Ekranizacje Zapowiedzi

Czerwona królowa Victorii Aveyard może doczekać się serialowej adaptacji

Wyda­na w 2015 debiu­tanc­ka powieść Vic­to­rii Avey­ard, zaty­tu­ło­wa­na Czer­wo­na kró­lo­wa, z miej­sca zyska­ła sta­tus mię­dzy­na­ro­do­we­go best­sel­le­ra. Książ­ka zapo­cząt­ko­wa­ła serię, na któ­rą dziś skła­da­ją się czte­ry głów­ne tomy i kil­ka opo­wia­dań. Jest duża szan­sa, że na prze­strze­ni kil­ku lat obej­rzy­my serial opar­ty na Czer­wo­nej kró­lo­wej. Pro­duk­cję zamó­wił ser­wis z tre­ścia­mi na żąda­nie Peacock.

Czer­wo­na kró­lo­wa prze­no­si nas do świa­ta przy­szło­ści, w któ­rym spo­łe­czeń­stwo podzie­lo­ne jest na uprzy­wi­le­jo­wa­nych, obda­rzo­nych nie­praw­do­po­dob­ny­mi zdol­no­ścia­mi srebr­nych i żyją­cych we względ­nym ubó­stwie, zwy­czaj­nych, nie­rzad­ko cie­mię­żo­nych czer­wo­nych. Głów­na boha­ter­ka, dziew­czy­na o imie­niu Mare, nale­ży do tej gor­szej kla­sy. Kie­dy jed­nak odkry­wa, że rów­nież posia­da moce zare­zer­wo­wa­ne dla szla­chec­kiej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, zna­ny świat sta­je u pro­gu rewolucji.

Sce­na­riusz do seria­lo­wej Czer­wo­nej kró­lo­wej piszą Beth Schwartz, zna­na z pra­cy przy takich pro­duk­cjach jak Arrow czy Legends of Tomor­row oraz autor­ka powie­ścio­we­go ory­gi­na­łu, Vic­to­ria Aveyard.

Do współ­two­rze­nia seria­lu zapro­szo­na zosta­ła Eli­za­beth Banks, aktor­ka wcie­la­ją­ca się mię­dzy inny­mi w postać Effie Trin­ket w fil­mo­wej adap­ta­cji Igrzysk śmier­ci. W Czer­wo­nej kró­lo­wej zagrać ma jed­ną z więk­szych dru­go­pla­no­wych ról, ale nie do tego ogra­ni­czy się jej udział w pro­jek­cie. Eli­za­beth Banks wyre­ży­se­ru­je rów­nież serial. Poza tym razem z mężem, Maxem Han­del­ma­nem, zosta­li pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi Czer­wo­nej królowej.

Pro­duk­cja znaj­du­je się na wcze­snym eta­pie prac.

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy