Zapowiedzi

Kolekcja książek Stephena Kinga wkrótce w sprzedaży

15 maja 2017 roku nastą­pi pre­mie­ra “Kolek­cji Mistrza Gro­zy”, czy­li naj­bar­dziej kom­plet­nej serii wydaw­ni­czej utwo­rów Ste­phe­na Kin­ga. Już teraz moż­na zamó­wić je w pre­nu­me­ra­cie obej­mu­ją­cej dar­mo­wą prze­sył­kę oraz wyjąt­ko­we prezenty.

Kolek­cja będzie podzie­lo­na łącz­nie na 21 paczek – po trzy tomy każ­da, z wyjąt­kiem ostat­niej liczą­cej czte­ry tomy. Ostat­nia z paczek zosta­nie wysła­na do pre­nu­me­ra­to­rów 16 paź­dzier­ni­ka 2019 roku. Dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną uzu­peł­nić swo­je księ­go­zbio­ry, jest to pozy­cja obowiązkowa.

Tom pierw­szy poja­wi się w kio­skach już 15 maja w pro­mo­cyj­nej cenie 7,99zł, a kolej­ne wycho­dzić będą co 2 tygodnie.

Jest moż­li­wość zamó­wie­nia edy­cji limi­to­wa­nej w któ­rej skład wchodzi:

• meta­lo­wa pod­pór­ka do książek

• płó­cien­na torba

• kubek

• ple­cak

• słu­cho­wi­sko “Lśnie­nie”

Zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my tutaj: https://literia.pl/king

W kolek­cji uka­żą się:

Tom 01: Mise­ry (15. 05. 2017)
Tom 02: Zie­lo­na Mila (31. 05. 2017)
Tom 03: Cmę­tarz zwie­żąt (14. 06. 2017)
Tom 04: Car­rie (28. 06. 2017)
Tom 05: Chud­szy (12. 07. 2017)
Tom 06: Łow­ca snów, część 1 (26. 07. 2017)
Tom 07: Łow­ca snów, część 2 (09. 08. 2017)
Tom 08: Buick 8 (23. 08. 2017)
Tom 09: Gra Geral­da (06. 09. 2017)
Tom 10: Ręka mistrza, część 1 (20. 09. 2017)
Tom 11: Ręka mistrza, część 2 (04. 10. 2017)
Tom 12: Dolo­res Cla­ibor­ne (18. 10. 2017)
Tom 13: Lśnie­nie (31. 10. 2017)
Tom 14: Despe­ra­cja, część 1 (15. 11. 2017)
Tom 15: Despe­ra­cja, część 2 (29. 11. 2017)
Tom 16: Wiel­ki marsz (13. 12. 2017)
Tom 17: Ucie­ki­nier (27. 12. 2017)
Tom 18: Tali­zman, część 1 (10. 01. 2018)
Tom 19: Tali­zman, część 2 (24. 01. 2018)
Tom 20: Rose Mad­der (07. 02. 2018)
Tom 21: Stu­ko­stra­chy, część 1 (21. 02. 2018)
Tom 22: Stu­ko­stra­chy, część 2 (07. 03. 2018)
Tom 23: Dziew­czy­na, któ­ra kocha­ła Toma Gor­do­na (21. 03. 2018)
Tom 24: Joy­land (04. 04. 2018)
Tom 25: Marze­nia i kosz­ma­ry, część 1 (18. 04. 2018)
Tom 26: Marze­nia i kosz­ma­ry, część 2 (30. 04. 2018)
Tom 27: Ostat­ni bastion Bar­ta Dawe­sa (16. 05. 2018)
Tom 28: Czar­ny dom, część 1 (30. 05. 2018)
Tom 29: Czar­ny dom, część 2 (13. 06. 2018)
Tom 30: Bla­ze (27. 06. 2018)
Tom 31: Pod kopu­łą, część 1 (11. 07. 2018)
Tom 32: Pod kopu­łą, część 2 (25. 07. 2018)
Tom 33: Pod­pa­lacz­ka (08. 08. 2018)
Tom 34: Worek kości, część 1 (22. 08. 2018)
Tom 35: Worek kości, część 2 (05. 09. 2018)
Tom 36: Mia­stecz­ko Salem (19. 09. 2018)
Tom 37: Skle­pik z marze­nia­mi, część 1 (03. 10. 2018)
Tom 38: Skle­pik z marze­nia­mi, część 2 (17. 10. 2018)
Tom 39: Dan­se Maca­bre (31. 10. 2018)
Tom 40: Dallas’63, część 1 (14. 11. 2018)
Tom 41: Dallas’63, część 2 (28. 11. 2018)
Tom 42: Noc­na zmia­na (12. 12. 2018)
Tom 43: Mar­twa stre­fa (27. 12. 2018)
Tom 44: Czte­ry po pół­no­cy, część 1 (09. 01. 2019)
Tom 45: Czte­ry po pół­no­cy, część 2 (23. 01. 2019)
Tom 46: Chri­sti­ne (06. 02. 2019)
Tom 47: Bez­sen­ność, część 1 (20. 02. 2019)
Tom 48: Bez­sen­ność, część 2 (06. 03. 2019)
Tom 49: Cujo (20. 03. 2019)
Tom 50: Histo­ria Lisey, część 1 (03. 04. 2019)
Tom 51: Histo­ria Lisey, część 2 (17. 04. 2019)
Tom 52: Oczy smo­ka (30. 04. 2019)
Tom 53: Wszyst­ko jest względ­ne (15. 05. 2019)
Tom 54: Prze­bu­dze­nie (29. 05. 2019)
Tom 55: Komór­ka (12. 06. 2019)
Tom 56: Dok­tor Sen, część 1 (26. 06. 2019)
Tom 57: Dok­tor Sen, część 2 (10. 07. 2019)
Tom 58: Regu­la­to­rzy (24. 07. 2019)
Tom 59: Bazar złych snów, część 1 (07. 08. 2019)
Tom 60: Bazar złych snów, część 2 (21. 08. 2019)
Tom 61: Czte­ry pory roku (04. 09. 2019)
Tom 62: Szkie­le­to­wa zało­ga (18. 09. 2019)
Tom 63: Rok wil­ko­ła­ka (02. 10. 2019)
Tom 64: Sztorm stu­le­cia (16. 10. 2019)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy