Aktualności Ekranizacje

Uwspółcześnione wersje powieści Jane Austen trafią na małe ekrany

Książ­ki Jane Austen chęt­nie są przez fil­mow­ców bra­ne na celow­nik. Dla przy­kła­du już sama Duma i uprze­dze­nie docze­ka­ła się ponad dzie­się­ciu adap­ta­cji z prze­zna­cze­niem dla dużych i małych ekra­nów. Ame­ry­kań­ska sieć tele­wi­zyj­na CW ogło­si­ła nie­daw­no roz­po­czę­cie prac nad kolej­nym pro­jek­tem, któ­ry oży­wić ma twór­czość Jane Austen. Ten będzie się jed­nak zna­czą­co wyróż­niał na tle pozo­sta­łych głów­nie za spra­wą jed­nej kon­kret­nej cechy.

Już sam tytuł pro­duk­cji jasno wska­zu­je, cze­go może­my się spo­dzie­wać. Nowy pro­jekt CW nazwa­ny został Modern Austen i będzie to serial, któ­ry osa­dzo­ne ory­gi­nal­nie w XIX wie­ku histo­rie prze­nie­sie do naszych cza­sów i prze­ło­ży je na współ­cze­sny język.

W pla­nach jest wypro­du­ko­wa­nie sze­ściu sezo­nów seria­lu, każ­dy z nich będzie adap­ta­cją innej książ­ki Jane Austen. Według zapo­wie­dzi odcin­ki – któ­rych licz­ba jak na razie pozo­sta­je tajem­ni­cą – będą trwać oko­ło godzi­ny każ­dy. W pierw­szej kolej­no­ści zoba­czy­my uwspół­cze­śnio­ną wer­sję Dumy i uprze­dze­nia. Akcja ma się roz­gry­wać w San Fran­ci­sco naszych czasów.

Głów­ną sce­na­rzyst­ką anto­lo­gii Modern Austen jest Ele­anor Bur­gess, któ­ra zna­na może być z podob­nej roli przy seria­lu Per­ry Mason pro­du­ko­wa­ne­go dla HBO. Serial będzie powsta­wał pod egi­dą stu­dia War­ner Bros. Television.

Na chwi­lę obec­ną nie­zna­na jest data pre­mie­ry czy choć­by obsa­da produkcji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy