Ekranizacje

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore – fantastyczna krótkometrażówka dla każdego Niestatystycznego

Pre­zen­tu­je­my zdo­byw­cę Osca­ra 2012, w kate­go­rii krót­ko­me­tra­żo­wych ani­ma­cji, The Fan­ta­stic Fly­ing Books of Mr. Mor­ris Lessmore.

Trwa­ją­cy oko­ło 15 minut film to urze­ka­ją­ca, peł­na humo­ru i cie­szą­ca oko opo­wieść o magii ksią­żek. Twór­cy fil­mu przy­zna­ją, że pod­czas pra­cy inspi­ro­wał ich hura­gan Katri­na, postać Buste­ra Keato­na – ame­ry­kań­skie­go akto­ra kina nie­me­go, na któ­rym wzo­ro­wa­ny jest boha­ter fil­mu, Cza­ro­dziej z Oz oraz sze­ro­ko poję­ta miłość do ksią­żek. Nie­trud­no dostrzec tak­że inspi­ra­cje zaczerp­nię­te z kina nie­me­go oraz tech­ni­ko­lo­ro­wych musi­ca­li, z któ­rych sły­nę­ło nie­gdyś stu­dio MGM.

 

iPad App 推薦:The Fan­ta­stic Fly­ing Books of Mr. Mor­ris Les­smo­re (2011) from dama­works on Vimeo.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy