Aktualności Zapowiedzi

Powstaną gry na podstawie książek Jacka Piekary

Stu­dio The Dust pod­ję­ło współ­pra­cę z popu­lar­nym pol­skim pisa­rzem fan­ta­sy i stwo­rzą wspól­nie gry na kan­wie powie­ści z „Cyklu Inkwi­zy­tor­skie­go”. Jacek Pie­ka­ra i The Dust z Gru­py Me & My Friends pod­pi­sa­li umo­wę 25 mar­ca i roz­po­czy­na­ją pra­ce nad pro­duk­cją.  

The Dust prze­nie­sie świat stwo­rzo­ny na kar­tach powie­ści Jac­ka Pie­ka­ry do świa­ta gamin­gu. Na mocy umo­wy pod­pi­sa­nej 25 mar­ca 2019 r., wro­cław­skie stu­dio dewe­lo­per­skie zaku­pi­ło pra­wa do wypro­du­ko­wa­nia gry na PC oraz kon­so­le. Stu­dio zamie­rza rów­nież stwo­rzyć i dys­try­bu­ować grę na plat­for­my mobil­ne. Zarów­no The Dust, jak i Jacek Pie­ka­ra prze­wi­du­ją, że będzie to pierw­sza z serii gier, któ­re będą skie­ro­wa­ne dla star­szej mło­dzie­ży i doro­słych.

Jacek Pie­ka­ra jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pisa­rzy fan­ta­sy w Pol­sce, zna­nym przede wszyst­kim jako autor tzw. „Cyklu Inkwi­zy­tor­skie­go”. Stwo­rzo­ne przez nie­go posta­ci, histo­rie i dia­lo­gi sta­ną się kan­wą gier, któ­re wypro­du­ku­je stu­dio The Dust. Cykl przed­sta­wia przy­go­dy inkwi­zy­to­ra Mor­di­me­ra Mad­der­di­na osa­dzo­ne w alter­na­tyw­nej, fik­cyj­nej wer­sji rene­san­so­wej Euro­py. Akcja powie­ści toczy się pięt­na­ście wie­ków po tym jak Jezus Chry­stus zstą­pił z krzy­ża, uka­rał swo­ich prze­śla­dow­ców i objął wła­dzę w Impe­rium Rzym­skim. Pisarz pla­nu­je wyda­nie dal­szych ksią­żek w ramach cyklu – obec­nie obej­mu­je on 12 tomów.

- W świe­cie, w któ­rym “ludzie widzie­li już wszyst­ko” chce­my im poka­zać: nie, tego jesz­cze nie widzie­li­ście. Chce­my im powie­dzieć: zapro­wa­dzi­my was do miejsc, w któ­rych prze­ży­je­cie uni­kal­ne przy­go­dy i w któ­rym spo­tka­cie ludzi, o któ­rych na dobre czy na złe, będzie­cie myśle­li jako o wro­gach albo przy­ja­cio­łach z krwi i kości. Chce­my was zabrać nie tyl­ko na przy­go­do­wą karu­ze­lę, ale rów­nież na emo­cjo­nal­ny rol­ler­co­aster. I jeśli zej­dzie­cie z nie­go uczu­cio­wo obo­la­li i poha­ra­ta­ni, to pamię­taj­cie: wła­śnie o to nam cho­dzi­ło! – mówi Jacek Pie­ka­ra, pisarz i autor „Cyklu Inkwi­zy­tor­skie­go”.

- Ze wzglę­du na ska­lę przed­się­wzię­cia grę chce­my zre­ali­zo­wać w cią­gu kil­ku naj­bliż­szych lat. Obec­nie dopra­co­wu­je­my kon­cep­cję całej pro­duk­cji i koń­czy­my budo­wę dedy­ko­wa­ne­go zespo­łu, w ramach któ­re­go zatrud­ni­my kolej­nych doświad­czo­nych spe­cja­li­stów m.in. pro­gra­mi­stów i gra­fi­ków 3D – mówi Jakub Wolff, CEO The Dust oraz Gru­py Me & My Friends.

Roz­mo­wy z Jac­kiem Pie­ka­rą roz­po­czę­ły się w ubie­głym roku i zakoń­czy­ły pod­pi­sa­niem listu inten­cyj­ne­go 4 grud­nia 2018 r. Umo­wa zosta­ła zawar­ta 25 mar­ca 2019 r., zapew­nia obu stro­nom ryn­ko­we stan­dar­dy współ­pra­cy i prze­wi­du­je aktyw­ny udział pisa­rza w pra­cach nad kre­acją gry.

źró­dło: infor­ma­cja pra­so­wa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy