Zapowiedzi

Przedpremierowy fragment powieści Początek Dana Browna!

3 paź­dzier­ni­ka świa­to­wa pre­mie­ra naj­now­szej powie­ści Dana Brow­na. Dzię­ki wydaw­nic­twu Sonia Dra­ga publi­ku­je­my spe­cjal­nie dla Was frag­ment książki!

Robert Lang­don, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Harvar­da, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie iko­no­lo­gii reli­gij­nej i sym­bo­li, przy­by­wa do Muzeum Gug­gen­he­ima w Bil­bao, gdzie ma dojść do ujaw­nie­nia odkry­cia, któ­re „na zawsze zmie­ni obli­cze nauki”. Gospo­da­rzem wie­czo­ru jest Edmond Kirsch, czter­dzie­sto­let­ni miliar­der i futu­ry­sta, któ­re­go osza­ła­mia­ją­ce wyna­laz­ki i śmia­łe prze­po­wied­nie zapew­ni­ły mu roz­głos na całym świe­cie. Kirsch, któ­ry dwa­dzie­ścia lat wcze­śniej był jed­nym z pierw­szych stu­den­tów Lang­do­na na Harvar­dzie, pla­nu­je ujaw­nić infor­ma­cję, któ­ra będzie sta­no­wić odpo­wiedź na fun­da­men­tal­ne pyta­nia doty­czą­ce ludz­kiej egzystencji.

Gdy Lang­don i kil­ku­set innych gości w osłu­pie­niu oglą­da ory­gi­nal­ną pre­zen­ta­cję, wie­czór zmie­nia się w cha­os, a cen­ne odkry­cie Kir­scha może prze­paść na zawsze. Chcąc sta­wić czo­ła nie­uchron­ne­mu zagro­że­niu, Lang­don musi ucie­kać z Bil­bao. Towa­rzy­szy mu Ambra Vidal, ele­ganc­ka dyrek­tor­ka muzeum, któ­ra poma­ga­ła Kir­scho­wi zor­ga­ni­zo­wać wyda­rze­nie. Razem uda­ją się do Bar­ce­lo­ny i podej­mu­ją nie­bez­piecz­ną misję odna­le­zie­nia kryp­to­gra­ficz­ne­go hasła, któ­re sta­no­wi klucz do sekre­tu Kirscha…

Książ­kę może­cie zaku­pić tutaj – http://www.soniadraga.pl/produkt/2627/thriller-i-sensacja.html

Książ­kę zaku­pi­cie TUTAJ

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy