Sprawdzasz tag

Report Pelikana

Aktualności

Znakomite wieści dla fanów Johna Grishama!

Dziś uka­zał się pierw­szy tom kolek­cji „W świe­tle pra­wa”, na któ­rą zło­ży się łącz­nie 30 tomów thril­le­rów praw­ni­czych autor­stwa tego zna­ko­mi­te­go pisa­rza. Powie­ści będzie moż­na zaku­pić w kio­skach i salo­nach pra­so­wych, a uka­zy­wać będą się co dwa tygo­dnie, więc ostat­ni tom tra­fi do sprze­da­ży 5 kwiet­nia 2018 roku. Czy­taj dalej

-->