Aktualności

Szykuje się kontynuacja bestsellerowej serii Millennium

Na punk­cie best­sel­le­ro­wej serii Mil­len­nium osza­lał cały świat. Pierw­sze trzy tomy napi­sał Stieg Lars­son. Po jego śmier­ci cykl kon­ty­nu­ował David Lager­crantz. Na dru­giej try­lo­gii seria mia­ła się zakoń­czyć. Tym­cza­sem, oka­zu­je się, że czy­tel­ni­cy będą mogli poznać dal­sze pery­pe­tie Mika­ela Blom­kvi­sta i Lis­beth Salan­der. Szwedz­ki wydaw­ca zapo­wie­dział kolej­ne trzy tomy.

Dotych­czas powie­ści z serii Mil­len­nium uka­zy­wa­ły się w Szwe­cji nakła­dem wydaw­nic­twa Nor­stedts. Fir­ma jed­nak utra­ci­ła pra­wa do wyda­wa­nia kolej­nych ksią­żek po opu­bli­ko­wa­niu try­lo­gii, napi­sa­nej przez Davi­da Lager­crant­za. Od tam­te­go cza­su minę­ły już pra­wie trzy lata.

Nie­spo­dzie­wa­nie wydaw­nic­two Pola­ris poin­for­mo­wa­ło, że naby­ło pra­wa do kon­ty­nu­owa­nia cyklu. W ofi­cjal­nym oświad­cze­niu fir­ma prze­ka­za­ła, że powsta­ną trzy nowe powie­ści, opi­su­ją­ce dal­sze losy Mika­ela Blom­kvi­sta i Lis­beth Salander.

Seria o Mika­elu Blom­kvi­ście i Lis­beth Salan­der zachwy­ca, a David Lager­crantz wyko­nał fan­ta­stycz­ną robo­tę, kie­dy prze­jął ste­ry. Móc wziąć tę uwiel­bia­ną serię i ją kon­ty­nu­ować jako jej wydaw­ca, to nie tyl­ko osza­ła­mia­ją­ce i zaszczyt­ne, ale rów­nież bar­dzo pokrze­pia­ją­ce doświad­cze­nie. Jeste­śmy szczę­śli­wi, że obda­rzo­no nas takim zaufa­niem. Zro­bi­my wszyst­ko, by z nowym auto­rem kon­ty­nu­ować wiel­kość Mil­len­nium z zacho­wa­niem posza­no­wa­nia dla ory­gi­na­łu, powie­dział Jonas Axels­son z Polaris.

W chwi­li obec­nej wydaw­ca poszu­ku­je odpo­wied­nie­go auto­ra dla nowej try­lo­gii z cyklu Millennium.

źró­dło reuters

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy