Aktualności Zapowiedzi

Ujawniona została osoba, która napisze ciąg dalszy bestsellerowej serii Millennium

Przed dwo­ma tygo­dnia­mi szwedz­kie wydaw­nic­two Pola­ris ogło­si­ło, że pozy­ska­ło pra­wa do kon­ty­nu­owa­nia powie­ścio­wej serii Mil­len­nium, zapo­cząt­ko­wa­nej przez Stie­ga Lars­so­na, a po jego śmier­ci pisa­nej przez Davi­da Lager­crant­za. Wte­dy jesz­cze trwa­ły poszu­ki­wa­nia auto­ra dla nowej try­lo­gii z cyklu. Wydaw­nic­two Pola­ris w koń­cu poin­for­mo­wa­ło, że dal­sze losy Mika­ela Blom­kvi­sta i Lis­beth Salan­der opi­sze Karin Smirnoff.

Nowa autor­ka serii Mil­len­nium uro­dzi­ła się w 1964 w szwedz­kim mie­ście Umeå. Na swo­im kon­cie ma już czte­ry powie­ści. Jej lite­rac­ki debiut, pierw­szy tom try­lo­gii o Janie Kip­po, spo­tkał się z bar­dzo dobrym przy­ję­ciem szwedz­kich czy­tel­ni­ków i kry­ty­ków. Powieść otrzy­ma­ła mię­dzy inny­mi nomi­na­cję do pre­sti­żo­wej Nagro­dy Augu­sta, a tak­że zosta­ła uzna­na za naj­lep­szą powieść 2018 roku przez szwedz­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Księ­ga­rzy. Kolej­ne czę­ści serii cie­szy­ły się rów­nie pozy­tyw­nym odze­wem. Nie­ste­ty żad­na z jej ksią­żek nie zosta­ła jesz­cze wyda­na w Pol­sce. Wkrót­ce praw­do­po­dob­nie się to zmieni.

Teraz Karin Smir­noff zosta­ła zaan­ga­żo­wa­na do napi­sa­nia nowej try­lo­gii z cyklu Mil­len­nium. Pisar­ka bez waha­nia przy­ję­ła pro­po­zy­cję, mimo że tym samym musia­ła na bok odło­żyć wła­sne projekty.

Będę nadal poru­sza­ła tema­ty waż­ne dla Stie­ga Lars­so­na, takie jak prze­moc, nad­uży­cia wła­dzy oraz współ­cze­sne pro­ble­my poli­tycz­ne. Nie­wy­klu­czo­ne, że akcję powie­ści prze­nio­sę na pół­noc Szwe­cji, gdzie miesz­kam, zapo­wie­dzia­ła Karin Smirnoff.

Data pre­mie­ry pierw­szej czę­ści nowej try­lo­gii nie jest jesz­cze zna­na, podob­nie zresz­tą jak jej tytuł.

źró­dło dziennik.pl/svt.se

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy