Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Chłopów od twórców Twojego Vincenta. Zobaczcie zwiastun!

Chło­pi” to kolej­ny film zre­ali­zo­wa­ny w nie­zwy­kłej tech­ni­ce malar­skiej przez DK i Hugh Welch­ma­nów. Aby mógł powstać, potrzeb­nych było ponad 200 tysię­cy godzin pra­cy przy płótnie.

Twój Vin­cent” (Loving Vin­cent) to bry­tyj­sko-pol­ski peł­no­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny w reży­se­rii DK Welch­man (wte­dy jesz­cze przed­sta­wia­ją­cej się jako Doro­ta Kobie­la) i Hugh Welch­ma­na, na pod­sta­wie sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go przez nich wspól­nie z Jac­kiem Deh­ne­lem. Film opo­wia­da­ją­cy o życiu i śmier­ci mala­rza Vin­cen­ta van Gogha tra­fił na ekra­ny kin w 2017 roku. Obej­rza­ło go 6 milio­nów osób.

Teraz DK Welch­man i Hugh Welch­man reży­se­ru­ją adap­ta­cję „Chło­pów”, nagro­dzo­nej Nagro­dą Nobla powie­ści Wła­dy­sła­wa Reymonta.

Ska­la dwóch fil­mów jest nie do porów­na­nia. „Twój Vin­cent” to kame­ral­ny film, gdzie jest dużo sta­tycz­nych ujęć, dia­lo­gów. „Chło­pi” to praw­dzi­we wido­wi­sko. W fil­mie mamy impo­nu­ją­ce sce­ny tań­ca, bitwy. To nie­sa­mo­wi­cie dyna­micz­ne uję­cia, kame­ra czę­sto wędru­je za boha­te­rem, wie­le dzie­je się w kadrze. Pra­ca nad dwo­ma fil­ma­mi oczy­wi­ście przy­no­si­ła wyzwa­nia, przy „Two­im Vin­cen­cie” two­rzy­li­śmy wie­le autor­skich roz­wią­zań, „Chło­pi” sta­wia­ją jed­nak poprzecz­kę znacz­nie wyżej – wyja­śnia reży­ser­ka. – Rey­mont swój opis świa­ta malo­wał sło­wa­mi, pod­czas gdy my malu­je­my film dosłow­nie w sty­lu jemu współ­cze­snych z ruchu Mło­dej Pol­ski, do któ­re­go Rey­mont też nale­żał. Na dużym ekra­nie poja­wią się inter­pre­ta­cje dzieł takich arty­stów jak Józef Cheł­moń­ski, Fer­dy­nand Rusz­czyc czy Julian Fałat.

By powsta­li „Chło­pi”, naj­pierw zre­ali­zo­wa­no film aktor­ski w gwiaz­dor­skiej obsa­dzie. W rolę Jagny wcie­li­ła się Kami­la Urzę­dow­ska, a oprócz niej zagra­li m.in. Miro­sław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konop­ka, Sonia Boho­sie­wicz, Mał­go­rza­ta Kożu­chow­ska, Robert Gula­czyk, Maciej Musiał, Doro­ta Sta­liń­ska i Julia Wieniawa.

Źró­dło Next Film

Potem do pra­cy przy­stą­pi­li mala­rze i malar­ki. Ponad 100 osób w czte­rech stu­diach znaj­du­ją­cych się w Pol­sce, w Ukra­inie, w Ser­bii i na Litwie malo­wa­ło na płót­nie obra­zy olej­ne, któ­re sta­ły się następ­nie klat­ka­mi fil­mu. Łącz­nie two­rze­nie obra­zów zaję­ło ponad 200 tysię­cy godzin pra­cy. Do malo­wa­nia wyko­rzy­sta­ne zosta­ły roz­pusz­czal­ne w wodzie far­by mar­ki Cobra fir­my Roy­al Talens – bar­dziej eko­lo­gicz­ne i bez­piecz­niej­sze dla osób pra­cu­ją­cych z nimi niż kla­sycz­ne. Następ­nie pra­ce malar­skie zosta­ły połą­czo­ne i uzu­peł­nio­ne przez oso­by spe­cja­li­zu­ją­ce się w ani­ma­cji, by całość fil­mu sta­ła się płyn­na i miła dla oka.

Film na tra­fić na ekra­ny 13 paź­dzier­ni­ka 2023 roku, a już dziś może­my podzi­wiać prze­pięk­ny zwiastun.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy