixi­na poświę­co­ne­go tema­ty­ce pierw­sze­go kon­tak­tu z obcy­mi. Powieść oka­za­ła się hitem zarów­no w Chi­nach, jak i w kra­jach anglo­ję­zycz­nych – jako pierw­sza w histo­rii nie­an­glo­ję­zycz­na powieść otrzy­ma­ła Nagro­dę Hugo, była też nomi­no­wa­na do Nebu­li, Nagro­dy Locu­sa, Nagro­dy Pro­me­te­usza oraz Nagro­dy im. Joh­na W. Camp­bel­la. W gro­nie pole­ca­ją­cych ją osób zna­leź­li się m.in. Barack Oba­ma i Marc Zuc­ker­berg. Powieść uka­za­ła się w 2006 roku, a pierw­sze pol­skie wyda­nie poja­wi­ło się w 2017 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Rebis – póź­niej powieść dwu­krot­nie wzna­wia­no. Za prze­kład odpo­wia­dał Andrzej Jan­kow­ski, któ­ry korzy­stał z nagra­dza­ne­go angiel­skie­go tłu­ma­cze­nia autor­stwa Kena Liu z 2014 roku.

U począt­ku fabu­ły „Pro­ble­mu trzech ciał” leżą wyda­rze­nia z dwóch płasz­czyzn cza­so­wych. W latach 60. Ye Wenjie była świad­ki­nią śmier­ci swo­je­go ojca – wybit­ne­go fizy­ka – w cza­sie rewo­lu­cji kul­tu­ral­nej. Póź­niej to wła­śnie ona nawią­za­ła pierw­szy w histo­rii ludz­ko­ści kon­takt z przed­sta­wi­cie­la­mi obcej cywi­li­za­cji. W cza­sach współ­cze­snych nauko­wiec Wang Miao pró­bu­je wyja­śnić przy­czy­nę samo­bójstw czo­ło­wych fizy­ków z całe­go świa­ta. Docho­dze­nie poka­zu­je, że mają one coś wspól­ne­go z pierw­szym kon­tak­tem oraz z Ye Wenjie.

Nad seria­lem Net­flik­sa pra­cu­ją zna­ni z „Gry o tron” David Benioff i D.B. Weiss.

– Trylo­gia Liu Cixi­na to naj­bar­dziej ambit­ny cykl scien­ce fic­tion, jaki czy­ta­li­śmy. Zabie­ra czy­tel­ni­ków w podróż od lat 60. aż do kre­su cza­sów – oświad­czył twór­czy duet w 2020 roku, kie­dy po raz pierw­szy ogło­szo­no pra­ce nad pro­jek­tem. – Nie może­my się docze­kać, by spę­dzić kolej­ne lata nasze­go życia na oży­wia­niu tej histo­rii dla publicz­no­ści na całym świe­cie.

Wia­do­mość o powsta­ją­cej ekra­ni­za­cji sko­men­to­wał tak­że pisarz:

Mam wie­le sza­cun­ku oraz wia­rę w zespół kre­atyw­ny, któ­ry adap­tu­je „Pro­blem trzech ciał” dla tele­wi­zyj­ne­go audy­to­rium – wyznał Liu Cixin, gdy ogło­szo­no współ­pra­cę. – Posta­no­wi­łem opo­wie­dzieć histo­rię, któ­ra wykra­cza poza czas oraz prze­kra­cza gra­ni­ce naro­dów, kul­tur i ras, taką, któ­ra zmu­sza nas do roz­wa­ża­nia losu ludz­ko­ści jako cało­ści. To wiel­ki zaszczyt dla auto­ra zoba­czyć, jak ta wyjąt­ko­wa kon­cep­cja scien­ce fic­tion podró­żu­je, zysku­jąc fan­ki i fanów na całym świe­cie. Nie mogę się docze­kać, aż nowe eks­cy­tu­ją­ce oso­by z całe­go świa­ta odkry­ją tę histo­rię na Net­flik­sie.

W „Pro­ble­mie trzech ciał” zoba­czy­my trzech akto­rów, któ­rzy już wcze­śniej pra­co­wa­li z Davi­dem Beniof­fem i D.B. Weis­sem na pla­nie „Gry o tron”. To Liam Cun­nin­gham (któ­ry wcie­lił się tam w postać Davo­sa Seawor­tha), John Bra­dley (Sam Tar­ly) oraz Jona­than Pry­ce (Wiel­ki Wró­bel). W obsa­dzie zna­leź­li się też m.in. Bene­dict Wong (Wong z fil­mo­we­go uni­wer­sum Marve­la), Jess Hong, Eiza Gon­zález, Jovan Ade­po, Alex Sharp, Saamer Usma­ni, Rosa­lind Chao, Jona­than Pry­ce, Mar­lo Kel­ly oraz Sea Shimooka.

Tak pre­zen­tu­je się pierw­szy zwia­stun serialu.

Nie jest to pierw­sze podej­ście do prze­nie­sie­nia „Pro­ble­mu trzech ciał” Liu Cixi­na na ekran.

W stycz­niu 2023 roku mia­ła miej­sce pre­mie­ra seria­lu chiń­skiej pro­duk­cji zaty­tu­ło­wa­ne­go „Three-Body” (Trzy cia­ła). Sce­na­riusz napi­sał Tian Lian­gliang, a za reży­se­rię odpo­wia­da­li Yang Lei oraz Vin­cent Yang. W obsa­dzie zna­leź­li się m.in. Zhang Luyi, Yu Hewei, Chen Jin, Wang Ziwen, Lin Yon­gjian, Li Xia­oran, Kenan Hep­pe, Eric Wang, Kou Zhen­hai oraz He Duju­an. Do tej pory uka­za­ło się 30 odcinków.

Wcze­śniej reży­ser Zhang Fan­fan pod­jął pró­bę nakrę­ce­nia adap­ta­cji, któ­ra mia­ła tra­fić na wiel­ki ekran. Role głów­ne otrzy­ma­li Feng Sha­ofeng i Zhang Jing­chu. Pra­ce nad fil­mem roz­po­czę­ły się w mar­cu 2015 roku, a pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 2017 rok, ale nie odby­ła się do dziś. Poja­wi­ły się plot­ki, że w 2018 roku pro­jekt chciał prze­jąć Ama­zon, ale YooZoo Pic­tu­res wyda­ło oświad­cze­nie, że jest wyłącz­nym wła­ści­cie­lem praw, a pro­jekt został zawie­szo­ny ze wzglę­du na złą jakość pierw­szej wer­sji filmu.

W doku­men­tal­nym mini­se­ria­lu BBC z 2022 roku „Ren­de­zvo­us with the Futu­re” (Rand­ka z przy­szło­ścią) poświę­co­nym twór­czo­ści Liu Cixi­na wie­le miej­sca poświę­co­no „Pro­ble­mo­wi trzech ciał”, ale do tej pory pro­duk­cja uka­za­ła się wyłącz­nie w Chinach.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy