Zapowiedzi

Remake pierwszego „Wiedźmina” oraz „Wiedźmin: Polaris” – dobre wiadomości dla graczy

Stu­dio CD Pro­jekt RED ogło­si­ło wia­do­mość wycze­ki­wa­ną przez gra­czy od lat – powsta­nie rema­ke gry „Wiedź­min”. To wła­śnie ta infor­ma­cja skry­wa­ła się pod kryp­to­ni­mem „Canis Majoris”.

Na począt­ku paź­dzier­ni­ka CD Pro­jekt RED ogło­sił, że pra­cu­je nad trze­ma pro­jek­ta­mi zwią­za­ny­mi z fran­czy­zą „Wiedź­mi­na” – skry­wa­ją­cy­mi się pod kryp­to­ni­ma­mi „Sirius”, „Pola­ris” oraz „Canis Majo­ris”.
Pro­jekt „Pola­ris” to gra otwie­ra­ją­ca nową wiedź­miń­ską try­lo­gię. Po tych trzech pro­duk­cjach może­my ocze­ki­wać wyso­kie­go budże­tu, a wszyst­kie uka­żą się w sze­ścio­let­nim cyklu. Całym pro­jek­tem zaj­mu­je się CD Pro­jekt RED, a nad grą pra­cu­je oko­ło 150 osób.

Pro­jek­tem „Sirius” zaj­mu­je się zewnętrz­ne stu­dio The Molas­ses Flo­od, a nad grą pra­cu­je ponad 60 osób. Część fabu­ły ma być dostęp­na w try­bie multiplayer.

Pro­jekt „Canis Majo­ris” jesz­cze przez kil­ka tygo­dni pozo­sta­wał tajem­ni­cą, ale już wie­my, że cho­dzi­ło o rema­ke pierw­sze­go „Wiedź­mi­na” na sil­ni­ku Unre­al Engi­ne 5. Wia­do­mość zosta­ła ogło­szo­na z oka­zji 15-lecia wyda­nia gry. Za rema­ke odpo­wia­da stu­dio Fool’s Theory.

Oprócz prac nad wiedź­miń­ską fran­czy­zą, CD Pro­jekt RED zapo­wie­dział też pra­ce nad sequ­elem „Cyber­pun­ka 2077” – kryp­to­nim „Cyber­punk 2077: Orion” oraz nad cał­ko­wi­cie nową mar­ką „Had­dar”.


 

Jeste­ście Team Mic­kie­wicz czy Team Sło­wac­ki? Zde­cy­duj­cie sami! Wyjąt­ko­wa zakład­ka dostęp­na na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy