Ekranizacje Zapowiedzi

Jakub Gierszał w nowej adaptacji powieści Remigiusza Mroza! SkyShowtime zapowiada serial Langer

Łukasz Pal­kow­ski wyre­ży­se­ru­je serial na pod­sta­wie powie­ści Remi­giu­sza Mro­za. Pro­duk­cja sku­pio­na będzie na Pio­trze Lan­ge­rze, anta­go­ni­ście Joan­ny Chyłki.

Pio­tra Lan­ge­ra czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­cy Remi­giu­sza Mro­za pozna­li w „Kasa­cji”, czy­li pierw­szym tomie „Chył­ki”. To syn zna­ne­go biz­nes­me­na (Pio­tra Lan­ge­ra senio­ra), któ­ry został oskar­żo­ny o mor­der­stwo. Joan­na Chył­ka zosta­ła jego obroń­czy­nią… ale oka­za­ło się, że Lan­ger to powią­za­ny ze świa­tem prze­stęp­czym psy­cho­pa­ta, mor­der­ca i nekro­fil. Został jed­nym z głów­nych anta­go­ni­stów praw­nicz­ki, powra­ca­ją­cym w kolej­nych tomach serii.

Gdy docze­kał się wła­sne­go cyklu, zwia­stun powie­ści zapo­wia­dał: „Gdy zło przy­bra­ło ludz­ką postać, poja­wił się on”. Cykl liczy póki co dwa tomy: „Lan­ger” uka­zał się w 2023 roku, a „Pader­born” – w 2024 roku. Tak­że w 2023 roku powstał audio­se­rial „Lan­ger”, któ­ry dostęp­ny jest w Audio­te­ce. W Pio­tra Lan­ge­ra wcie­lił się Mate­usz Damięc­ki, a w Ninę Poko­rę – Alek­san­dra Adamska.

Teraz Sky­Show­ti­me ogło­si­ło, że zre­ali­zu­je kolej­ną w Pol­sce pro­duk­cję wła­sną – pierw­szą jest „Śle­bo­da”, czy­li ekra­ni­za­cja etno-kry­mi­na­łu Mał­go­rza­ty Fugiel-Kuź­miń­skiej oraz Micha­ła Kuź­miń­skie­go, z Marią Dęb­ską, Macie­jem Musia­łem i Pio­trem Pac­kiem w rolach głów­nych, do któ­rej zdję­cia ruszy­ły w kwiet­niu tego roku. Pod­czas pane­lu Con­tent War­saw, w cza­sie któ­re­go Kai Fin­ke, głów­ny spe­cja­li­sta ds. tre­ści Sky­Show­ti­me, podzie­lił się szcze­gó­ła­mi doty­czą­cy­mi naj­bliż­szych pla­nów doty­czą­cych Sky­Show­ti­me Ori­gi­nal i ujaw­nił, że powsta­nie sze­ścio­od­cin­ko­wy thril­ler „Lan­ger”.

Jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni, że do naszej ofer­ty pro­gra­mo­wej doj­dzie tak moc­na i wcią­ga­ją­ca histo­ria z fan­ta­stycz­nym Jaku­bem Gier­sza­łem w roli głów­nej – oświadczył.

Jak czy­ta­my w opi­sie pro­duk­cji, Piotr Lan­ger to „mło­dy i rzut­ki biz­nes­men, któ­ry po tra­gicz­nie zmar­łym ojcu odzie­dzi­czył hol­ding finan­so­wy. W cza­sie wol­nym od pra­cy Piotr odda­je się swo­jej wie­lo­let­niej pasji – jest nie­uchwyt­nym seryj­nym mor­der­cą, któ­re­go od lat bez­sku­tecz­nie ści­ga­ją prokuratorzy.

Pew­ne­go dnia w jego życiu poja­wia się zachwy­ca­ją­ca kobie­ta – Nina, któ­ra, aby przy­cią­gnąć uwa­gę Lan­ge­ra i zbli­żyć się do nie­go, zja­wia się na jego gali cha­ry­ta­tyw­nej. Wkrót­ce potem wda­je się w nie­bez­piecz­ną grę i zwią­zek z Lan­ge­rem, któ­re nie uła­twia­ją jej szu­ka­nia dowo­dów na to, że jest on psy­cho­pa­tycz­nym mor­der­cą. Czy tym razem spra­wie­dli­wość zwycięży…?”.

Serial Sky­Show­ti­me Ori­gi­nal „Lan­ger” to adap­ta­cja popu­lar­nej powie­ści Remi­giu­sza Mro­za, któ­ry od lat utrzy­mu­je się w czo­łów­ce naj­bar­dziej zna­nych pisa­rzy w Pol­sce. Pro­du­cent­ką seria­lu jest Vio­let­ta Fur­ma­niuk-Zaor­ska („Kobie­ta suk­ce­su”, „Chył­ka”, „Beha­wio­ry­sta”), a reży­se­rem Łukasz Pal­kow­ski („Bogo­wie”, „Chył­ka”, „Beha­wio­ry­sta”). W rolę Pio­tra Lan­ge­ra wcie­li się Jakub Gierszał.

Remi­giusz Mróz od lat pozo­sta­je naj­chęt­niej czy­ta­nym oraz naj­le­piej zara­bia­ją­cym pisa­rzem w Pol­sce. Od 2013 roku wydał oko­ło 60 powie­ści z nakła­dem prze­kra­cza­ją­cym 10 milio­nów kopii.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: mate­ria­ły pra­so­we SkyShowtime


Remi­giusz Mróz: „Lan­ger” (2023)
wydaw­nic­two: Czwar­ta Stro­na
Piotr Lan­ger nie wyma­ga opi­su.
Pio­tra Lan­ge­ra nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać.
Nie trze­ba go przed­sta­wiać też Ninie Poko­rze, któ­rą pozna­je na ban­kie­cie swo­jej nowej fun­da­cji. Kobie­ta pięk­na, dobrze ubra­na, ide­al­na by… stać się nową ofia­rą. Jest w niej jed­nak coś takie­go, co spra­wia, że Lan­ger zaczy­na się otwie­rać… I po raz pierw­szy ktoś pozna­je histo­rię o tym, jak rodzi się zło…

Remi­giusz Mróz: „Pader­born” (2024)
wydaw­nic­two: Czwar­ta Stro­na
Pro­ku­ra­tor z „Chył­ki” na tro­pie seryj­ne­go mor­der­cy, któ­ry pozo­sta­je bez­kar­ny dzię­ki astrologii.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy