Ekranizacje Zapowiedzi

We wrześniu ruszają w Maroku zdjęcia do ekranizacji Alchemika Paulo Coelh

Wyda­ny w 1988 Alche­mik jest bodaj naj­bar­dziej zna­ną powie­ścią Pau­lo Coel­ho. Zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na 56 języ­ków, czym wpi­sa­ła się do Księ­gi Rekor­dów Guin­nes­sa, na świe­cie sprze­da­ła się w ponad 100 milio­nów egzem­pla­rzy, w wie­lu kra­jach ma sta­tus lek­tu­ry szkol­nej. Kwe­stią cza­su było aż ktoś zabie­rze się za jej ekra­ni­za­cję. W koń­cu nade­szła ta chwi­la – już za dwa mie­sią­ce mają ruszyć zdję­cia w Maroku.

Pau­lo Coel­ho pra­wa do ekra­ni­za­cji Alche­mi­ka sprze­dał w 1994. Od tam­te­go cza­su prze­cho­dzi­ły one z rąk do rąk, żeby osta­tecz­nie w 2016 tra­fić do Kevi­na Fra­ke­sa z wytwór­ni fil­mo­wej Palm­Star. Trze­ba było pię­ciu lat i zaan­ga­żo­wa­nia ze stro­ny kil­ku kolej­nych pro­du­cen­tów, mię­dzy inny­mi Wil­la Smi­tha z West­bro­ok Stu­dios, żeby móc roz­po­cząć pra­ce na pla­nie filmowym.

Sce­na­riusz na pod­sta­wie Alche­mi­ka Pau­lo Coel­ho napi­sał Kevin Fra­kes i Ryan Kre­ston. Kevin Fra­kes jest rów­nież reży­se­rem ekranizacji.

Pau­lo Coel­ho wyra­ził to naj­le­piej. Kie­dy napraw­dę chcesz, aby coś się wyda­rzy­ło, cały wszech­świat będzie spi­sko­wał, aby two­je życze­nie się speł­ni­ło. Od daw­na moim marze­niem było przed­sta­wie­nie świa­tu tej histo­rii. Teraz może­my to zro­bić w spo­sób, któ­ry kore­spon­du­je z wizją Coel­ho, dzię­ki obsa­dzie i eki­pie repre­zen­tu­ją­cej glo­bal­ne wspar­cie dla Alche­mi­ka, powie­dział Kevin Frakes.

W rolę głów­ną, anda­lu­zyj­skie­go paste­rza, któ­ry wyru­sza w podróż życia, by odszu­kać skarb, spo­czy­wa­ją­cy wśród egip­skich pira­mid, wcie­li się Seba­stian de Souza. W fil­mie wystę­pu­ją rów­nież mię­dzy inny­mi: Tom Hol­lan­der, Shoh­reh Agh­da­sh­loo, Jor­di Mol­la, Yous­sef Ker­ko­ur i Ash­raf Barhom.

Zdję­cia rusza­ją we wrze­śniu w Maro­ku. Pre­mie­ra fil­mu pla­no­wa­na jest na koń­ców­kę roku 2022.

źró­dło: deadline/paulo coelho

Zdję­cie głów­ne wiki­pe­dia użyt­kow­nik nrk­be­ta – Pau­lo Coelho

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy