Zapowiedzi

Neil Gaiman współtworzy miniserial oparty na jego Chłopakach Anansiego

Wszyst­ko wska­zu­je, że współ­pra­ca Neila Gaima­na z Ama­zo­nem ukła­da się bar­dzo dobrze. Po suk­ce­sie seria­lu opar­te­go na napi­sa­nej przez nie­go i Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta powie­ści Dobry omen zapo­wie­dzia­ny został dru­gi sezon tej pro­duk­cji. Powsta­nie rów­nież adap­ta­cja innej książ­ki Neila Gaima­na. Ama­zon zamó­wił wła­śnie mini­se­rial opo­wia­da­ją­cy histo­rię doro­słych synów afry­kań­skie­go boga pają­ka Anansiego.

Głów­nym boha­te­rem Chło­pa­ków Anan­sie­go jest Gru­by Char­lie, któ­re­go brat zde­ter­mi­no­wa­ny jest uczy­nić jego życie bar­dziej inte­re­su­ją­cym. A bio­rąc pod uwa­gę, że Char­lie i Spi­der są syna­mi boga pają­ka Anan­sie­go, moż­na spo­dzie­wać się, że przy reali­za­cji celu nie­jed­na rzecz pój­dzie nie tak.

Pan Nan­cy pozo­sta­wił Gru­be­mu Char­lie­mu w spad­ku róż­ne rze­czy. A wśród nich wyso­kie­go, przy­stoj­ne­go nie­zna­jo­me­go, któ­ry zja­wia się pew­ne­go dnia przed drzwia­mi i twier­dzi, że jest jego utra­co­nym bra­tem. Bra­tem tak róż­nym od Gru­be­go Char­lie­go, jak noc róż­ni się od dnia, bra­tem, któ­ry zamie­rza poka­zać Char­lie­mu, jak się wylu­zo­wać i zaba­wić… tak jak kie­dyś ojciec. I nagle życie Gru­be­go Char­lie­go sta­je się aż nazbyt inte­re­su­ją­ce. Bo widzi­cie, jego ojciec nie był takim zwy­kłym ojcem, lecz Anan­sim, bogiem-oszu­stem. Anan­sim, bun­tow­ni­czym duchem, zmie­nia­ją­cym porzą­dek świa­ta, two­rzą­cym bogac­twa z nicze­go i pła­ta­ją­cym figle dia­błu. Nie­któ­rzy twier­dzi­li, że potra­fił oszu­kać nawet Śmierć, czy­ta­my w opi­sie pol­skie­go wyda­nia powieści.

Neil Gaiman i Douglas Mac­kin­non będą spra­wo­wać rolę show­run­ne­rów. Do zespo­łu sce­na­rzy­stów zapro­sze­ni zosta­li Len­ny Hen­ry, Arvind Ethan David, Kara Smith i Rache­al Ofo­ri. Wia­do­mo już, że pierw­szy odci­nek wyre­ży­se­ru­je Hanel­le M. Cul­pep­per. Pozo­sta­ły­mi reży­se­ra­mi zosta­li Jer­ma­in Julien i Azhur Saleem.

Ama­zon chce, żeby adap­ta­cja Chło­pa­ków Anan­sie­go była mini­se­ria­lem. Cała fabu­ła ma zamknąć się w sze­ściu odcin­kach. Mimo że postać Anan­sie­go poja­wia­ła się w pro­du­ko­wa­nych przez sta­cję Starz Ame­ry­kań­skich bogach, seria­le nie będą ze sobą fabu­lar­nie związane.

Zdję­cia rusza­ją jesz­cze w tym roku w Szkocji.

źró­dło deadline

zdję­cie głów­ne Ståle Grut nrk­be­ta wiki­pe­dia na licen­cji CC BY-SA 2.0

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy