Aktualności Ekranizacje

W Chinach Podziemny krąg ma zupełnie inne zakończenie

Zda­rza się, że nie­któ­re adap­ta­cje fil­mo­we popu­lar­no­ścią prze­bi­ja­ją powie­ści, na pod­sta­wie któ­rych powsta­ły. Z takim przy­pad­kiem mamy do czy­nie­nia cho­ciaż­by przy Pod­ziem­nym krę­gu. Film Davi­da Fin­che­ra, zre­ali­zo­wa­ny na moty­wach książ­ki Chuc­ka Palah­niu­ka, dziś, po ponad dwóch deka­dach od pre­mie­ry, nadal darzo­ny jest szcze­gól­nym kul­tem. Nie wszy­scy jed­nak do pro­duk­cji z 1999 pod­cho­dzą z jed­na­ko­wym sza­cun­kiem. Swo­istej pro­fa­na­cji doko­na­no w Chi­nach, gdzie film dostał inne zakończenie.

Obraz Davi­da Fin­che­ra koń­czy się wiel­ką eks­plo­zją. Anar­chi­stycz­ny akt, efekt pla­nu Tyle­ra Dur­de­na, miał sta­no­wić sym­bo­licz­ną pró­bę znisz­cze­nia kon­sump­cjo­ni­zmu. W chiń­skiej wer­sji fil­mu nic takie­go się nie dzie­je. Cała sce­na z wybu­chem i walą­cy­mi się budyn­ka­mi zosta­ła wycię­ta. W zamian film wzbo­ga­cił się o plan­szę, infor­mu­ją­cą widzów, że poli­cja pokrzy­żo­wa­ła nie­cny plan Tyle­ra, zdą­ża­jąc na czas z inter­wen­cją i aresz­tu­jąc kry­mi­na­li­stów. Co wię­cej, sam Tyler miał­by w tej alter­na­tyw­nej wer­sji tra­fić po roz­pra­wie do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, z któ­re­go po sku­tecz­nym lecze­niu wycho­dzi w 2012 roku.

Pod­ziem­ny krąg ze zmie­nio­nym zakoń­cze­niem dostęp­ny jest na jed­nej z chiń­skich plat­form stre­amin­go­wych, Ten­cent Video. Póki co w spra­wie alter­na­tyw­ne­go fina­łu nie wypo­wie­dział się ani ser­wis, na któ­rym film wylą­do­wał, ani żad­na z chiń­skich orga­ni­za­cji rzą­do­wych zwią­za­nych z tema­tem. Pod­ziem­ny krąg z prze­edy­to­wa­nym zakoń­cze­niem musi być jed­nak spra­wą dość świe­żą. CNN wspo­mi­na, że jesz­cze w 2017 pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go w Szan­gha­ju obraz był wyemi­to­wa­ny z ory­gi­nal­nym zakończeniem.

Chi­ny mają bar­dzo dłu­gą tra­dy­cję cen­zu­ro­wa­nia dzieł kul­tu­ry, zarów­no wła­snych, jak w szcze­gól­no­ści tych napły­wa­ją­cych zza gra­ni­cy. CNN wspo­mi­na o jesz­cze jed­nym dość zabaw­nym przy­pad­ku. Gra o tron zosta­ła ponoć tak bar­dzo okro­jo­na ze scen wzbu­dza­ją­cych moral­ne zgor­sze­nie, że nie­któ­rzy widzo­wie narze­ka­li, że wido­wi­sko zmie­ni­ło się w doku­ment o śre­dnio­wiecz­nych zam­kach europejskich.

źró­dło cnn


Praw­do­po­dob­nie naj­faj­niej­sze skar­pet­ki z moty­wa­mi ksią­żek w Pol­sce! Zaj­rzyj na Molom.pl!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy