Ekranizacje Zapowiedzi

Rozpoczęły się zdjęcia do wyjątkowej adaptacji Chłopów Władysława Reymonta

Za Chło­pów Wła­dy­sław Rey­mont otrzy­mał w 1924 lite­rac­ką Nagro­dę Nobla. Mimo wie­ko­pom­no­ści dzie­ła, jego war­to­ści lite­rac­kiej i ogrom­ne­go zna­cze­nia dla pol­skiej kul­tu­ry, na prze­strze­ni ponad stu lat od pierw­sze­go wyda­nia, książ­ka zale­d­wie trzy razy zna­la­zła dro­gę na ekra­ny. Teraz trwa­ją pra­ce nad kolej­ną adap­ta­cją. Będzie to film wyjąt­ko­wy, bo zre­ali­zo­wa­ny w tech­ni­ce malar­skiej, a za pro­duk­cję odpo­wia­da­ją Doro­ta Kobie­la i Hugh Welch­man, twór­cy uzna­ne­go przez kry­ty­ków Two­je­go Vin­cen­ta.

Przy­po­mnij­my, że Twój Vin­cent to powsta­ły w 2017 roku peł­no­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny opo­wia­da­ją­cy o życiu i śmier­ci Vin­cen­ta van Gogha. Kry­ty­cy chwa­li­li zwłasz­cza war­stwę tech­nicz­ną dzie­ła. Na film bowiem skła­da­ło się ponad 60 tysię­cy obra­zów malo­wa­nych far­bą olej­ną na płót­nie, któ­rych sty­li­sty­ka nawią­zy­wa­ła do twór­czo­ści holen­der­skie­go mala­rza. Była to pierw­sza tego typu peł­no­me­tra­żo­wa ani­ma­cja na świecie.

Adap­ta­cja Chło­pów będzie jesz­cze bar­dziej monu­men­tal­na. Według twór­ców w fil­mie uży­tych zosta­nie bli­sko 72 tysią­ce obra­zów. Te będą two­rzo­ne podob­nie jak w przy­pad­ku poprzed­ni­ka far­bą olej­ną na płót­nie, a za inspi­ra­cję mają słu­żyć arcy­dzie­ła malar­stwa pol­skie­go takich arty­stów jak Alek­san­der Gie­rym­ski, Józef Cheł­moń­ski, Leon Wyczół­kow­ski czy Fer­dy­nand Ruszczyc.

Reży­se­rią zaj­mie się Doro­ta Kobie­la, któ­ra razem z mężem napi­sa­ła rów­nież sce­na­riusz fil­mu na pod­sta­wie powie­ści Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta. Pro­duk­cja opo­wie o losach rodzi­ny Bory­nów i tajem­ni­czej Jagny. Waż­ną rolę w fil­mie ode­gra­ją zmie­nia­ją­ce się pory roku, któ­re wyzna­cza­ją rytm życia w Lip­cach. W cen­trum histo­rii znaj­dą się przede wszyst­kim kobie­ty, zwłasz­cza zaś tra­gicz­na postać Jagny.

Po latach pra­cy nad fil­mem o Vin­cen­cie van Goghu poczu­łam sil­ną potrze­bę, by opo­wie­dzieć o kobie­tach: ich zma­ga­niach, pasji i sile, powie­dzia­ła Doro­ta Kobiela.

Wła­śnie rusza­ją zdję­cia na pla­nie. Według słów twór­ców naj­pierw krę­co­ne będą sce­ny z akto­ra­mi, a póź­niej na pod­sta­wie każ­dej klat­ki nama­lo­wa­ny zosta­nie osob­ny obraz olej­ny. Te zaś na samym koń­cu zło­żą się na film ani­mo­wa­ny. Pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 2022 rok.

Już teraz moż­na zoba­czyć zwia­stun kon­cep­cyj­ny produkcji:

http://www.chlopifilm.pl/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy