Aktualności

Znakomite wieści dla fanów Johna Grishama!

Dziś uka­zał się pierw­szy tom kolek­cji „W świe­tle pra­wa”, na któ­rą zło­ży się łącz­nie 30 tomów thril­le­rów praw­ni­czych autor­stwa tego zna­ko­mi­te­go pisa­rza. Powie­ści będzie moż­na zaku­pić w kio­skach i salo­nach pra­so­wych, a uka­zy­wać będą się co dwa tygo­dnie, więc ostat­ni tom tra­fi do sprze­da­ży 5 kwiet­nia 2018 roku. W cza­sach, kie­dy trud­no zaj­mo­wać się lite­ra­tu­rą współ­cze­sną i nie znać nazwi­ska Gri­sha­ma, trud­no uwie­rzyć, że jego debiu­tanc­kim „Cza­sem zabi­ja­nia” nie był zain­te­re­so­wa­ny żaden wydaw­ca. Obec­nie John Gri­sham uzna­wa­ny jest za jed­ne­go z naj­lep­szych twór­ców kry­mi­na­łów na świe­cie – sprze­dał łącz­nie ponad 300 milio­nów egzem­pla­rzy ksią­żek. Spe­cja­li­zu­je się w thril­le­rze praw­ni­czym, co zawdzię­cza intry­gu­ją­cym histo­riom, cie­ka­wym boha­te­rom i dyna­micz­nej akcji wspar­ty­mi wie­dzą dyplo­mo­wa­ne­go praw­ni­ka. Wie­le jego tek­stów docze­ka­ło się prze­nie­sie­nia na wiel­ki ekran.

Pierw­szym tomem kolek­cji jest „Raport Peli­ka­na”, czy­li opo­wieść o stu­dent­ce pra­wa zgłę­bia­ją­cej przy­czy­nę tajem­ni­czych mor­derstw, któ­rych ofia­ra­mi pada­ją sędzio­wie Sądu Naj­wyż­sze­go. Tyl­ko w USA „Raport Peli­ka­na” sprze­dał się w nakła­dzie 2 milio­nów egzemplarzy.

W skład kolek­cji wej­dą tak­że cykl, któ­re­go boha­te­rem jest The­odo­re Boone, „Ostat­ni spra­wie­dli­wy” czy „Fir­ma”. Jako całość „W świe­tle pra­wa” wyróż­nia się ele­ganc­kim wyda­niem. Za lay­out odpo­wia­da­ła Kata­rzy­na Mesz­ka, któ­ra stwo­rzy­ła mono­chro­ma­tycz­ne sza­ro-czar­ne okład­ki zła­ma­ne żół­ty­mi ele­men­ta­mi. Za wyda­nie kolek­cji odpo­wia­da­ją Wydaw­nic­two Alba­tros i wydaw­nic­two Rin­gier Axel  Sprin­ger. Pierw­szy tom uka­że się w cenie 7,99 zł, a wszyst­kie następ­ne – 15,99 zł. Całość moż­na zamó­wić już teraz na stro­nie www.literia.pl/grisham.

W kolek­cji „W świe­tle pra­wa” uka­żą się:
Tom 1    „Raport Peli­ka­na” w sprze­da­ży od 20 lutego
Tom 2    „Klient” w sprze­da­ży od 9 marca
Tom 3    „Wię­zien­ny praw­nik” w sprze­da­ży od 23 marca
Tom 4    „Kan­ce­la­ria” w sprze­da­ży od 6 kwietnia
Tom 5    „Fir­ma” w sprze­da­ży od 20 kwietnia
Tom 6    „Czas zabi­ja­nia cz.I” w sprze­da­ży od 4 maja
Tom 7    „Czas zabi­ja­nia cz.II” w sprze­da­ży od 18 maja
Tom 8    „Adept” w sprze­da­ży od 1 czerwca
Tom 9    „Czas zapła­ty cz.I” w sprze­da­ży od 14 czerwca
Tom 10    „Czas zapła­ty cz.II” w sprze­da­ży od 29 czerwca
Tom 11    „Góra bez­pra­wia” w sprze­da­ży od 13 lipca
Tom 12    „Ława przy­się­głych” w sprze­da­ży od 27 lipca
Tom 13    „Komo­ra cz.I” w sprze­da­ży od 10 sierpnia
Tom 14    „Komo­ra cz.II” w sprze­da­ży od 24 sierpnia
Tom 15    „Wer­dykt” w sprze­da­ży od 7 września
Tom 16    „Nie­win­ny czło­wiek” w sprze­da­ży od 21 września
Tom 17    „Zakli­nacz desz­czu cz.I” w sprze­da­ży od 5 października
Tom 18    „Zakli­nacz desz­czu cz.II” w sprze­da­ży od 19 października
Tom 19    „Uła­ska­wie­nie” w sprze­da­ży od 2 listopada
Tom 20    „Samot­ny wilk” w sprze­da­ży od 16 listopada
Tom 21    „Ostat­ni spra­wie­dli­wy” w sprze­da­ży od 30 listopada
Tom 22    „Wezwa­nie” w sprze­da­ży od 14 grudnia
Tom 23    „Wspól­nik” w sprze­da­ży od 28 grudnia
Tom 24    „Król odszko­do­wań” w sprze­da­ży od 11 stycz­nia 2018
Tom 25    „The­odo­re Boone: Mło­dy praw­nik” w sprze­da­ży od 25 stycz­nia 2018
Tom 26    „The­odo­re Boone: Upro­wa­dze­nie” w sprze­da­ży od 8 lute­go 2018
Tom 27    „The­odo­re Boone: Oskar­żo­ny” w sprze­da­ży od 22 lute­go 2018
Tom 28    „The­odo­re Boone: Akty­wi­sta” w sprze­da­ży od 8 mar­ca 2018
Tom 29    „The­odo­re Boone: Zbieg” w sprze­da­ży od 22 mar­ca 2018
Tom 30    „The­odo­re Boone: Afe­ra” w sprze­da­ży od 5 kwiet­nia 2018

Kolek­cja do kupie­nia TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy