Ekranizacje Zapowiedzi

HBO Max zaprezentowało zwiastun serialu na podstawie bestsellerowej Stacji Jedenaście Emily St. John Mandel

Motyw epi­de­mii w popkul­tu­rze w związ­ku z ogól­no­świa­to­wym kry­zy­sem covi­do­wym w zeszłym roku, rów­nież w bie­żą­cym, wybrzmiał na nowo. W tę tema­ty­kę zna­ko­mi­cie wpi­su­je się wyda­na w 2014 powieść Emi­ly St. John Man­del, zaty­tu­ło­wa­na Sta­cja Jede­na­ście. Na zle­ce­nie HBO Max two­rzo­na jest seria­lo­wa adap­ta­cja. Pro­duk­cja zade­biu­to­wać ma na plat­for­mie ofe­ru­ją­cej tre­ści na żąda­nie w grud­niu. Przed kil­ko­ma dnia­mi opu­bli­ko­wa­ny został pierw­szy zwiastun.

Sta­cja Jede­na­ście to melan­cho­lij­na opo­wieść o życiu na Zie­mi w cza­sach przed i po epi­de­mii wyjąt­ko­wo zja­dli­wej grypy.

Wstrzą­sa­ją­ca, nie­sa­mo­wi­cie przej­mu­ją­ca Sta­cja Jede­na­ście to powieść, któ­rej akcja toczy się w ponu­rych cza­sach po upad­ku cywi­li­za­cji i przed­sta­wia nie­zwy­kłą histo­rię hol­ly­wo­odz­kie­go gwiaz­do­ra, jego nie­do­szłe­go ratow­ni­ka oraz wędru­ją­cej gru­py arty­stów, prze­mie­rza­ją­cej znisz­czo­ne tere­ny Wiel­kich Jezior i goto­wej oddać wszyst­ko w imię sztu­ki i czło­wie­czeń­stwa, czy­ta­my w opi­sie pol­skie­go wyda­nia książki.

Sta­cję Jede­na­ście na medium seria­lo­we adap­tu­je Patrick Some­rvil­le jako show­run­ner. Reży­se­rem pro­duk­cji jest Hiro Murai. W seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Mac­ken­zie Davis, Himesh Patel, Daniel Zovat­to, David Wil­mot, Matil­da Law­ler, Phi­lip­pi­ne Vel­ge, Nabha­an Rizwan, Lori Pet­ty, Gael Gar­cìa Ber­nal i Daniel­le Deadwyler.

HBO Max zapre­zen­to­wa­ło pierw­szy ofi­cjal­ny zwia­stun seria­lu. Mate­riał zdra­dza, że Sta­cja Jede­na­ście na plat­for­mie zadebiutuje16 grudnia.

źró­dło deadline/hbo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy