Aktualności Ekranizacje

Adaptacja To wiem na pewno już wkrótce na HBO

Wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny mię­dzy­na­ro­do­wy best­sel­ler Wally’ego Lam­ba zaty­tu­ło­wa­ny To wiem na pew­no docze­kał się adap­ta­cji. Poru­sza­ją­cą histo­rię dwóch bra­ci bliź­nia­ków, Domi­nic­ka i Tho­ma­sa, zma­ga­ją­cych się z licz­ny­mi życio­wy­mi dra­ma­ta­mi przy­go­to­wa­ło stu­dio HBO w posta­ci sze­ścio­od­cin­ko­we­go seria­lu. Pierw­szą część zoba­czyć będzie­my mogli pod koniec kwietnia.

Głów­nym boha­te­rem To wiem na pewno jest Domi­nick Bird­sey. Jego brat bliź­niak, Tho­mas, cier­pi na schi­zo­fre­nię. Dzię­ki przyj­mo­wa­nym lekom może nor­mal­nie funk­cjo­no­wać w spo­łe­czeń­stwie, ale zda­rza­ją się epi­zo­dy, któ­rych medy­ka­men­ty nie są w sta­nie zablo­ko­wać. Rów­nież Domi­nick zma­ga się z wła­sny­mi dra­ma­ta­mi. Po śmier­ci cór­ki ode­szła od nie­go żona. Uko­je­nie odnaj­du­je w sta­rych dzien­ni­kach spi­sa­nych przez jego dziad­ka, wło­skie­go emi­gran­ta, z któ­rych dowia­du­je się wię­cej o swo­jej przeszłości.

Reży­se­rem i sce­na­rzy­stą seria­lu jest Derek Cian­fran­ce (Blue Valen­ti­ne, Dru­gie obli­cze). W rolę Domi­nic­ka Bird­seya wcie­li się Mark Ruf­fa­lo. Zdo­byw­ca nagro­dy Emmy za dra­mat HBO Odruch ser­ca zagra jed­no­cze­śnie bra­ta bliź­nia­ka Domi­nic­ka, Tho­ma­sa. Na ekra­nach tele­wi­zo­rów zoba­czy­my rów­nież mię­dzy inny­mi: Melis­sę Leo, Rosie O’Donnell, Archie Pan­ja­bi, Juliet­te Lewis i Kath­ryn Hahn.

Sta­cja HBO podzie­li­ła się zwia­stu­nem pro­duk­cji. Już na tych kil­ku uję­ciach widać, że Mark Ruf­fa­lo w podwój­nej roli odnaj­du­je się znakomicie.

Pierw­szy odci­nek seria­lu zoba­czy­my na plat­for­mie HBO GO oraz na kana­le HBO 28 kwiet­nia. Kolej­ne czę­ści będą udo­stęp­nia­ne co tydzień we wtorki.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy