Aktualności

Biedronka z bestsellerami i książkami dla dzieci na mikołajki

Książ­ka na Miko­łaj­ki to dobry plan? Naj­lep­szy! A dzię­ki Bie­dron­ce moż­na zre­ali­zo­wać go taniej. W ponie­dzia­łek 13 listo­pa­da do dys­kon­tu wcho­dzi boga­ta ofer­ta tytu­łów za 24,99 zł lub 27,99 zł. Wśród nich: “Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem” J.R.R. Tol­kie­na, “Zrób to, kocha­nie” Kata­rzy­ny Mil­ler, “Kod Leonar­da Da Vin­ci” Dana Brow­na, “Bazar złych snów” Ste­phe­na Kin­ga, “Pra­gnie­nie” Jo Nes­bo czy “Dziec­ko. Dzien­nik Brid­get Jones” Helen Fielding.


Zaj­rzyj na inne nasze wiadomości!

Wkrót­ce każ­dy będzie mógł porzu­cić mugol­stwo i stać się cza­ro­dzie­jem! Szcze­gó­ły tutaj.

 

Jubi­ler­skie kopie jed­nych z naj­waż­niej­szych dzieł lite­rac­kich świa­ta powsta­ją w Pol­sce! Wię­cej prze­czy­tasz tutaj:

 

Peł­na gama emo­cji – wywiad z Nicho­la­sem Sparksem

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy