Sprawdzasz tag

David Lagercrantz

Aktualności Zapowiedzi

Ujawniona została osoba, która napisze ciąg dalszy bestsellerowej serii Millennium

Przed dwo­ma tygo­dnia­mi szwedz­kie wydaw­nic­two Pola­ris ogło­si­ło, że pozy­ska­ło pra­wa do kon­ty­nu­owa­nia powie­ścio­wej serii Mil­len­nium, zapo­cząt­ko­wa­nej przez Stie­ga Lars­so­na, a po jego śmier­ci pisa­nej przez Davi­da Lager­crant­za. Wte­dy jesz­cze trwa­ły poszu­ki­wa­nia auto­ra dla nowej try­lo­gii z cyklu. Wydaw­nic­two Pola­ris w koń­cu poin­for­mo­wa­ło, że dal­sze losy Mika­ela Blom­kvi­sta i Lis­beth Salan­der opi­sze Karin Smir­noff. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Szykuje się kontynuacja bestsellerowej serii Millennium

Na punk­cie best­sel­le­ro­wej serii Mil­len­nium osza­lał cały świat. Pierw­sze trzy tomy napi­sał Stieg Lars­son. Po jego śmier­ci cykl kon­ty­nu­ował David Lager­crantz. Na dru­giej try­lo­gii seria mia­ła się zakoń­czyć. Tym­cza­sem, oka­zu­je się, że czy­tel­ni­cy będą mogli poznać dal­sze pery­pe­tie Mika­ela Blom­kvi­sta i Lis­beth Salan­der. Szwedz­ki wydaw­ca zapo­wie­dział kolej­ne trzy tomy. Czy­taj dalej

-->