Aktualności

50 mln zł za książki i czasopisma kupione w placówkach pocztowych

Pocz­ta Pol­ska pochwa­li­ła się, że Pola­cy coraz chęt­niej kupu­ją w jej pla­ców­kach książ­ki i pra­sę. W pierw­szym pół­ro­czu 2022 roku wyda­li na te pro­duk­ty 50 mln złotych.

W ofer­cie Pocz­ty Pol­skiej w pierw­szym pół­ro­czu 2022 roku było ponad 1500 tytu­łów pra­so­wych, ponad 700 tytu­łów książ­ko­wych dla dzie­ci i nie­mal 800 dla doro­słych. Klien­ci doko­na­li zaku­pów pra­so­wych i książ­ko­wych za 50 mln zł, to o 500 tys. zł wię­cej niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie w roku 2021.

– Pocz­ta Pol­ska to jeden z więk­szych dys­try­bu­to­rów ksią­żek i pra­sy na pol­skim ryn­ku. Klien­ci szu­ka­ją u nas przede wszyst­kim róż­ne­go rodza­ju porad­ni­ków, choć lite­ra­tu­ra czy bio­gra­fie sprze­da­ją się tak­że cał­kiem dobrze. Sta­ra­my się, aby każ­dy zna­lazł u nas coś dla sie­bie, dla­te­go dba­my o sze­ro­ki wachlarz pozy­cji dostęp­nych dla czy­tel­ni­ków. Cie­szy­my się, że Klien­ci to doce­nia­ją, coraz chęt­niej kupu­jąc u nas wydaw­nic­twa książ­ko­we czy pra­sę – komen­tu­je Daniel Witow­ski, rzecz­nik pra­so­wy Pocz­ty Polskiej.

Hity sprze­da­żo­we w pierw­szym pół­ro­czu 2022 roku w pla­ców­kach Pocz­ty Pol­skiej to „Cukrzy­ca i życie”, „Leki pro­sto z natu­ry”, „Kuch­nia i zdro­wie” oraz „Ency­klo­pe­dia zdro­wia”, chęt­nie kupo­wa­ne były też naj­now­sza powieść Olgi Tokar­czuk „Empu­zjon”, „Zełen­ski. Bio­gra­fia” Woj­cie­cha Roga­ci­na czy „Pol­ska i Rosja” Andrze­ja Nowa­ka. Wśród ksią­że­czek dzie­cię­cych naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się te skie­ro­wa­ne do malu­chów: do kolo­ro­wa­nia czy wyklejania.

Wśród tytu­łów pra­so­wych naj­chęt­niej się­ga­no po „Fakt”, „Tele­ty­dzień”, „Życie na Gorą­co”, „Chwi­lę dla Cie­bie” i „Two­je Imperium”.

źró­dło pocz­ta polska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy