Ekranizacje Zapowiedzi

Wyrwa Wojciecha Chmielarza w marcu w kinach

Karolina Gruszka i Tomasz Kot wystąpią w rolach głównych w ekranizacji „Wyrwy” Wojciecha Chmielarza. To thriller psychologiczny, w którym mężczyzna musi zmierzyć się z sekretami z życia właśnie zmarłej żony.

– No dobra. Wycho­dzi na to, że to już ofi­cjal­ne. 17 mar­ca, pre­mie­ra fil­mo­wej „Wyrwy”. Uprze­dza­jąc pyta­nia – nie, nie widzia­łem jesz­cze. Ale po tym co widzia­łem na pla­nie, mam ogrom­ne zaufa­nie do całej eki­py. Bo to ludzie, któ­rzy z jed­nej stro­ny potra­fią w kino, a z dru­giej mie­li ogrom­ny sza­cu­nek do pier­wo­wzo­ru lite­rac­kie­go. Co ozna­cza, że zmie­ni­li tyle, ile trze­ba było, żeby dosto­so­wać książ­kę do wyma­gań ekra­nu i żeby to się dobrze oglą­da­ło, ale rów­no­cze­śnie nie pró­bo­wa­li na siłę zro­bić z tego jakiejś innej opo­wie­ści. Strasz­nie jestem cie­kaw efek­tów, strasz­nie – oznaj­mił Woj­ciech Chmie­larz na Face­bo­oku. – Pyta­cie Pań­stwo, gdzie będzie moż­na zoba­czyć. Naj­pierw w kinach (!) potem na plat­for­mie nc+.

 

Głów­nym boha­te­rem „Wyrwy” jest Maciej Tom­ski (w tej roli Tomasz Kot). Męż­czy­zna dowia­du­je się, że jego żona wła­śnie zgi­nę­ła w wypad­ku samo­cho­do­wy i musi zmie­rzyć się z tym, jak powie­dzieć o sytu­acji dwóm córecz­kom i teściom. Jed­no­cze­śnie spa­da na nie­go kolej­ny cię­żar – żona powie­dzia­ła, że jedzie na dele­ga­cję pod Kra­ków… a wypa­dek miał miej­sce pod Mrą­go­wem. W dodat­ku na jej pogrze­bie poja­wia się tajem­ni­czy męż­czy­zna. Maciej odkry­wa, że jego żona mia­ła mnó­stwo sekre­tów i że tak napraw­dę nigdy jej nie znał.


Wyrwa to opo­wieść o poczu­ciu stra­ty i roz­pa­czy zmie­nia­ją­cej się w gniew, któ­ry szu­ka ujścia. To tak­że histo­ria splą­ta­nych uczuć, trud­nej przy­jaź­ni i kon­se­kwen­cji życio­wych błę­dów – gło­si opis wydaw­ni­czy powieści.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy