Aktualności Ekranizacje

Został ujawniony pierwszy trailer 451 stopni Fahrenheita

Dys­to­pij­na wizja świa­ta Raya Bradbury’ego oży­je po raz kolej­ny w maju tego roku. Wte­dy bowiem odbę­dzie się pre­mie­ra fil­mu pro­duk­cji HBO będą­ce­go adap­ta­cją bodaj naj­słyn­niej­szej powie­ści ame­ry­kań­skie­go pisa­rza – 451 stop­ni Fah­ren­he­ita. Już mniej wię­cej wie­my, cze­go się spo­dzie­wać – opu­bli­ko­wa­ny w inter­ne­cie tra­iler odkry­wa co nieco.

Już w stycz­niu pisa­li­śmy o pro­duk­cji HBO, błęd­nie jed­nak wte­dy poda­jąc, że do czy­nie­nia będzie­my mie­li z seria­lem. Adap­ta­cja powie­ści Raya Bradbury’ego przyj­mie postać peł­no­me­tra­żo­we­go fil­mu. Na począt­ku roku sta­cja wypu­ści­ła do sie­ci kli­ma­tycz­ny teaser, któ­ry jed­nak za wie­le nie poka­zy­wał. Nato­miast od wczo­raj może­my oglą­dać peł­no­praw­ny zwia­stun, a ten spra­wia, że z nie­cier­pli­wo­ścią będzie­my cze­kać na 451 stop­ni Fah­ren­he­ita w reży­se­rii Rami­na Bah­ra­nie­go (99 Homes).

Ray Brad­bu­ry w swo­jej powie­ści, wyda­nej po raz pierw­szy w 1953 roku, przed­sta­wił depre­syj­ną wizję świa­ta przy­szło­ści, w któ­rej ludzie uza­leż­nie­ni są od środ­ków maso­we­go prze­ka­zu, a wszel­kie pró­by zgłę­bia­nia wie­dzy, pozna­wa­nia histo­rii czy przede wszyst­kim czy­ta­nia ksią­żek są abso­lut­nie zaka­za­ne i pod­le­ga­ją naj­wyż­szej karze. Opu­bli­ko­wa­ny tra­iler pozwa­la wie­rzyć, że twór­cy sta­nę­li na wyso­ko­ści zada­nia. Bradbury’owska rze­czy­wi­stość zda­je się być odda­na wyśmie­ni­cie, a przy tym dodat­ko­wo pod­krę­co­na, przy wyko­rzy­sta­niu kine­ma­to­gra­ficz­nych moż­li­wo­ści naszych cza­sów. I mimo że to zale­d­wie zwia­stun, to wido­wi­sko zapo­wia­da się przednio.

W rolę Guya Mon­ta­ga wcie­li się Micha­el B. Jor­dan, a kapi­ta­na Beatty’ego zagra Micha­el Shan­non. W fil­mie zoba­czy­my rów­nież mię­dzy inny­mi Sofię Boutel­lę, Lau­rę Har­rier i Lil­ly Singh. Pre­mie­ra w maju 2018 roku.

Być może część z was chcia­ła­by sobie powieść Bradbury’ego przed sean­sem odświe­żyć. Książ­ka nie­ste­ty w Pol­sce póki co jest trud­no dostęp­na. Wszyst­ko jed­nak wska­zu­je, że ponow­nie tra­fi do sprze­da­ży za spra­wą wydaw­nic­twa Mag w ramach serii Arte­fak­ty jesz­cze w kwietniu!

 

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy