Ekranizacje Zapowiedzi

Sekrety Dumbledore’a z pierwszym zwiastunem. Jak wypada Mads Mikkelsen w roli Grindelwalda?

Na trze­cią część Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt przy­szło nam cze­kać dłu­żej niż pier­wot­nie zakła­da­no. Spo­ro zamie­sza­nia wpro­wa­dzi­ła pan­de­mia, nie bez zna­cze­nia były rów­nież pew­ne zawi­ro­wa­nia w obsa­dzie. Prze­kła­da­na pre­mie­ra Sekre­tów Dum­ble­do­re­’a osta­tecz­nie usta­lo­na zosta­ła na 15 kwiet­nia w przy­szłym roku. Potwier­dza to nie­daw­no opu­bli­ko­wa­ny pierw­szy ofi­cjal­ny zwia­stun produkcji.

Mate­riał poja­wił się w ser­wi­sie YouTu­be na kana­le War­ner Bros. 13 grud­nia. Pre­zen­tu­je kil­ka efek­tow­nych scen i parę dość zaska­ku­ją­cych moty­wów. Mamy rów­nież pierw­szy dokład­niej­szy pod­gląd na Mad­sa Mik­kel­se­na, któ­ry w trze­ciej czę­ści Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt zastę­pu­je John­ny­’e­go Dep­pa w roli Gel­ler­ta Grindelwalda.

Poni­żej wkle­ja­my zwia­stun. Czuj­cie się jed­nak ostrze­że­ni, mate­riał zawie­ra, jak to zwy­kle bywa, licz­ne spoilery.

Pro­fe­sor Albus Dum­ble­do­re wie, że czar­no­księż­nik Gel­lert Grin­del­wald pra­gnie prze­jąć kon­tro­lę nad świa­tem magii. Nie będąc w sta­nie powstrzy­mać go same­mu, powie­rza magi­zo­olo­go­wi New­to­wi Ska­man­de­ro­wi zada­nie popro­wa­dze­nia gru­py dziel­nych cza­ro­dzie­jów, wiedźm i jed­ne­go nie­ustra­szo­ne­go mugo­la na nie­bez­piecz­ną misję, pod­czas któ­rej natkną się na sta­re i nowe bestie, i zmie­rzą się z rosną­cym w siłę legio­nem poplecz­ni­ków Grin­del­wal­da. Jed­nak, sko­ro staw­ka jest tak wyso­ka, to jak dłu­go Dum­ble­do­re będzie w sta­nie trzy­mać się na ubo­czu?, gło­si ofi­cjal­na zapo­wiedź fabu­ły filmu.

Poza Mad­sem Mik­kel­se­nem w rolach głów­nych wystę­pu­ją dobrze nam zna­ne z poprzed­nich czę­ści gwiaz­dy: Eddie Red­may­ne (Newt Ska­man­der), Jude Low (Albus Dum­ble­dor), Ezra Mil­ler (Credence/Aurelius Dum­ble­do­re), Ali­son Sudol (Queenie Gold­ste­in), Dan Fogler (Jacob Kowal­ski) i Kathe­ri­ne Water­ston (Tina Goldstein).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy