Aktualności

Supermoc książek – pod takim tytułem wydany został poradnik popularyzowania literatury

O tym, że książ­ki mają super moc nas prze­ko­ny­wać nie trze­ba. Jed­nak­że, według ostat­nie­go bada­nia Biblio­te­ki Naro­do­wej, sta­ty­stycz­nie aż 58% Pola­ków w wie­ku co naj­mniej 15 lat nie się­gnę­ło w zeszłym roku ani razu po jaką­kol­wiek lek­tu­rę. Ist­nie­je więc nadal koniecz­ność edu­ko­wa­nia spo­łe­czeń­stwa o wszyst­kich pozy­ty­wach pły­ną­cych z obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą. Z tego wła­śnie powo­du wyda­ny został porad­nik, zaty­tu­ło­wa­ny Super­moc ksią­żek.

Publi­ka­cja mia­ła swo­ją pre­mie­rę w wigi­lię Świa­to­we­go Dnia Książ­ki. Powsta­ła dzię­ki roz­mo­wom, wspól­nej wizji i współ­pra­cy pię­ciu insty­tu­cji moc­no zwią­za­nych z lite­ra­tu­rą, od lat zaan­ga­żo­wa­nych w misję popu­la­ry­zo­wa­nia czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Są nimi: KBF (ope­ra­tor pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO), Wro­cław­ski Dom Lite­ra­tu­ry (ope­ra­tor pro­gra­mu Wro­cław Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO), Pol­ska Izba Książ­ki, Fun­da­cja Olgi Tokar­czuk i Fun­da­cja Powszech­ne­go Czytania.

Porad­nik Super­moc ksią­żek został napi­sa­ny z myślą o pro­fe­sjo­na­li­stach i wolon­ta­riu­szach, któ­rzy poświę­ca­ją się upo­wszech­nia­niu wśród róż­nych grup spo­łecz­nych czy­tel­nic­twa. Według pomy­sło­daw­ców z opi­sa­nych w publi­ka­cji metod korzy­stać mogą mię­dzy inny­mi: biblio­te­ka­rze, nauczy­cie­le, pra­cow­ni­cy samo­rzą­dów w dzia­łach kul­tu­ry i edu­ka­cji, pra­cow­ni­cy opie­ki spo­łecz­nej, czy politycy.

Chcie­li­by­śmy, by sta­ła się pomo­cą w pra­cy, kata­li­za­to­rem roz­mów, zaczy­nem do two­rze­nia współ­pra­cu­ją­cych śro­do­wisk i inspi­ra­cją do dal­szych dzia­łań, czy­ta­my we wstę­pie publikacji.

Autor­ką porad­ni­ka jest Maria Deskur, akty­wist­ka lite­rac­ka, pre­zes Fun­da­cji Powszech­ne­go Czy­ta­nia, nato­miast sza­tę gra­ficz­ną przy­go­to­wa­ły do nie­go Joan­na Gnia­dy i Doro­ta Nowacka.

Osiem­na­sto­stro­ni­co­wa Super­moc ksią­żek w kla­row­ny spo­sób wyja­śnia, po co w ogó­le zaprzą­tać sobie gło­wę pro­mo­cją czy­tel­nic­twa i jakie pozy­tyw­ne efek­ty pły­ną z lite­rac­kiej pasji, poka­zu­je, jak podejść do tema­tu roz­po­wszech­nia­nia miło­ści do ksią­żek w taki spo­sób, by osią­gnąć zmia­nę na ska­lę całe­go kra­ju, pro­po­nu­je rów­nież spraw­dzo­ne meto­do­lo­gie, któ­re sku­tecz­nie popro­wa­dzą każ­de­go do celu.

Porad­nik dostęp­ny jest za dar­mo. Moż­na go pobrać stąd:
https://fpc.org.pl/supermoc/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy