Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowy prequel Olivera Twista opowie o gangu młodocianych przestępców Fagina

W pisa­nej w latach 1837–1838 przez Char­le­sa Dic­ken­sa powie­ści Oli­ver Twist pozna­je­my obfi­tu­ją­ce w przy­go­dy życie tytu­ło­we­go boha­te­ra, któ­ry jako sie­ro­ta sta­ra się odna­leźć swo­je miej­sce w raczej nie­go­ścin­nym świe­cie wik­to­riań­skiej Anglii. Los w pew­nym momen­cie pcha go pro­sto w obję­cia gan­gu mło­do­cia­nych prze­stęp­ców, dzia­ła­ją­ce­go pod czuj­nym okiem sta­re­go Fagi­na. To wła­śnie o pery­pe­tiach tej gru­py – z cza­sów zanim Oli­ver Twist poja­wił się w Lon­dy­nie – opo­wie powsta­ją­cy wła­śnie serial BBC, zaty­tu­ło­wa­ny Dodger.

Serial znaj­du­je się w zaawan­so­wa­nej fazie pro­duk­cji. Aktu­al­nie krę­co­ne są zdję­cia w Man­che­ste­rze i innych loka­cjach w pół­noc­no-zachod­niej czę­ści Anglii. Według udo­stęp­nio­nych przez BBC infor­ma­cji już w przy­szłym roku będzie­my mie­li moż­li­wość prze­nieść się do Lon­dy­nu lat 30-tych XIX wie­ku. Póki co mowa jest o dzie­się­ciu czter­dzie­sto­pię­cio­mi­nu­to­wych odcinkach.

Głów­nym boha­te­rem powsta­ją­cej pro­duk­cji będzie Art­ful Dodger, któ­ry na uli­cach Lon­dy­nu cie­szy się repu­ta­cją jed­ne­go z naj­lep­szych kie­szon­kow­ców. Nie mniej­szą rolę ode­gra­ją rów­nież pozo­sta­li człon­ko­wie gan­gu, uwi­ja­ją­cy się jak w ukro­pie, by zaspo­ko­ić ogrom­ny głód na kosz­tow­no­ści sta­re­go Fagina.

Każ­dy odci­nek seria­lu będzie sta­no­wił odręb­ną przy­go­dę, wszyst­kie jed­nak pery­pe­tie mają zostać w zaska­ku­ją­cy spo­sób połą­czo­ne w wiel­kim fina­le. Twór­cy zapo­wia­da­ją, że na ekra­nach zoba­czy­my wie­le zna­jo­mych posta­ci, wpro­wa­dzo­ne zosta­ną rów­nież zupeł­nie nowe.

W rolę Art­fu­la Dodge­ra wcie­li się Bil­ly Jen­kins, nato­miast sta­re­go Fagi­na zagra Chri­sto­pher Ecc­le­ston. W seria­lu poza tym wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: David Threl­fall jako szef poli­cji Sir Char­les Rowan, Saira Cho­udh­ry jako Nan­cy, Aabay Ali jako Char­ley Bates, Ellie-May She­ri­dan jako Pol­ly, Mila Lieu jako Tang, Con­nor Cur­ren jako Tom, Sam C. Wil­son jako Bill Sikes, Tanya Rey­nolds jako kró­lo­wa Wik­to­ria, Lucy Mont­go­me­ry jako Min­nie Bil­ge oraz Fran­ces Bar­ber jako Eli­za Vestris.

Auto­ra­mi sce­na­riu­sza są Rhys Tho­mas i Lucy Mont­go­me­ry. Rhys Tho­mas peł­ni rów­nież rolę reży­se­ra razem z Hil­de­gar­dem Ryanem.

źró­dło bbc

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy