Ekranizacje Zapowiedzi

To już oficjalne – powstaje drugi sezon serialu Cień i kość na podstawie prozy Leigh Bardugo

Net­flix ofi­cjal­nie ogło­sił, że powsta­nie dru­gi sezon seria­lu Cień i kość. I chy­ba dla niko­go nie jest to zasko­cze­niem. Wszak pierw­szy sezon opar­tej na twór­czo­ści Leigh Bar­du­go pro­duk­cji cie­szył się ogrom­ną popu­lar­no­ścią na całym świe­cie. Trzy­ma­ją­ca w napię­ciu fabu­ła, świet­nie dobra­na obsa­da, zre­ali­zo­wa­ne z roz­ma­chem zdję­cia i bar­dzo dobrze wyglą­da­ją­ce efek­ty spe­cjal­ne – wszyst­ko to zade­cy­do­wa­ło o suk­ce­sie widowiska.

Net­flix pochwa­lił się wyni­ka­mi oglą­dal­no­ści Cie­nia i kości. Przez nie­ca­ły mie­siąc od pre­mie­ry pierw­szy sezon obej­rza­no w ponad 55 milio­nach gospo­darstw domo­wych, przy czym w 79 kra­jach zajął pierw­sze miej­sce w kate­go­riach popu­lar­no­ści. Pro­duk­cja naj­chęt­niej oglą­da­na była mię­dzy inny­mi w Austra­lii, Bra­zy­lii, Niem­czech, Rosji, Hisz­pa­nii, RPA i USA.

Według zapo­wie­dzi dru­gi sezon będzie skła­dał się z ośmiu godzin­nych odcin­ków. Na ekra­nach ponow­nie zoba­czy­my zna­jo­me już twa­rze. Powró­cą więc Jes­sie Mei Li (Ali­na Star­kov), Archie Renaux (Maly­en Oret­sev), Fred­dy Car­ter (Kaz Brek­ker), Ami­ta Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Bar­nes (Gene­rał Kiri­gan), Daniel­le Gal­li­gan (Nina Zenik) i Cala­han Skog­man (Mat­thias Helvar).

To wła­śnie ci akto­rzy w zre­ali­zo­wa­nym przez Net­flix kli­pie prze­ka­za­li wie­ści o szy­ko­wa­nej kon­ty­nu­acji serialu:

Oczy­wi­ście w dru­gim sezo­nie wpro­wa­dzo­ne zosta­ną rów­nież nowe posta­ci. Póki co jed­nak szcze­gó­łów odno­śnie do castin­gów brak.

Show­run­ne­rem Cie­nia i kości jest Eric Heis­se­rer. W pra­ce przy pro­duk­cji zaan­ga­żo­wa­na jest tak­że autor­ka powie­ścio­we­go pier­wo­wzo­ru, Leigh Bardugo.

Piszę o uni­wer­sum Gri­szów już od pra­wie dzie­się­ciu lat, więc jestem zachwy­co­na, że będzie­my mogli kon­ty­nu­ować tę przy­go­dę. Jest tak wie­le miejsc, któ­re led­wo zdą­ży­li­śmy odwie­dzić i nie mogę się docze­kać, aby przed­sta­wić widzom wię­cej świę­tych, żoł­nie­rzy, ban­dy­tów, zło­dziei, ksią­żąt i sze­re­gow­ców, któ­rzy spra­wia­ją, że ten świat jest tak zabaw­ny do odkry­wa­nia. To będzie praw­dzi­wa magia widzieć, jak nasza genial­na, uta­len­to­wa­na obsa­da się powięk­sza, sko­men­to­wa­ła Leigh Bardugo.

źró­dło: netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy