Aktualności

Najciekawsi autorzy Wydawnictwa Literackiego – tylko dziś ebooki za ‑50%

Wydaw­nic­two Lite­rac­kie auto­ra­mi stoi! Swo­je książ­ki wyda­wa­li tam mię­dzy inny­mi Cze­sław Miłosz, Wisła­wa Szym­bor­ska, Anto­ni Kępiń­ski, Witold Gom­bro­wicz czy Sta­ni­sław Lem. Wydaw­nic­two Lite­rac­kie to jed­no z naj­cie­kaw­szych i naj­waż­niej­szych pol­skich wydaw­nictw, pod któ­re­go szyl­dem nadal uka­zu­ją się książ­ki cenio­nych i uzna­nych pisa­rzy, jak i mło­dych czy debiu­tu­ją­cych auto­rów. War­to też zwró­cić uwa­gę na zna­ko­mi­te nazwi­ska lite­ra­tu­ry świa­to­wej, któ­rych twór­czość pol­skie­mu czy­tel­ni­ko­wi przy­bli­żył WL – Phi­lip Roth, Jona­than Lit­tell i Mar­tín Capar­rós to zale­d­wie wierz­cho­łek góry lodowej.

29 sierp­nia w księ­gar­ni inter­ne­to­wej Woblink.com będzie­cie mie­li szan­sę nad­ro­bić czy­tel­ni­cze zaku­py, bowiem wszyst­kie ebo­oki Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go będą prze­ce­nio­ne o 50%!

Tylko dziś Wydawnictwo Literackie -50%

Sprawdź pro­mo­cję na Woblink.com

Olga Tokarczuk

Jed­ną z naj­waż­niej­szych auto­rek wyda­ją­cych swo­je książ­ki w Wydaw­nic­twie Lite­rac­kim jest Olga Tokar­czuk, dwu­krot­na lau­re­at­ka Nagro­dy Nike, a tak­że pre­sti­żo­wej mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy Booke­ra. Tokar­czuk debiu­to­wa­ła w wie­ku 17 lat w cza­so­pi­śmie har­cer­skim „Na prze­łaj” jako autor­ka opo­wia­dań. Jej pierw­sza samo­dziel­na publi­ka­cja uka­za­ła się rów­no 30 lat temu, w 1989 roku. Mimo że Tokar­czuk jest pro­za­icz­ką, to jej debiu­tem był tom poetyc­ki. Tokar­czuk uwa­ża pro­zę za naj­do­sko­nal­szą for­mę arty­stycz­ną, szcze­gól­nie upodo­ba­ła sobie opo­wia­da­nia, ale ma na swo­im kon­cie rów­nież prze­szło 900-stro­ni­co­we „Księ­gi Jakubowe”.

Księgi Jakubowe

Kup ebo­oka na Woblink.com

Oprócz tego pisar­ka stwo­rzy­ła libret­to do ope­ry „ahat ilī – Sio­stra bogów” oraz sce­na­riusz fil­mu „Pokot”, któ­ry powstał na pod­sta­wie jej powie­ści „Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych”. Jed­ną z naj­waż­niej­szych powie­ści Tokar­czuk są „Bie­gu­ni”, powieść nagro­dzo­na Nike i wspo­mnia­nym Booke­rem. Jest to zbiór kil­ku­na­stu pozor­nie nie­zwią­za­nych ze sobą opo­wie­ści o podróż­ni­kach. Podróż jest tutaj meta­fo­rą życia, nie­ustan­ne­go ruchu i płyn­no­ści czasu.

Bieguni Olga Tokarczuk

Kup ebo­oka na Woblink.com

Dorota Masłowska

Doro­ta Masłow­ska debiu­to­wa­ła książ­ką pod tytu­łem „Woj­na pol­sko-ruska pod fla­gą bia­ło-czer­wo­ną”, któ­ra osta­tecz­nie sprze­da­ła się w nakła­dzie prze­szło 100 tysię­cy egzem­pla­rzy. Na pod­sta­wie powie­ści powstał film Xawe­re­go Żuław­skie­go z gło­śną rolą Bory­sa Szy­ca, za któ­rą aktor otrzy­mał Orła za naj­lep­szą rolę męską.

Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek autor­ki jest „Paw kró­lo­wej” – powieść rymo­wa­na, przy­po­mi­na­ją­ca swo­ją struk­tu­rą utwór hip-hopo­wy, przez co zosta­ła nazwa­na nawet powie­ścią hip-hopo­wą. Fabu­ła przed­sta­wia losy czte­rech współ­cze­snych war­sza­wia­ków, któ­rych histo­rie w pew­nym momen­cie się prze­ci­na­ją. Za tę powieść Masłow­ska otrzy­ma­ła Nagro­dę Lite­rac­ką Nike.

Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu

Kup ebo­oka na Woblink.com

Masłow­ska sły­nie z miło­ści do kiczu. Sama pod­kre­śla, że uwiel­bia „wszel­kie for­my śmiet­ni­ka i rzy­gu kul­tu­ro­we­go”. O swo­ich fascy­na­cjach od kil­ku lat pisze dla Dwu­ty­go­dni­ka. W swo­ich felie­to­nach wspo­mi­na o seria­lach, para­do­ku­men­tach, muzy­ce pop, kinie kla­sy B. W 2016 roku uka­zał się zbiór jej tek­stów pt. „Jak prze­jąć kon­tro­lę nad świa­tem, nie wycho­dząc z domu”.

W sierp­niu 2019 roku ujaw­nio­no, że War­ner Bros pla­nu­je pierw­szą pol­ską pro­duk­cję fil­mo­wą. Będzie to ekra­ni­za­cja naj­now­szej powie­ści Doro­ty Masłow­skiej pt. „Inni ludzie”.

Inni ludzie

Kup ebo­oka na Woblink.com

Szczepan Twardoch

Szcze­pan Twar­doch jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich pisa­rzy. Zaczy­nał od pisa­nia fan­ta­sty­ki, ale od kil­ku lat kon­se­kwent­nie roz­wi­ja swój warsz­tat. Jego pierw­sza nie­fan­ta­stycz­na powieść – „Wiecz­ny Grun­wald” – była swe­go rodza­ju prze­ło­mem. Po jej publi­ka­cji pre­mie­ra każ­dej następ­nej książ­ki Twar­do­cha sta­wa­ła się wyda­rze­niem lite­rac­kim. Pierw­szą książ­ką Twar­do­cha wyda­ną przez kra­kow­ski WL była „Mor­fi­na”, opo­wieść o Kon­stan­tym Wil­le­man­nie, war­sza­wia­ku, synu nie­miec­kie­go ary­sto­kra­ty i spo­lsz­czo­nej Ślą­zacz­ki, któ­ry po wybu­chu II woj­ny świa­to­wej nie chce być ani Pola­kiem, ani Niem­cem. Książ­ka przy­nio­sła auto­ro­wi Pasz­port „Poli­ty­ki”.

Morfina

Kup ebo­oka na Woblink.com

Następ­nie w 2014 roku uka­zał się „Drach”, mrocz­na opo­wieść o Ślą­sku, w któ­rej róż­ne pla­ny cza­so­we nakła­da­ją się na sie­bie, bie­gną rów­no­le­gle, a ich wspól­nym mia­now­ni­kiem wyda­je się być cier­pie­nie i śmierć. Dwie ostat­nie książ­ki Twar­do­cha to powrót do War­sza­wy cza­sów przed wybu­chem II woj­ny świa­to­wej i po nim. „Król” i „Kró­le­stwo” to dwie uzu­peł­nia­ją­ce się książ­ki o Jaku­bie Sza­pi­ro, żydow­skim bok­se­rze, któ­ry trząsł prze­stęp­czym świa­tem War­sza­wy aż do momen­tu ata­ku III Rze­szy na Pol­skę. W „Kró­lu”, cze­ka­ją­cym na pre­mie­rę seria­lo­wej adap­ta­cji w Canal+ Pol­ska, Twar­doch opi­su­je przed­wo­jen­ne napię­cia mię­dzy socja­li­sta­mi a naro­dow­ca­mi oraz nasi­la­ją­ce się nastro­je nacjo­na­li­stycz­ne i anty­se­mic­kie. Jego książ­ki sta­ją się zapal­ni­ka­mi do dys­ku­sji o rela­cjach pol­sko-żydow­skich oraz Śląsku.

Król Szczepan Twardoch

Kup ebo­oka na Woblink.com

Jerzy Pilch

Tego pisa­rza nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Jerzy Pilch to jeden z naj­waż­niej­szych pol­skich pisa­rzy, któ­re­go kon­se­kwent­na, auto­bio­gra­ficz­na ścież­ka lite­rac­ka wyda­je się być nie­pod­ra­bial­na i uni­ka­to­wa. W swo­ich książ­kach opi­su­je przede wszyst­kim roman­se, nie­szczę­śli­we miło­ści, wal­kę z nało­giem alko­ho­lo­wym, a wszyst­ko dopra­wio­ne pro­te­stanc­kim świa­to­po­glą­dem i ogrom­ną miło­ścią do pił­ki noż­nej, a szcze­gól­nie do Cra­co­vii. W powie­ściach i zna­ko­mi­tych opo­wia­da­niach Pil­cha rze­czy­wi­stość mie­sza się z deli­rycz­ny­mi wizja­mi i two­ra­mi nie­sa­mo­wi­tej wyobraź­ni i erudycji.

Bezpowrotnie utracona leworęczność

Kup ebo­oka na Woblink.com

Pilch jest lau­re­atem trzech naj­waż­niej­szych pol­skich nagród w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry: Nagro­dy Fun­da­cji im. Kościel­skich (1989) za „Wyzna­nia twór­cy pokąt­nej lite­ra­tu­ry ero­tycz­nej”, Pasz­por­tu „Poli­ty­ki” (1998) za „Bez­pow­rot­nie utra­co­ną lewo­ręcz­ność” oraz Nagro­dy Lite­rac­kiej „Nike” (2001) za powieść „Pod Moc­nym Anio­łem”. Ta ostat­nia docze­ka­ła się ekra­ni­za­cji autor­stwa Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go, z Rober­tem Więc­kie­wi­czem, Jac­kiem Bra­cia­kiem i Arka­diu­szem Jaku­bi­kiem w obsadzie.

Pod mocnym aniołem

Kup ebo­oka na Woblink.com

Cor­mac McCarthy

Cor­mac McCar­thy nale­ży do gro­na pisa­rzy regu­lar­nie wymie­nia­nych w gro­nie kan­dy­da­tów do Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Co roku buk­ma­che­rzy dają mu duże szan­se na naj­waż­niej­sze lite­rac­kie wyróż­nie­nie na świe­cie. Powszech­nie McCarthy’ego nazy­wa się lite­rac­kim spad­ko­bier­cą Faulk­ne­ra i, obok takich twór­ców jak Tho­mas Pyn­chon, Don DeLil­lo i Phi­lip Roth, zali­cza do gro­na naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych pisa­rzy ame­ry­kań­skich. W jego książ­kach rzad­ko moż­na spo­tkać pozy­tyw­ne tony – więk­szość jego powie­ści to suro­we, reali­stycz­ne przed­sta­wie­nia okru­cień­stwa i ciem­nych stron ludz­kiej duszy. Czę­stym moty­wem powra­ca­ją­cym w jego książ­kach jest podróż. McCar­thy to autor powie­ści, któ­re świet­nie nada­ją się do ekra­ni­za­cji. Fil­mo­wych adap­ta­cji docze­ka­ły się mię­dzy inny­mi „Dro­ga”, „Try­lo­gia Pogra­ni­cza” czy „To nie jest kraj dla sta­rych ludzi”. Ostat­ni z wymie­nio­nych fil­mów zdo­był aż czte­ry Osca­ry i to w bar­dzo pre­sti­żo­wych kate­go­riach: za naj­lep­szy film, sce­na­riusz adap­to­wa­ny, reży­se­rię oraz dru­go­pla­no­wą rolę męską. Posta­ci wykre­owa­ne przez McCarthy’ego muszą mie­rzyć się ze złem i okru­cień­stwem, jakie nie­sie ze sobą życie. Kon­fron­tu­ją się ze śmier­cią, cier­pie­niem, tęsk­no­tą, samot­no­ścią, a przede wszyst­kim ze sobą.

To nie jest kraj dla starych ludzi

Kup ebo­oka na Woblink.com

Orhan Pamuk

Wśród żyją­cych lau­re­atów lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla znaj­du­ją się tacy, któ­rych Nobel wycią­gnął na wyży­ny popu­lar­no­ści, a tak­że tacy, któ­rych przy­ćmił i nie­wie­le zmie­nił w ich karie­rze. Do tej dru­giej gru­py na pew­no nie nale­ży turec­ki pisarz Orhan Pamuk. Nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ny z rodzin­nym Stam­bu­łem pisarz two­rzy powie­ści melan­cho­lij­ne, zawie­ra­ją­ce wie­le wąt­ków auto­bio­gra­ficz­nych. Sta­łym ele­men­tem jego ksią­żek jest zde­rze­nie kul­tur, świa­ta Zacho­du i Wscho­du. Jego uko­cha­ny Stam­buł wystę­pu­je w książ­kach jako sym­bol tego zde­rze­nia – jest bowiem mia­stem leżą­cym na dwóch kon­ty­nen­tach, będą­cym waż­nym miej­scem zarów­no dla chrze­ści­jan, jak i muzuł­ma­nów, gdzie ście­ra się świat świec­ki z reli­gij­nym. Pamuk oprócz pisa­nia czę­sto bie­rze udział w dys­ku­sjach doty­czą­cych kon­dy­cji współ­cze­sne­go świa­ta i sytu­acji poli­tycz­nej w Tur­cji. Pisarz ma bar­dzo libe­ral­ne poglą­dy i nega­tyw­ny sto­su­nek do fun­da­men­ta­li­zmu islam­skie­go, kry­ty­ku­je rząd i popie­ra wej­ście Tur­cji do Unii Euro­pej­skiej. Przez to jego lite­ra­tu­ra nie jest naj­le­piej odbie­ra­na w ojczyź­nie. Jego naj­bar­dziej zna­ny­mi dzie­ła­mi są „Stam­buł”, „Nazy­wam się czer­wień” i „Śnieg”. Ponad­to na uwa­gę zasłu­gu­je powieść „Muzeum nie­win­no­ści”, któ­ra wykra­cza poza lite­ra­tu­rę. W Stam­bu­le bowiem powsta­ło tytu­ło­we muzeum, w któ­rym zgro­ma­dzo­ne są pamiąt­ki zwią­za­ne z boha­te­ra­mi powie­ści, przez co książ­ka jest łącz­ni­kiem mię­dzy świa­tem fik­cji a świa­tem realnym.

Stambuł

Kup ebo­oka na Woblink.com

W „staj­ni” Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go znaj­du­je się wie­le wię­cej zna­ko­mi­tych i cenio­nych pisa­rzy – zarów­no lite­ra­tu­ry pięk­nej, jak i gatun­ko­wej. Wystar­czy wspo­mnieć o naj­młod­szej lau­re­at­ce Nagro­dy Booke­ra w histo­rii, Ele­anor Cat­ton, austra­lij­skim mistrzu Richar­dzie Fla­na­ga­nie, bun­tow­ni­ku z pół­no­cy, Lar­sie Saabye Chri­sten­se­nie, best­sel­le­ro­wej autor­ce powie­ści oby­cza­jo­wych Kata­rzy­nie Gro­cho­li czy Kar­lu Ove Knaus­går­dzie, auto­rze cyklu „Moja wal­ka”, i wie­lu, wie­lu innych.

Klaśnięcie jednej dłoni

Kup ebo­oka na Woblink.com

Pamię­taj­cie, tyl­ko 29 sierp­nia w księ­gar­ni inter­ne­to­wej Woblink.com może­cie kupić WSZYSTKIE e‑booki Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go za 50% ceny. Nie zwle­kaj­cie zatem i sko­rzy­staj­cie z tej wyjąt­ko­wej pro­mo­cji.


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy